Hrvatska nastava u inozemstvu

Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci i mladima, hrvatskim državljanima koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci i mladima hrvatskog podrijetla kojima je hrvatski obiteljski jezik. Hrvatska nastava istovremeno je otvorena i ostaloj djeci koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu.

Hrvatska nastava, osim jezikoslovlja, obuhvaća i stjecanje znanja o Hrvatskoj i njezinoj kulturi u širem smislu: hrvatskoj povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, temeljnim povijesnim i zemljopisnim činjenicama te književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, uključujući upoznavanje sa svakodnevnim životom u domovini i suvremenim hrvatskim društvom. Razvojem jezičnih kompetencija te usvajanjem hrvatske kulturne, povijesne i prirodne baštine hrvatska nastava pridonosi razvijanju osjećaja pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskoj domovini. Istodobno je učenje hrvatskoga jezika i kulture sredstvo uspješnije interkulturalne komunikacije i razumijevanja u dvojezičnim i višejezičnim sredinama u kojima žive učenici koji pohađaju hrvatsku nastavu.

Uz hrvatsku nastavu u inozemstvu koju organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u inozemstvu postoji hrvatska nastava integrirana u obrazovni sustav država primateljica, koji organiziraju i provode obrazovne vlasti država primateljica te hrvatska nastava koju organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira i financira hrvatsku nastavu potpuno ili djelomično u 20 država svijeta (Argentina, Austrija, Belgija, Crna Gora, Čile, Francuska, Italija, Irska, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švicarska, Velika Britanija). Sustavom hrvatske nastave u nadležnosti Ministarstva obuhvaćeno je oko 6.300 učenika s kojima na 310 nastavnih mjesta radi 95 učitelja.

Ministarstvo odabire i zapošljava učitelje koji se na rad upućuju na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/2009). Temeljni dokument za planiranje i izvođenje hrvatske nastave je Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu (Narodne novine, broj 194/2003).

U prosincu 2012. godine objavljen je priručnik za učiteljice i učitelje Hrvatska nastava u inozemstvu, knjiga koja u sebi objedinjuje osnovne informacije o sustavu hrvatske nastave u inozemstvu, zakonskim i podzakonskim temeljima za održavanje nastave, koja donosi važne kontaktne podatke, Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu, kao i cijeli niz članaka relevantnih stručnjaka o najvažnijim temama u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

U državama u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine nastava na hrvatskom jeziku organizirana je najčešće u sklopu redovnog obrazovnog sustava. Učitelji koji rade u tim sustavima imaju mogućnost stručnog usavršavanja na seminaru koji organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u ljetnim mjesecima u Hrvatskoj, a prema potrebama i mogućnostima stručna usavršavanja se organiziraju i u inozemstvu. Ministarstvo potporu održavanju nastave, prema proračunskim mogućnostima, daje kupnjom knjiga i drugih nastavnih materijala, a u pojedinim državama, uz odobrenje njihovih obrazovnih vlasti financira rad učitelja s ciljem unaprjeđenja hrvatske nastave za potrebe djece i mladih pripadnika hrvatske nacionalne manjine (Crna Gora, Makedonija, Italija, Slovačka, Srbija, Rumunjska). Na temelju Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Republike Austrije, u Beču je od 2010. do 2013. godine radila povjerenica za obrazovanje, koju je na rad uputilo Ministarstvo.

Hrvatska nastava koja se organizira za hrvatske iseljenike u prekomorskim državama najčešće je integriranog tipa ili se ostvaruje u sklopu katoličkih misija i hrvatskih zajednica (Australija, Kanada, SAD). Ministarstvo je 2010. godine uputilo učiteljicu hrvatskoga jezika i kulture u Australiju, koja je jednu školsku godine bila stručna pomoć učiteljima i učenicima koji hrvatsku nastavu pohađaju u Victorian School of Languages u Melbourneu. U organiziranju i provođenju hrvatske nastave u Čileu i Argentini djelomično sudjeluje i Ministarstvo.

U pojedinim europskim državama (Danska, Švedska, Finska) hrvatska nastava je u potpunosti integrirana, organiziraju i financiraju je obrazovne vlasti država primateljica.
Organizacija nastave
Organizacija hrvatske nastave
u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
po državama

Republika Argentina

Hrvatsku nastavu za oko 110 učenika, djecu trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika, u Buenos Airesu održava jedna učiteljica, i to pri Centro Juvenil Argentino-Croata i Circulo Croata.

