Upisnik visokih učilišta


Zakonska i podzakonska regulativa

Ustroj i način vođenja Upisnika visokih učilišta (u daljnjem tekstu: Upisnik), postupak upisa i brisanja visokog učilišta iz Upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz Upisnika te druga pitanja značajna za upis propisani su Pravilnikom o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta koji temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donosi ministar znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar).

Način vođenja Upisnika

Upisnik visokih učilišta vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.

Tko se upisuje u Upisnik?

U Upisnik se upisuju visoka učilišta:
 • sveučilište
 • fakultet
 • umjetnička akademija
 • veleučilište
 • visoka škola.

Tko pokreće postupak upisa visokog učilišta u Upisnik?

Postupak upisa visokog učilišta u Upisnik pokreće se zahtjevom za upis, koji Ministarstvu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje visokog učilišta.

Zahtjev za upis u Upisnik

Zahtjev za upis visokog učilišta u Upisnik podnosi se na obrascu zahtjeva (koji je sastavni dio ovog Pravilnika).
 • Zahtjevu za upis prilaže se u jednom primjerku:
  • akt o osnivanju
  • statut
  • rješenje o upisu u sudski registar ustanove

Upis u Upisnik

Upis visokog učilišta u Upisnik obavlja se na temelju dopusnice koja se izdaje visokom učilištu, a kojom se:
 • utvrđuje da visoko učilište koje je podnijelo zahtjev za upis ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti i početak rada visokog učilišta te
 • odobrava upis u Upisnik.

Upis novog studija kao i upis studija koji se izvodi izvan sjedišta obavlja se na temelju dopusnice za početak izvođenja novog studija odnosno dopusnice za osnivanje ili izvođenje studija izvan sjedišta.

Visoka učilišta upisuju obavljanje svoje djelatnosti u sudski registar ustanova temeljem prethodno izdane dopusnice.

O odbijanju zahtjeva za upis u Upisnik ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

U Upisnik se upisuju podaci o visokom učilištu iz članka 4. Pravilnika.

Upis promjene podataka visokog učilišta iz članka 4. Pravilnika u Upisniku provodi se na temelju zahtjeva za upis promjene podataka visokog učilišta koji Ministarstvu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje visokog učilišta na propisanom obrascu za upis promjene podataka (koji je sastavni dio Pravilnika).

Visoko učilište dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka o visokom učilištu koji se upisuju u Upisnik na temelju obrasca za upis promjene podataka.

Izvod iz Upisnika

Na pisano traženje Ministarstvo izdaje ovjereni izvod iz Upisnika.

Brisanje iz Upisnika

Ministarstvo provodi brisanje upisa visokog učilišta iz Upisnika na temelju:
 • rješenja o brisanju iz sudskog registra ustanova
 • rješenja o oduzimanju dopusnice.