Potpore studentima


U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za:

  • poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja,
  • prehrane,
  • životnog i kulturnog standarda studenata,
  • poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i
  • potpora programima i projektima studenata.
Studentska prehrana
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN, broj 120/13 i 8/14) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu Ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje za pokriće troškova prehrane studenata, vođenje evidencije korisnika potpore, uvjeti za pružanje usluge te obveze davatelja usluge prehrane studenata.

Sukladno članku 7. stavku 3. podstavku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata korisnicima potpore koji imaju prebivalište ili boravište u mjestu koje je slabo prometno povezano s mjestom studiranja dodjeljuje se na temelju prijedloga studentskoga zbora i matičnoga visokog učilišta ova razina prava i to posebnom odlukom Ministarstva koja se primjenjuje od 1. 10. 2017. godine.

Dokumenti

Studentski smještaj

1. srpnja 2019.

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH), ministar znanosti i obrazovanja donosi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/19).

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

Smještaj u studentske domove dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu smještaja u studentske domove i javni natječaj za dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu.

Natječaj za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, koja imenuju studentski centri u skladu sa svojim općim aktima.

Tekst natječaja za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na internetskoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na internetskim stranicama studentskoga centra.

Prijevoz studenata s invaliditetom

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), ministrica znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020. uza zahtjeve za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu e-mail adresu: prijevoz-potpore@mzo.hr ili broj telefona: 01/4594-544.

Studentsko predstavljanje
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH)  članka 88. stavak 1. student ima pravo na sudjelovanje u radu studentskih organizacija.

Studenti sudjeluju u radu studentskih zborova, podružnica studentskih zborova i studentskih udruga.

Rad studentskih zborova na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, Hrvatskog studentskog zbora i studentskih udruga reguliran je odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama koji je Hrvatski sabor donio 21. lipnja 2007. godine (Narodne novine br.: 71/2007.).