Republika Austrija

Nastava hrvatskog jezika u ovlasti je austrijskih obrazovnih vlasti (tzv. integrirani tip nastave), iako Ministarstvo temeljem ugovora o djelu financira rad tri učitelja: jedan učitelj pri katoličkoj misiji u Linzu održava nastavu za oko 100 učenika, a dvije učiteljice u Hrvatskoj dječjoj školi u Beču održavaju nastavu za oko 150 učenika na 4 nastavna mjesta.
Za potrebe obrazovanja pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Gradišću, a na temelju važećega Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Republike Austrije, Ministarstvo upućuje dva asistenta u nastavi hrvatskoga jezika u dvojezične škole u Željeznom i Borti.

Kraljevina Belgija i Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Hrvatsku nastavu pohađa oko 85 učenika s kojima rade dvije učiteljice. U Belgiji je nastava organizirana u Bruxellesu, Antwerpenu, Liegeu i Monsu, dok u Luksemburgu u ovoj šk. god. postoji ponuda, ali nema interesa učenika.

Crna Gora

Hrvatsku nastavu za oko 55 učenika u Kotoru i Tivtu održava jedna učiteljica. Pokrenuta je inicijativa da se nastava hrvatskoga jezika integrira u crnogorski obrazovni sustav kao izborna nastava za pripadnike hrvatske nacionalne manjine.

Republika Čile

Hrvatsku nastavu za oko 90 učenika, djecu trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika, održava jedna učiteljica u Punta Arenasu pri Escuela Republica de Croacia, Escuela Miguel de Cervantes, Colegio Cruz del Sur i Clubu Croata.

Francuska Republika

Hrvatska nastava je u potpunoj nadležnosti Ministarstva. Nastava je organizirana diljem Francuske Republike, u gradovima Parizu, Lyonu, Dijonu, Lilleu i Nici te okolnim mjestima, a nastavom je obuhvaćeno oko 150 učenika s kojima rade četiri učiteljice.

Republika Irska

Hrvatsku nastavu za oko 20 održava jedna učiteljica pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Dublinu.

Talijanska Republika

Hrvatsku nastavu u Rimu, Trstu i u pokrajini Molise (u Kruču, Mundimitru i Filiču) trenutno za oko 160 učenika održava troje učitelja.

Republika Makedonija

Hrvatsku nastavu u Skopju, Bitoli i Kočanima za oko 45 učenika održava jedan učitelj.

Kraljevina Nizozemska

Hrvatsku nastavu za oko 120 učenika u Amsterdamu, Arnhemu, Den Haagu, Groeningenu, Tilburgu i Rotterdamu održavaju tri učiteljice.

Kraljevina Norveška

Hrvatsku nastavu za oko 30 učenika pri Hrvatskoj zajednici u Oslu održava jedna učiteljica.

Savezna Republika Njemačka

Hrvatska nastava u nadležnosti Ministarstva održava se za oko 3.400 učenika s kojima radi 48 učitelja na 165 nastavnih mjesta, i to na području saveznih zemalja Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Bremen, Hamburg i Saarland, kao i Hessena (kamo je Ministarstvo počelo upućivati učitelje od školske godine 2011./2012. i gdje se nastava dijelom održava u nadležnosti Ministarstva, a dijelom u nadležnosti njemačkih obrazovnih vlasti). U ostalim dijelovima SR Njemačke hrvatska nastava je integrirana, tj. u ovlasti je njemačkih obrazovnih vlasti. U Stuttgartu je 2009. otvoren Centar hrvatske nastave u Baden-Württembergu, gdje je smješten ured koordinatora, zbornica, arhiva pedagoške dokumentacije, knjižnica i višenamjenski prostor u kojem se održavaju izvannastavne aktivnosti i kulturna događanja.

Republika Poljska

Hrvatsku nastavu za oko 30 učenika u Varšavi održava jedna učiteljica pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.

Rumunjska

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj ostvaruje pravo školovanja na učenje hrvatskog jezika u redovnom obrazovnom sustavu. Uz odobrenje rumunjskih obrazovnih vlasti Ministarstvo financira jednu učiteljicu koja održava nastavu za oko 150 učenika pripadnika hrvatske nacionalne manjine u pet škola u Karaševu, Lupaku i Vodniku.

