Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2019. godinu

Rok: 6. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost

Na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje:

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE POTICAJA
ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
ZA 2019. GODINU

1. Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za:
    

 • značajno znanstveno dostignuće
 • znanstveno otkriće
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće podjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknuti znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada za znanstveno otkriće podjeljuje se za međunarodno prepoznati znanstveni rad koji je proizveo znakoviti pomak u znanstvenom području.

Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada podjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima

Godišnja nagrada podjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

 • prirodne znanosti
 • tehničke znanosti
 • biomedicina i zdravstvo
 • biotehničke znanosti
 • društvene znanosti
 • humanističke znanosti.

Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice,  veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada podjeljuje.

Poticaj se podnosi na obrascima koji sadrže upute o obrascima i prilozima koji se dostavljaju kao sastavni dio prijave. Obrasci se mogu preuzeti na internetskoj adresi: https://mzo.gov.hr Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Poticaj se dostavlja s potpunom dokumentacijom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju,
Zagreb, Donje Svetice 38
.

Natječaj će biti otvoren od 9. prosinca 2019. godine do 6. veljače 2020. godine.

Nepotpuni i nepravodobno poslani poticaji neće se razmatrati.

KLASA: 061-03/19-01/00132
URBROJ: 533-03-19-0001
Zagreb, 9. prosinca 2019.

Ukoliko se na natječaj prijavljuje jedan kandidat obavezno je ispuniti sljedeća dva obrasca.

 1. Obrazac za prijavu DNZZ 2019. zaključano
 2. Obrazac 2

Ukoliko se za istu nagradu prijavljuje zajednička kandidatura više kandidata obavezno je ispuniti sljedeća dva obrasca:

 1. Obrazac zbirni za prijavu DNZZ 2019. zaključano
 2. Obrazac 2. zajednička kandidatura