Namjensko financiranje znanstvene djelatnosti

15. studenoga 2013.

Transparentno financiranje i objavljivanje postignuća visokih učilišta i javnih instituta te poticanje suradnje sveučilišta i znanstvenih instituta s gospodarstvom jedan je od ciljeva Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. - 2015.. Mjera kojom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodi spomenuti cilj je razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja.

Temeljem toga, ali i izraženih i snažno argumentiranih primjedbi znanstvene zajednice na dosadašnji model financiranja znanstvene djelatnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predložilo je uravnoteženo strukturirani model financiranja znanstvene djelatnosti, temeljen na dobrim praksama razvijenih zemalja zapada, gdje će se veći dio financijskih sredstava usmjeriti u kompetitivne projekte Hrvatske zaklade za znanost, a manjim dijelom osigurat će se, komplementarno na izdavanja za plaće i "hladni pogon" institucija sustava, stabilno namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.

Sve ovo doprinosi težnji da se dodatno poveća odgovornost javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta i promiče državni nadzor nad znanstvenim sektorom, umjesto državnog upravljanja njime.

Model namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti rezultat je zajedničkog jednogodišnjeg rada Ministarstva te akademske i znanstvene zajednice. Tijekom lipnja i srpnja 2013. godine potpisani su Ugovori o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. s ravnateljima javnih znanstvenih instituta i rektorima javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Za prvu godinu namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu osigurano je 50.000.000 kuna. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (u daljnjem tekstu: Odluka) na sjednici održanoj 6. lipnja 2013. godine te se tom Odlukom obvezala osigurati isti iznos u državnom proračunu i u 2014. i 2015. godini.
Ukupni godišnji iznos osiguran za višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti se razdjeljuje, sukladno pokazateljima provedbe znanstvene djelatnosti, na sedam javnih sveučilišta i dvadeset i pet javnih znanstvenih instituta.

Sredstvima iz namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti financira se osnovna znanstvena djelatnost, dok su sredstva za provedbu znanstvenih projekta osigurana putem Hrvatske zaklade za znanost. Stoga će znanstvenici, kao i do sada, imati mogućnost prijavljivanja projekata na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" i na natječaje za međunarodne projekte.

Pokazatelji provedbe znanstvene djelatnosti

Uvažavajući specifičnosti znanstvenih područja i vrsta znanstvenih ustanova, a s ciljem da se omogući maksimalna usporedivost ustanova koje djeluju u istom području znanosti, dogovoreni su slijedeći pokazatelji provedbe znanstvene djelatnosti i pripadajuće težine:
 
 • znanstvena produktivnost – ponder 60%
 • nacionalni i međunarodni kompetitivni znanstveni projekti i mobilnost istraživača – ponder 25%
 • popularizacija znanosti – ponder 5%
 • suradnja znanosti s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama – ponder 10%

Za područje prirodnih, tehničkih, biotehnički i biomedicinskih znanosti dogovoreno je da se kao pokazatelj znanstvene produktivnosti uzimaju podaci o broju znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science i citiranost radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazu Web of Science. Za područje društvenih i humanističkih znanosti dogovoreno je da se kao pokazatelj znanstvene produktivnosti uzimaju i podaci o broju znanstvenih radova objavljenih u časopisima uvedenim u bazama Web of Science i SCOPUS te ostali radovi u kategorijama A1 i A2 te broj citata radova u časopisima uvedenim u te baze u prošlom petogodišnjem razdoblju. Nadalje, prihvaćen je i prijedlog da se za područje društvenih i humanističkih znanosti unose i podaci o broju objavljenih knjiga. Ponderi za javna sveučilišta i javne znanstvene institute se razlikuju temeljem specifičnosti njihovih djelatnosti, a sukladno traženjima čelnika tih ustanova.

Izračun sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti

Kako bi se omogućila usporedivost znanstvenog rada ustanova u pojedinom znanstvenom području, Nacionalno vijeće za znanost je raspravilo i predložilo na svojoj 75. sjednici održanoj 26. studenog 2012. godine, koeficijente za svako područje znanosti. Za izračun koeficijenata po područjima znanosti u obzir su se uzimale specifičnosti područja znanosti koje se očituju u iznosima potrebnim za obavljanje znanstvene djelatnosti. Temelj za definiranje koeficijenata bila je analiza financiranja znanstvenih projekata po područjima znanosti, a u koristili su se podaci EUROSTAT-a, statistički podaci NSF-a, ERC-a, zatim nacionalnih i FP7 projekata, drugih agencija i financijskih institucija te je svakom znanstvenom području pridodan koeficijent.

Usvojeni su sljedeći koeficijenti:
 
 • Prirodne znanosti – koeficijent = 2,7
 • Tehničke znanosti – koeficijent = 2,5
 • Biomedicinske znanosti – koeficijenti = 2,7
 • Biotehničke znanosti – koeficijent = 2,6
 • Društvene znanosti – koeficijent = 1,2
 • Humanističke znanosti i umjetničko područje – koeficijent = 1,2
 • Osnovica za izračun financijskih sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti određuje se na temelju broja znanstvenika u ekvivalentu punog radnog vremena, koeficijenata za područja znanosti i iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske.


Iznos po znanstveniku u ekvivalentu punog radnog vremena za ustanovu izračunava se temeljem pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti, dodijeljene "težine" pojedinog pokazatelja i iznosa osnovice u kunama s obzirom na područje znanosti.

Javna sveučilišta i javni znanstveni instituti obvezni su jednom godišnje, do 15. veljače, Ministarstvu dostaviti izvješća o radu i postignutim rezultatima na potpisanom i popunjenom Obrascu za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti za prethodnu godinu, a financijska izvješća se dostavljaju Ministarstvu u rokovima za predaju Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", broj: 32/11). Temeljem zaprimljenih izvješća, odnosno, ostvarenih rezultata, izračunavat će se osnovica i iznos po znanstveniku u ekvivalentu punog radnog vremena kojeg će Ministarstvo isplatiti pojedinoj ustanovi u tekućoj godini.

Modelom namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti, važno je naglasiti, ne zadire se u autonomiju javnih sveučilišta i javnih znanstvenih instituta, a odluke o distribuciji, odnosno alokaciji dodijeljenih financijskih sredstava, navedene institucije donosit će autonomno. Razrađeni model višegodišnjeg institucijskog financiranja treba promatrati i kao dio pripreme za implementaciju cjelovitih programskih ugovora.