Ruska Federacija

Hrvatsku nastavu za oko 20 učenika u Moskvi održava jedna učiteljica pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.

Slovačka Republika

Hrvatsku nastavu za oko 80 učenika održava jedna učiteljica na širem području Bratislave: u Hrvatskom Jandorfu, Čunovu, Devinskom Novom Selu i Hrvatskom Grobu, mjestima u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine.

Republika Slovenija

Hrvatsku nastavu za oko 70 učenika u Ljubljani, Mariboru, Lendavi i Grosuplju održava jedan učitelj. Usto slovenske školske vlasti, ovisno o interesu i broju učenika, nude izborni program učenja hrvatskog jezika za učenike od 7. do 9. razreda.

Republika Srbija

U okviru redovnog obrazovnog sustava postoji mogućnost učenja hrvatskoga jezika i kulture. Uz odobrenje srpskih obrazovnih vlasti, Ministarstvo financira četiri učitelja hrvatskoga jezika koji, kao stručna pomoć, u okviru redovnoga sustava odgoja i obrazovanja održavaju nastavu za oko 300 učenika pripadnika hrvatske nacionalne manjine u 8 škola u Subotici, Tavankutu, Đurđinu, Maloj Bosni i Starom Žedniku.

Švicarska Konfederacija

U Švicarskoj Konfederaciji hrvatska nastava je u potpunoj nadležnosti Ministarstva. Hrvatsku nastavu za oko 1.100 učenika održava 18 učitelja na 77 nastavnih mjesta.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Hrvatsku nastavu za oko 35 učenika u Londonu održava jedna učiteljica pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.

 


Organizacija hrvatske nastave izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u prekomorskim državama

Australija

Nastava hrvatskog jezika uglavnom je integrirana u redovni školski sustav. Na području Države Viktorije, odnosno Melbournea i Geelonga nastava je organizirana za oko 1.100 učenika i to u državnim školama Victorian School of Languages (5 nastavnih mjesta, 25 učitelja za 550 učenika), Bell Park North Primary School (oko 100 učenika), zatim u privatnoj katoličkoj školi Holy Family Primary School (120 učenika) i etničkim školama pri katoličkim centrima (oko 200 učenika, 10 učitelja). U Sidneyu za oko 400 učenika nastavu ostvaruje oko 20 učitelja. U Perthu i Brisbaneu nastava je organizirana za oko 150 učenika. Ministarstvo podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te organiziranjem stručnog usavršavanja u Australiji (2003. i 2009.) ili u Hrvatskoj na tradicionalnom ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljenika. U školskoj godini 2010./2011. u Australiji je, kao stručna pomoć učiteljima i učenicima koji hrvatsku nastavu pohađaju u Victorian School of Languages u Melbourneu, radila učiteljica koju je uputilo Ministarstvo.

Kanada

Hrvatska nastava integrirana je u sustav osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, a ostvaruje se velikim dijelom na području provincije Ontario, odnosno na području Toronta, Mississauge i Oakvillea te drugim mjestima (Hamilton, London-Ontario, Nor Val, Kitchwan), zatim u Montrealu, Vancuveru i Edmontonu. Nastava je na cjelokupnom kanadskom području organizirana za oko 1.600 učenika. Ministarstvo podupire nastavu didaktičkim materijalima i organiziranjem seminara za stručno usavršavanje učitelja u Kanadi (listopad 2004. u Mississaugi) ili u Hrvatskoj na tradicionalnom ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljenika.

Sjedinjene Američke Države

Nastavu hrvatskog jezika i kulture uglavnom organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u Chicagu (Illinois), Los Angelesu (California), New Yorku, Bostonu (Massachussets) i Clevelandu (Ohio) za oko 400 učenika. Ministarstvo podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te organiziranjem stručnog usavršavanja učitelja u SAD-u kroz program stručnih radionica u organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 2004. do 2008. godine u Chicagu (svih pet godina), New Yorku (tri godine) i Bostonu (jednu godinu). K tome, učiteljima se nudi mogućnost sudjelovanja na tradicionalnom ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljenika.