SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-06-147

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-06-147


Broj radova citiranih u CC: 1
Broj ostalih radova: 45
Ukupno objavljenih radova: 46


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Reakcije djece na ratni stres

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Urednici
  Ajduković, Dean
  Izdavač: Alinea
  Godina: 1993
  Stranice: od 66 do 75
  Broj referenci: 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitane su tri grupe djece: prognana djeca smještena sa svojimmajkama, prognana djeca smještena bez ijednog roditelja te grupadomaće djece koja živi u ratom nezahvaćenom području. Utvrđeno jeda sve tri grupe manifestiraju sličnu razinu depresivnihsimptoma, premda značajno višu od djece iste dobi ispitane prijepočetka rata u Hrvatskoj. Obje grupe prognane djece imajuznačajno više rezultate na Skali beznadnosti u usporedbi sdomaćom djecom. Utvrđeno je i da djeca s iraženijim depresivnimsimptomima i s negativnijom percepcijom budućnosti postižuslabiji školski uspjeh. U objašnjavanju dobivenih rezultata razmatra se i uloga percipirane socijalne podrške. Prognana djecasmještena bez majki percipiraju najviši stupanj socijalne podrškeu usporedbi s ostalom djecom. Ovaj se podatak interpretira uokviru ranijih nalaza o emocionalnim reakcijama djece na ratnistres. Objašnjenje se prvenstveno nalazi u opterećenostiroditelja vlastitim brigama i problemima uslijed čega sunespremni da svojoj djeci pruže neophodnu podršku.
  Ključne riječi: ratni stres, djeca, depresivne reakcije, roditelji

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Semantičke karakteristike čestica raspoloženja i osnovne dimenzije raspoloženja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Vukmirović, Žarko
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 61 do 74
  Broj referenci: 37
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Skup od 48 verbalnih deskriptora emocionalnih stanja korišten je za samoprocjene raspoloženja u sedam različitih situacija, a na nezavisnom uzorku ispitanika isti skup verbalnih čestica podvrgnut je procjenama na 14 skala semantičkog diferencijala. Dobiveni rezultati pokazali su da se ovaj skup analiziranih verbalnih deskriptora može adekvatno opisati dvjema dimenzijama značenja, evaluacijom i aktivacijom, dok semantička dimenzija potencije nije potvrđena, što je u skladu i s istraživanjima strukture emocionalnog iskustva. Za tri hipotetske strukture raspoloženja izračunati su koeficijenti kongruencije između struktura koje se dobivaju na osnovi semantičke sličnosti čestica i struktura koje su dobivene primjenom upitnika raspoloženja u sedam različitih situacija. Pokazuje se da podudarnost ekvivalentnih struktura dobivenih semantičkom analizom čestica i primjenom upitnika raspoloženja prvenstveno ovisi o širini i općenitosti dimenzija raspoloženja, tako da je ona najveća na razini dvodimenzionalnog sustava, pozitivne i negativne emocije. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da semantičke relacije verbalnih deskriptora relativno dobro odražavaju hijerarhijsku strukturu emocionalnog iskustva.
  Ključne riječi: analiza čestica, psihometrija, dimenzije raspoloženja, semantika

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihologija u demokraciji

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Čovjekov psihički svijet i njegovo ponašanje dio su otvorenogsustava koji se neprestano prilagođava promjenama ekoloških,socio-kulturnih i političkih faktora, te znanstveno-tehnološkomnapretku. Funkcija je psihologije da uz otkrivanje zakonitostipsihičkog života i ljudskog ponašanja, otkriva i uvjete kojiomogućuju da se ljudsko ponašanje progresivno mijenja s ciljemrasta i razvoja pojedinca, kao i napretka njegove društvene iprirodne okoline. Psiholozi u demokratskim društvenim odnosimaimaju zadaću da svojim djelovanjem promoviraju ljudska prava istvaraju uvjete za aktualizaciju ljudskih potencijala. U radu senavodi sustav humanističkih vrijednosti i s njima povezanihdemokratskih normi koje, prema autoru, čine sastavni dio osobnogi profesionalnog etičkog stava prema čovjeku, životu i svijetukoji bi psiholozi morali prihvatiti.
  Ključne riječi: psihologija, etički principi, humanističke vrijednosti, ljudska prava, demokracija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Samopoštovanje i percepcija osobne kompetentnosti

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 7 do 12
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U skladu s postojećim razmatranjima, percepcija osobnekompetentnosti u značajnoj mjeri određuje globalno samopoštovanjepojedinca. Provjeren je odnos između ovih konstrukata,definiranih Rosenbergovom ljestvicom samopoštovanja i ljestvicompercipirane kompetentnosti (Bezinović, 1988). Iako postojiočigledna sadržajna različitost ovih instrumenata, faktorskeanalize pokazuju da se praktično radi o supstancijalno povezanimkonstruktima. Iz analize se može zaključiti da bi percepcijaosobne kompetentnosti zaista mogla biti temeljna dimenzijasamopoštovanja.
  Ključne riječi: samopoštovanje, percepcija osobne kompetentnosti, samopoimanje

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Depresivni simptomi kod psihijatrijskih i somatskih bolesnika

  Autori:
  Anić, Nada (143405)
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 5
  Broj referenci: 16
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitivanje Beckovom skalom depresivnosti provedeno je na četirigrupe ispitanika: dvije grupe psihijatrijskih pacijenata (83shizofrena hospitalizirana pacijenta i 102 pacijenta uključena ugrupnu psihoterapiju zbog različitih neurotskih poremećaja), tedvije grupe somatskih pacijenata (103 pacijenta na dijalizi i 105bolesnika s preboljelim infarktom miokarda). Rezultati ukazuju napovišenu depresivnost kod pacijenata u sve četiri grupe, u odnosuna postojeće norme. Značajno je veća učestalost međupsihijatrijskim, u usporedbi sa somatskim pacijentima. Nijeutvrđena razlika između dviju psihijatrijskih skupina uspoređenihmeđusobno, kao niti između dviju grupa somatskih bolesnika. Nitiu jednoj skupini ispitanika nije utvrđen značajan utjecaj dobi ispola na rezultate na skali.
  Ključne riječi: Beckov upitnik depresije, dijaliza, koronarna oboljenja, psihijatrijski bolesnici

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Samopoštovanje i procjena ponašanja učenika

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 7 do 11
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj je ovoga rada provjera odnosa između samopoštovanja kaosubjektivnog sustava vrijednosnih sudova o samome sebi, iadaptivnog ponašanja kao njegove moguće objektivne manifestacije.Na uzorku od 1283 učenika četvrtih razreda osnovnih školaprimijenjena je Coopersmithova skala samopoštovanja. Iste suučenike na Skali za procjenu ponašanja učenika procjenjivale injihove razrednice. Utvrđeno je da subjektivne samoprocjene naSkali samopoštovanja statistički značajno koreliraju snastavnikovim procjenama ponašanja, što može poslužiti kaopotvrda hipoteze po kojoj se samopoštovanje odražava u dječjemponašanju. Ponašanje djece višeg samopoštovanja pozitivnije sevrednuje, a ta djeca ujedno postižu u prosjeku i značajno boljiškolski uspjeh. Ovi podaci potvrđuju značaj samopoštovanja zaopću kvalitetu prilagodbe.
  Ključne riječi: samopoštovanje, procjena ponašanja učenika, samopoimanje

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Percepcija vlastitih fizioloških reakcija kao pokazatelj dominantnih emocionalnih stanja

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 18
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovim je istraživanjem provjerena mogućnost korištenja verbalnih indikatora percepcije vlastitih fizioloških stanja kao indirektnih mjera dominantnih emocionalnih stanja. U tu je svrhu 405 odraslih osoba, dobrovoljnih sudionika treninga za razvoj ličnosti, podijeljeno u dvije skupine, i to na one kod kojih prevladavaju pozitivne, te na one kod kojih prevladavaju negativne emocije. Podjela je izvršena na temelju procjena vlastitih emocionalnih stanja. Diskriminantnom analizom testiran je set od 32 skale samoprocjene vlastitih fizioloških stanja, koji je tijekom analize reduciran na manji homogen set od 13 skala koje najbolje diskriminiraju navedene skupine ispitanika. Ova linearna kombinacija fizioloških pokazatelja posjeduje visoku internu konzistenciju te se javlja kao pouzdana mjera percepcije vlastitog fiziološkog funkcioniranja. Na temelju dobivenih rezultata zaključuje se da ovakav verbalni iskaz može poslužiti kao valjana indirektna mjera dominantnih emocija (hedonističkog tona).
  Ključne riječi: percepcija fizioloških reakcija, emocionalna stanja

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos između nekih aspekata samopoimanja i emocionalne strukture

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 23
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski
  Sažetak: Osnovna postavka ovoga istraživanja je (1) da je samopoimanje tijesno povezano s emocionalnim ustrojstvom ljudskih bića, i (2) da se emocije mogu tretirati poput manje-više konzistentnih crta u teorijama ličnosti. Za utvrđivanje odnosa između samopoimanja i emocionalne strukture konstruiran je instrument koji mjeri osam temeljnih emocija prema Plutchikovoj klasifikaciji (prihvaćanje, ljutnja, predviđanje, gađenje, strah, veselje, tuga i iznenađenje). Ovako mjerene emocije uspoređene su s nekim aspektima samoevaluacije (samopoštovanje, percepcija, nekompetentnosti, strah od negativne evaluacije, eksternalnost lokusa kontrole) da bi se utvrdila struktura uzajamnih odnosa. Dobiveni rezultati sugeriraju tri odvojena faktora. Dimenzija samopoimanja konceptualno se razlikuje od emocionalnog sustava, koji se dijeli u dvije dimenzije - pozitivnu i negativnu emocionalnost. Negativni aspekti samopoimanja tijesno su povezani s negativnim emocijama. To praktički znači da su osobe s nižom razinom samoevaluacije podložnije češćem doživljavanju negativnih emocija. U zaključku se ističe značajnost sustava samopoimanja za kvalitetu ljudske prilagodbe.
  Ključne riječi: samopoštovanje, samopoimanje, emocije, eksternalnost, kompetentnost, strah od negativne evaluacije

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Laboratorijski postupci za indukciju emocionalnih stanja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 43 do 52
  Broj referenci: 43
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazane su različite tehnike za laboratorijsku indukciju emocionalnih stanja, te njihova efikasnost. Navedeni su osnovni nedostaci ovih postupaka, vezani prije svega uz njihovu transparentnost i eksternalnu valjanost, kao i strukturu induciranih emocionalnih stanja. Usprkos brojnim problemima vezanim uz induktivne procedure, može se reći da su one uglavnom efikasne, te da dovode do emocionalnih promjena koje po nekim obilježjima odgovaraju prirodno izazvanim raspoloženjima.
  Ključne riječi: indukcija emocija, glazba, hipnoza, autobiografsko dosjećanje, ekspresivno ponašanje

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Metodološke i teorijske implikacije pri konstrukciji skale za mjerenje dimenzija emocionalnog doživljavanja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Bezinović, Petar
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 53 do 60
  Broj referenci: 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmotreni su neki metodološki i konceptualni problemi koji se javljaju pri konstrukciji mjernog instrumenta za mjerenje različitih dimenzija emocionalnog doživljavanja. Emocionalni sustav definiran je na razini šest primarnih emocija, te na razini dva šira faktora, pozitivne i negativne emocionalnosti. Emocionalne dimenzije nižeg reda, radost, tuga, strah, ljutnja, prihvaćanje i odbijanje odabrane su a priori, na osnovi slaganja različitih klasifikacijskih studija koje ih uključuju kao primarne emocije. Ove su primarne dimenzije u znatnim međusobnim korelacijama, pa su na osnovi njih ekstrahirana dva faktora drugog reda, pozitivna i negativna emocionalnost, koji su dobrim dijelom međusobno nezavisni. Ovi faktori, mada sadržajno različiti, pokazuju korespondentnost s dimenzijama Pozitivnog i Negativnog afekta, koje se najčešće dobivaju na razini emocionalnih dimenzija drugog reda, a koje ukazuju na važnost hedonskog tona kao dominantnog emocionalnog obilježja.
  Ključne riječi: konstrukcija skala, emocije, metodološki problemi

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos (ne)stereotipnih spolnih orijentacija i nekih apekata samopoimanja

  Autori:
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 151 do 157
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi odnos između spolneorijentacije i određenih aspekata samopoimanja. Za ispitivanjetog odnosa uzeta su u obzir tri suprostavljena modela:tradicionalni model kongruencije koji naglašava važnostkongruentnosti spola i spolne orijentacije za psihološko zdravljepojedinca, model androginosti koji pretpostavlja da visokainkorporacija i maskulinosti i femininosti u nečijoj spolnojorijentaciji vodi boljem psihološkom zdravlju, i posljednji,empirijski zasnovan model maskulinosti po kojem je psihološkozdravlje pojedinca u funkciji maskulinih, instrumenalnihkarakteristika. Rezultati istraživanja koje je provedeno na 330studenata (129 muškaraca i 201 žena) potvrdili su modelmaskulinosti i aditivnu koncepciju androginosti, jer se pokazaloda su maskuline osobine ličnosti jače i konzistentnije povezane smjerama samopoimanja od femininih osobina, ali i feminine osobineznačajno koreliraju s tim mjerama i na taj način, nezavisno jedneod drugih doprinose većem samopoštovanju, osjećajukompetentnosti, manjoj socijalnoj anksioznosti, manjem strahu odnegativne evaluacije i većoj svijesti o sebi kod pojedinaca.
  Ključne riječi: maskulinost, femininost, androginija, samopoimanje, uloga spola, spol

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Konstrukcija i validacija skale spolne orijentacije

  Autori:
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 159 do 164
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Postojeće razlike u sadržajima stereotipa spola u različitim kulturnim sredinama ukazale su na potrebu konstruiranja skale spolne orjentacije primjerene našim uvjetima. Novokonstruirana skala sastoji se od dviju supskala, maskulinosti i femininosti, čiji koeficijenti pouzdanosti (Cronbach alfa) iznose .90 i .85. Skala sadrži neke osobine specifične za našu sredinu. Kako bi se utvrdila prediktivna valjanost ove skale, ispitana je povezanost rezultata na skalama maskulinosti i femininosti s rezultatima na skalama preferencije zanimanja i aktualnog spolno tipičnog ponašanja (aktivnosti). Rezultati pokazuju da skala femininosti ima dobru prediktivnu valjanost, dok skala maskulinosti pokazuje složeniji odnos s kriterijskim varijablama.
  Ključne riječi: konstrukcija skale, femininost, maskulinost, uloga spola, spolna orijentacija

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prikaz skale depresivnosti za djecu

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 173 do 179
  Broj referenci: 31
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je prilagodba Skale depresivnosti za djecu autoriceMarie Kovacs koja se pokazuje kao praktičan instrument za ranootkrivanje depresivnih simptoma kod osnovnoškolske djece (kaodobra screening mjera). Skala ima zadovoljavajuću internukonzistenciju (Cronbach alfa = .82) i dobro razlikuje djecu kojase javljaju u ustanove za mentalno zdravlje od kontrolne grupedjece. Uočen je značajan efekt dobi (starija djece postižuznačajno veće rezultate), ali ne i spola djece. Postoji, međutim,trend da se kod starije djece počinju uočavati razlike međuspolovima, u smislu izraženije depresivnosti kod djevojčica.
  Ključne riječi: skala depresivnosti, depresivnost, djeca

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djeca i omladina izložena ratnim stresovima

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 181 do 185
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazan je pregled rezultata niza istraživanja i dosadašnjihiskustava o utjecaju ratnih stresova na psihičko funkcioniranjedjece. Posebno su razmotrene najčešće reakcije u pojedinoj dobi(od predškolskog uzrasta do kasne adolescencije). Date su ipreporuke o poželjnim načinima reagiranja prema djeci, koji moguspriječiti ili barem ublažiti moguće negativne posljedicerazličitih traumatskih iskustava kojima su djeca izložena.
  Ključne riječi: rat, stres, djeca, adolescenti

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Negativne emocionalne reakcije prognane djece

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 187 do 192
  Broj referenci: 17
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ispitane su emocionalne reakcije dviju grupa djece: djeceprognane iz svojih domova i grupe domicilne djece. Utvrđeno je daobje grupe izražavaju više depresivnih simptoma u odnosu na djecuslične dobi ispitanu prije početka rata u Hrvatskoj. Zaključujese da ratni stres ima negativan utjecaj na emocionalnofunkcioniranje sve djece, s tim da prognana djeca izražavaju višenegativnih emocija (osobito tuge i straha). Posebnu pažnjuprivlači podatak koji ukazuje da roditelji i nastavnici slabopoznavaju raspoloženja djece, što osobito dolazi do izražaja ugrupi prognanika, te može biti dodatni stres za djecu. Preporučase da se u cilju prevencije mentalnog zdravlja djece, osim djece,radom obuhvate i njihovi roditelji.
  Ključne riječi: emocionalne reakcije, prognanici, djeca, ratni stres

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Upitnik dispozicijskog i situacijskog suočavanja sa stresom i njegove psihometrijske značajke

  Autori:
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 43 do 61
  Broj referenci: 68
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj je ovog rada konstruiranje upitnika suočavanja sa stresnim situacijama za naše jezično područje i na našoj populaciji. Kao polazište je korištena višedimenzionalna mjera suočavanja sa stresom 'Coping Orientation to Problems Experienced' (COPE, Carver, Scheier, Weintraub, 1989). U prvom je dijelu ispitivanja primijenjen prilagođeni COPE upitnik koji je sadržavao neke dodatne ljestvice specifične za našu populaciju. Ispitanici su bili studenti različitih fakulteta riječkog Sveučilišta (N=403). Uspoređeni su rezultati novog 'Upitnika suočavanja' s izvornim COPE upitnikom. U drugom dijelu istraživanja ispitane su relacije stilova suočavanja s nekim relevantnim crtama ličnosti, različitim dimenzijama samopoimanja, te percepcijom socijalne podrške na uzorku zaposlenih, obrazovanih žena. Na kraju je uspoređena dispozicijska forma 'Upitnika suočavanja' s agregiranom mjerom situacijskog oblika upitnika, i prikazane su različite karakteristike Upitnika dobivene njegovom primjenom u trima različitim situacijama.
  Ključne riječi: suočavanje, stres, strategije suočavanja

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mjerenje i struktura raspoloženja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 80
  Broj referenci: 107
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanja strukture raspoloženja odvijaju se u okviru dviju empirijskih i teorijskih strategija. Jedna uključuje postojanje većeg broja užih emocionalnih kategorija, dok je druga prvenstveno usmjerena na manji broj osnovnih emocionalnih dimenzija. Dok različite multifaktorske koncepcije bolje odražavaju doživljajnu stranu raspoloženja, te su stoga često primjenjivije u kliničkom i istraživačkom radu, dimenzionalni modeli imaju veću integrativnu i heurističku vrijednost, omogućavajući generiranje testabilnih predikcija o efektima raspoloženja na različite oblike ponašanja, te ekonomičnu organizaciju velikog broja činjenica o raspoloženjima. Prikazani su najznačajniji modeli strukture raspoloženja unutar svakog od ovih pristupa, a navedeni su i problemi u vezi s mjerenjem raspoloženja putem samoprocjena kao i problemi u vezi s utvrđivanjem njegove strukture. Osim različitih modela koji zahvaćaju strukturu trenutnog raspoloženja, prikazane su i različite koncepcije koje se odnose na njegova dinamička obilježja, prvenstveno varijabilitet i intenzitet. Naglašena je potreba za korištenjem i drugih mjera pri utvrđivanju strukture raspoloženja (bihevioralne i fiziološke mjere, različiti zadaci koji su osjetljivi na promjene u raspoloženju), a ne samo onih koje se zasnivaju na samoprocjenama, kao i potreba za modelom strukture raspoloženja koji će odgovarajuće integrirati strukturu trenutnog raspoloženja s njegovim brojnim dinamičkim obilježjima.
  Ključne riječi: struktura raspoloženja, mjerenje raspoloženja, skale raspoloženja, intenzitet raspoloženja, varijabilitet raspoloženja

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos ekstraverzije i neuroticizma s višefaktorskim modelom strukture raspoloženja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 81 do 90
  Broj referenci: 43
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivan je odnos ekstraverzije i neuroticizma s emocionalnim stanjima radosti, žalosti, straha, ljutnje, prihvaćanja i odbijanja, kao i s dvije hijerarhijski više dimenzije raspoloženja, pozitivnim i negativnim raspoloženjima. Dobiveni rezultati pokazali su da je ekstraverzija primarno povezana s pozitivnim emocionalnim stanjima, a neuroticizam s negativnim, i to bez obzira da li raspoloženja promatramo u terminima specifičnih emocionalnih dimenzija ili u terminima dviju širih dimenzija, pozitivna i negativna raspoloženja. Ove dvije dimenzije ličnosti i višefaktorski model strukture raspoloženja korišten u ovom istraživanju pokazuju relativno visok stupanj strukturalnog preklapanja, tako da dvodimenzionalni sustav, ekstraverzija-pozitivna raspoloženja i neuroticizam-negativna raspoloženja, predstavlja adekvatan referentni okvir za zajedničku deskripciju i ličnosti i emocionalnih stanja. Ispitivanje razlika u pozitivnom i negativnom raspoloženju između četiri grupe koje se mogu dobiti na osnovi izraženosti ekstraverzije i neuroticizma pokazuje da najlošiju emocionalnu strukturu imaju neurotički introverti, a najbolju stabilni ekstraverti. Neurotički ekstraverti i stabilni introverti imaju u svojoj prevladavajućoj emocionalnoj strukturi i pozitivnih i negativnih elemenata.
  Ključne riječi: ekstravezija, introverzija, neuroticizam, struktura raspoloženja

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Petofaktorski model strukture ličnosti: izbor deskriptora u hrvatskom jeziku

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 100
  Broj referenci: 51
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja je konstrukcija mjernog instrumenta za zahvaćanje različitih aspekata ličnosti na hrvatskom jeziku, korištenjem tzv. leksičkog pristupa. Faktorska analiza verbalnih čestica - pridjeva koji se u svakodnevnom jeziku koriste za označavanje atributa ličnosti - rezultirala je pojavom pet faktora. Ovi faktori pokazuju znatnu korespondentnost s osnovnim dimenzijama leksičkog pristupa u istraživanju strukture ličnosti, dobivenih na ostalim jezicima, te su interpretirani i označeni u skladu sa originalnim nazivima: Emocionalna stabilnost (F1), Ekstraverzija (F2), Ugodnost (F3), Savjesnost (F4), te Intelekt/Otvorenost za iskustva (F5). Uz potvrdu pet-faktorske strukture, rezultati pokazuju i određene specifičnosti na hrvatskom jeziku. Odstupanja od izvorne strukture na engleskom jeziku odnose se prije svega na redoslijed po veličini i sadržaj pojedinih faktora. Sve konstruirane skale samoprocjene pokazuju zadovoljavajuću internu konzistenciju. Ovu verziju mjernog instrumenta treba shvatiti kao preliminarnu, budući da će se dalje nadopunjavati i mijenjati, a kao deskriptivna taksonomija može poslužiti za razvoj novih mjernih instrumenata kojima će se pojedini aspekti strukture ličnosti detaljnije istražiti.
  Ključne riječi: struktura ličnosti, pet-faktorski model, deskriptori, hrvatski jezik, leksički pristup

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Emocionalna reaktivnost: validacija konstrukta

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Tićac, Koraljka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-180X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 101 do 113
  Broj referenci: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Emocionalna reaktivnost ogleda se u intenzitetu kojim pojedinci doživljavaju emocionalna stanja. Neke prethodne teorijske i empirijske koncepcije ukazivale su da emocionalna reaktivnost reprezentira relativno stabilne individualne razlike u emocionalnom reagiranju bez obzira na hedonski ton. Faktorska analiza rezultata dobivenih primjenom prevedene i prilagođene verzije upitnika pokazala je da ovaj konstrukt nije jednodimenzionalan, nego da je njegova latentna struktura trofaktorska. Dobiveni se faktori međusobno razlikuju s obzirom na hedonski ton i aktivaciju. Ova struktura razmatrana je u kontekstu suvremenih dimenzionalnih koncepcija strukture raspoloženja i nekih fizioloških i neuroanatomskih mehanizama koji se nalaze u osnovi emocionalnog funkcioniranja. Konstruktna valjanost dobivenih komponenti emocionalne reaktivnosti ispitivana je na više načina: utvrđivanjem relacija s različitim dimenzijama emocionalnog doživljavanja dobivenim na osnovi interindividualnog varijabiliteta, zatim s intenzitetom i varijabilitetom intraindividualnih emocionalnih promjena, te s Eysenckovim dimenzijama ličnosti. Dobiveni rezultati upućuju na zadovoljavajuću valjanost komponenti emocionalne reaktivnosti, budući da se na osnovi njih relativno dobro mogu predvidjeti i intenzitet i varijabilitet emocionalnih promjena, ali u zavisnosti od njihovog hedonskog tona.
  Ključne riječi: emocionalna reaktivnost, faktorska struktura, intenzitet raspoloženja, varijabilitet raspoloženja

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Psihoneuroimunologija

  Autori:
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-180X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 143 do 150
  Broj referenci: 53
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Termin 'psihoneuroimunologija' se odnosi na novomultidisciplinarno područje istraživanja koja se usmjeravaju nadinamičku interakciju između bihevioralnih faktora te živčanog,endokrinog i imunološkog sustava. Cilj je psihoneuroimunološkihistraživanja otkrivanje i objašnjavanje interakcija izmeđusocijalnih, psiholoških, neuroendokrinih i imunoloških faktorakoji doprinose nastanku bolesti. Ovaj rad daje kratak pregledpovijesti i sadašnjeg statusa istraživanja na područjupsihoneuroimunologije te smjernice njihova budućeg razvoja.
  Ključne riječi: psiholoneuroimunologija, bolest, zdravlje

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Depresija u djetinjstvu i adolescenciji

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 151 do 164
  Broj referenci: 121
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se opisuju karakteristike i manifestacije depresivnosti idepresivnih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji, te osnovnipristupi objašnjavanju njihove etiologije. Prikazani su podaci oprevalenciji dječje depresije, pratećim karakteristikama, kao injenom komorbiditetu s drugim psihopatološkim stanjima. Posebnose razmatra psihosocijalno funkcioniranje depresivne djece,promjene u strukturi depresivnosti do kojih dolazi tijekomrazvoja, kao i razlike u manifestacijama kod djece i omladinerazličita spola. Prikazane su i različite tehnike procjenedepresivnosti u razvojnoj dobi. Na kraju su opisani tipičniishodi i očekivana prognoza depresivnih poremećaja u djetinjstvu,te pokušaji njihova tretmana.
  Ključne riječi: depresija, djetinjstvo, adolescencija

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Negativna percepcija budućnosti kod djece - Prikaz skale beznadnosti za djecu

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 165 do 172
  Broj referenci: 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se objašnjava pojam beznadnosti kod djece, te njegov odnossa pojavom suicidalnosti, depresivnim stanjima i poimanjem sebe.Prikazana je prilagođena i skraćena verzija originalne TheHopelessness Scale for Children (Kazdin i sur., 1986), analizačestica te faktorska struktura skale. Utvrđena je i povezanostrezultata sa samoprocjenama djece na Skali samopoštovanja i Skalidepresivnosti. Na kraju su date preporuke za upotrebu skale upreventivne svrhe.
  Ključne riječi: percepcija budućnosti, beznadnost, djeca

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iskustva u radu telefona za psihološku pomoć

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Smojver-Ažić, Sanja (161655)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 173 do 178
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Telefon za psihološku pomoć u Rijeci započeo je s radom 19.listopada 1991. godine s ciljem pružanje psihološke podrške ipreporuka o prilagodbi na izvanredne ratne uvjete te savjeta oponašanju u kriznim trenucima. Već nakon četveromjesečnog radaprovedena je analiza poziva kojom je utvrđeno da učestalostpoziva neposredno vezanih za ratnu situaciju opada od 52% ulistopadu 1991. godine na svega 9% u veljači 1992. godine, pričemu je ukupan broj poziva u porastu. Analiza poziva nakon godinudana rada Telefona ukazuje da je svega 15% poziva neposrednovezano za ratnu situaciju, pri čemu su pozivi prognanika kao ičlanova HV izuzetno rijetki (cca 3%). Najčešći razlog pozivagrađana su problemi u komunikaciji s članovima obitelji i drugimosobama, te različiti strahovi, tjeskobna stanja, depresivnost,osamljenost, opće nezadovoljstvo, kao i problemi kroničnihpsihijatrijskih bolesnika. Žene zovu značajno češće nego muškarci(70% ukupnih poziva), i to prvenstveno zbog sebe, a zatim zbogdjece ili drugih članova obitelji. Analiza poziva s obzirom nadob, bračno stanje i zaposlenost, ukazuje da najčešće zovu osobekoje su u braku (43%), one koje su zaposlene (31%), te osobesrednje dobi (30-50 godina), a vrlo rijetko djeca (svega 1%poziva). Primijećuje se razlika u dobnoj strukturi muškaraca ižena, na taj način da je među muškarcima najzastupljenija mlađadob (ispod 30 godina), a među ženama srednja (30-50 godina). Nijeutvrđena razlika u sadržaju poziva između muškaraca i žena. Možese zaključiti da Telefon za psihološku pomoć predstavlja jedan odznačajnih oblika rada na zaštiti mentalnog zdravlja, kao iunapređivanja psihološke kvalitete života građana što osobitodolazi do izražaja u kriznim trenucima.
  Ključne riječi: telefon, psihološka pomoć, krizne intervencije

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza čestica u testu zrelosti za školu

  Autori:
  Vukmirović, Žarko
  Hadžiselimović, Dževdet
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 179 do 188
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Polazeći od poimanja zrelosti djeteta za školu kao skupaobilježja određenih različitim psihofiziološkim i socijalnimčimbenicima, izrađen je test kojim se nastoje zahvatiti nekebitne odrednice ovih obilježja. Test se sastoji od četiripodtesta koji se primjenjuju grupno, od kojih dva, sačinjena pouzoru na Kettwig test zrelosti, sadrže zadatkeperceptivno-motoričke obrade grafičkog materijala. Druga dvazahtijevaju perceptivnu diferencijaciju i logičko rezoniranje.Provjera mjernih značajki i faktorske strukture čestica vršena jena dva uzorka djece testirane prilikom upisa u školu (N=351 iz1992. godine i N=175 iz 1993. godine). Faktorska analiza česticaje pokazala da se mogu razlučiti dva faktora - grafomotorika irezoniranje, koji izražajno konvergiraju k jednom zajedničkompredmetu mjerenja (korelacija među njima iznosi .55) što upućujena hijerarhijsku strukturu testa. Tome u prilog govori i dobivenaunutrašnja konzistencija ukupnog rezultata (Crinbach alfa=.93).Analizom čestica je utvrđeno da zadaci pokrivaju širok raspontežina (od .11 do .93), da ostvaruju relativno dobro razlikovanjeispitanika (Fergusonov delta u prosjeku iznosi .77), štoomogućava visoku osjetljivost cijeloga testa (Fergusonov delta je.99), te da imaju dobre diskriminativne valjanosti u odnosu naukupni rezultat i prvi zajednički predmet mjerenja kao kriterije(prosječna korelacija s prvim faktorom iznosi .48).
  Ključne riječi: test, sposobnost, zrelost za školu, djeca

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sadržaj stereotipa spolnih crta - komparativno istraživanje

  Autori:
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Časopis: Godišnjak Zavoda za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 42
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitan je sadržaj stereotipa spolnih crta metodom ček-liste nareprezentativnom uzorku stanovnika grada Rijeke (N=679) iuspoređen s već postojećim sadržajima spolnih stereotipa uzapadnim zemljama. Sadržaj stereotipa tipičnog muškarca i ženedobiven u ovom istraživanju upućuje na to da ispitanici nerazlikuju muškarce i ženu u onoj mjeri u kojoj bi se to mmogloočekivati na temelju rezultata ispitivanja stereotipa spola uzapadnim zemljama. Rezultata ukazuju na utjecaj općih društvenihvrijednosti u konceptualizaciji tipične žene i tipičnog muškarcau našem društvu. S obzirom na spol ispitanika - nosiocastereotipa utvrđene su razlike u sadržaju stereotipa muškarca ižene kada su nosioci stereotipa osobe istog, odnosno suprotnogspola.
  Ključne riječi: spolni stereotipi, usporedba sa zapadnim zemljama

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnosi između različitih dinamičnih obilježja raspoloženja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 57 do 72
  Broj referenci: 64
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 71 ispitanika ispitivani su odnosi između različitih dinamičkih obilježja pozitivnoga i negativnoga raspoloženja, te njihovih specifičnih komponenti, korištenjem tzv. idiografičko - nomotetičkog pristupa. S obzirom na prosjek raspoloženja, dobiveni rezultati pokazuju da su i na razini intraindividualnog varijabiliteta specifični faktori raspoloženja međusobno znatno povezani unutar dominantnih kategorija hedonskog tona. S obzirom na varijabilitet, rezultati pokazuju da postoji relativno snažna tendencija k varijabilnosti koja je dobrim dijelom nezavisna od hedonskoga tona, što potvrđuje pretpostavku o postojanju jednoga općeg faktora afektivne varijabilnosti. Odnos između prosjeka i varijabiliteta raspoloženja pokazuje da je veći interdnevni varijabilitet negativnih raspoloženja povezan s porastom prosječnih negativnih raspoloženja i smanjenjem pozitivnih. Autokorelacije govore o relativno niskoj vremenskoj zavisnosti raspoloženja i na razini hijerarhijski viših i na razini specifičnih dimenzija raspoloženja. Međutim, dimenzije raspoloženja koje su slične po svom hedonskom tonu međusobno znatno kovariraju i s obzirom na stupanj vremenske zavisnosti. Kroskorelacije pokazuju da su pozitivna i negativna raspoloženja povezana visoko i negativno, ali samo unutar jednog dana. Pri pomaku od jednog dana ove su dvije dimenzije međusobno nezavisne. Dobiveni su rezultati komentirani u kontekstu različitih mehanizama regulacije raspoloženja, a naznačene su i njihove glavne implikacije na uobičajene postupke mjerenja raspoloženja.
  Ključne riječi: intraindividualne promjene u raspoloženju, pozitivno raspoloženje, negativno raspoloženje, prosječno raspoloženje, varijabilitet raspoloženja, autokorelacije, kroskorelacije

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos između Eysenckovih crta ličnosti, stilova suočavanja i raspoloženja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 97 do 106
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati izravne i neizravne odnose Eysenckovih crta ličnosti sa stilovima suočavanja i raspoloženjem, te odnose stilova suočavanja s raspoloženjem. Na uzorku od 177 ispitanika primijenjeni su Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ), upitnik stilova suočavanja sa stresnim situacijama (COPE) i skala raspoloženja namijenjena procjeni uobičajenog pozitivnog i negativnog raspoloženja. Dobiveni rezultati pokazuju snažnu povezanost Eysenckovih crta ličnosti s pozitivnim i negativnim raspoloženjem, dok su njihove povezanosti sa stilovima suočavanja sa stresom znatno niže. Stilovi suočavanja, pogotovo dezangažman i problemu usmjereno suočavanje, doprinose emocionalnim ishodima i izravno i neizravno, posredujući odnose Eysenckovih crta ličnosti s raspoloženjem.
  Ključne riječi: Eysenckove crte ličnosti, stilovi suočavanja, pozitivno raspoloženje, negativno raspoloženje

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Apsolutna i relativna točnost pri dosjećanju raspoloženja

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Tićac, Koraljka
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 107 do 114
  Broj referenci: 51
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 69 ispitanika nastojalo se ispitati kolika je apsolutna i relativna točnost pri dosjećanju raspoloženja. Apsolutna točnost operacionalizirana je kao razlika između prosječnih dnevnih procjena kroz period od 35 do 42 dana i krajnje procjene raspoloženja za taj isti period, koja je od ispitanika tražena tjedan dana nakon završetka dnevnoga procjenjivanja. Relativna se točnost odnosi na povezanost prosječnih dnevnih procjena i krajnjih procjena i ona odražava stabilnost poretka ispitanika, bez obzira na apsolutnu točnost. Rezultati pokazuju da postoje statistički značajne razlike između prosječnih dnevnih i konačnih procjena i kod pozitivnoga i kod negativnoga raspoloženja, kod svih specifičnih faktora pozitivnoga raspoloženja, te kod žalosti kao specifičnoga faktora negativnoga raspoloženja. U svim su slučajevima krajnje procjene statistički značajno više u odnosu na prosječne dnevne procjene. Korelacije između prosječnih dnevnih i krajnjih procjena statistički su značajne i visoke za sve dimenzije raspoloženja bez obzira na hedonski ton, pa se može govoriti o zadovoljavajućem stupnju relativne točnosti. Dobiveni su rezultati komentirani u kontekstu različitih načina operacionalizacije dinamičnih obilježja raspoloženja, te procesa njegove regulacije.
  Ključne riječi: dosjećanje raspoloženja, apsolutna točnost, relativna točnost

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Emocionalna stanja i karakteristike ličnosti

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 73 do 96
  Broj referenci: 133
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom su radu prikazani odnosi emocionalnih stanja s različitim karakteristikama ličnosti. Naznačena su osnovna teorijska ishodišta za ispitivanje ovog odnosa, koja s jedne strane proizlaze iz nekih suvremenih konceptualizacija emocija, a s druge iz različitih shvaćanja porijekla, strukture i dinamike ličnosti. Prikazan je odnos različitih obilježja emocionalnih stanja (intenzitet, varijabilitet) s osnovnim modelima strukture ličnosti kao što su Eysenckov i petofaktorski model. Također je prikazana uloga kognitivnih faktora pri emocionalnom funkcioniranju, kako u kontekstu nekih teorija emocija, tako i u okviru kognitivne reprezentacije vlastite ličnosti, tj. samopoimanja. Navedena su i istraživanja koja ukazuju na povezanost emocionalnih stanja s osnovnim dimenzijama kognitivne procjene, te stilovima suočavanja sa stresom. Različita su obilježja ličnosti relativno snažno povezana s emocionalnim stanjima. Međutim, ta se povezanost može ostvarivati na različite načine, pa je stoga teško govoriti i o uzročnim odnosima. Naglašena je potreba za ispitivanjem cjelovite strukture emocionalne reakcije (uzimajući u obzir i njezin intenzitet, trajanje, akcijske tendencije povezane s određenim emocionalnim stanjem i sl.) u odnosu na obilježja ličnosti, te ispitivanje dinamičkog odnosa između emocija i ličnosti, prvenstveno u razvojnom kontekstu. Pri tome bi naredna istraživanja u obzir trebala uzeti i kvalitativne razlike koje postoje između različitih afektivnih fenomena (afekti, emocije i raspoloženja), jer ispitivanja pokazuju da su njihove kognitivne, motivacijske i ponašajne posljedice vrlo različite.
  Ključne riječi: emocionalna stanja, Eysenckove crte ličnosti, petofaktorski model, kognitivna procjena, stilovi suočavanja

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zrelost ili spremnost za školu? Analiza valjanosti i drugih mjernih značajki testa za mjerenje konstrukta

  Autori:
  Vukmirović, Žarko
  Hadžiselimović, Dževdet
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 179 do 189
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Za potrebe provjere razvojnih obilježja djeteta povezanih s uspješnošću sučeljavanja sa zahtjevima koje postavlja polazak u školu izrađen je grupni test pod nazivom "Test zrelosti za školu" (TZŠ). Provjera mjernih značajki testa vršena je na različitim uzorcima djece testirane prilikom upisa u školu. Valjanost je provjeravana kriterijski i konstruktu orijentiranim pristupima. Prognostička valjanost za uspjeh u školi, koji je mjeren posebnim ljestvicama procjene, utvrđena na dvama sukcesivnim uzorcima (N=72 i N=118), dosljedno doseže vrijednost od 0,70. U okviru provjere konstruktne valjanosti (N=826) utvrđena je značajna povezanost s dobi, duljinom pohađanja vrtića i aglomeracijskim porijeklom ispitanika. Ovi rezultati potvrđuju pijažeovsku zasnovanost testa kao mjere obilježja determiniranog ne samo faktorima maturacije nego i interakcije s okolinom. Stoga je promijenjen naziv testa u "Test spremnosti za školu" (TSŠ). Pored valjanosti provjerena je i pouzdanost metodama: retesta (0,87), polovica (0,95) i unutrašnje konzistencije (0,92). Osjetljivost testa iznosi 0,97, a objektivnost 0,99. Test je primjeren ispitanicima dobi 6-7 godina.
  Ključne riječi: spremnost za školu, valjanost, pouzdanost, osjetljivost, objektivnost, inteligencija

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Spolne razlike u seksualnoj self-shemi u studentskom uzorku

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 3
  Stranice: od 1 do 10
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Seksualna self-shema je aspekt samopoimanja koji se razvija iz prošlih iskustava, očituje se u aktualnim iskustvima, utječe na procesiranje seksualno relevantnih informacija i upravlja seksualnim ponašanjem. U prvom dijelu istraživanja razvijen je instrumentarij za mjerenje seksualne self-sheme i nekih drugih aspekata seksualnog samopoimanja (svijest o vlastitoj seksualnosti, spremnost na seksualnu akciju, sklonost seksualnom avanturizmu, razina zadovoljstva vlastitim seksualnim životom, percepcija vlastite seksualne kompetentnosti, te stupanj negativne emocionalnosti vezan uz vlastitu seksualnost). U drugom dijelu istraživanja provjereni su interakcijski odnosi spola i seksualne shematiziranosti s ostalim, već navedenim kognitivnim i emocionalnim aspektima samopoimanja.
  Ključne riječi: seksualnost, samopoimanje, self-shema

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Depresivni simptomi s obzirom na dob i spol djece

  Autori:
  Živčić, Ivanka
  Časopis: Godišnjak Odsjeka za psihologiju
  Broj: 1
  ISSN: 1330-108X
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 191 do 198
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju razlike u izraženosti simptoma depresivnosti kod dječaka i djevojčica u razdoblju djetinjstva i rane adolescencije. Uočava se da starija djeca oba spola izražavaju više nezadovoljstva svojim školskim uspjehom i fizičkim izgledom od mlađe djece. Razmatranjem ovih dobnih razlika posebno u grupi dječaka a posebno u grupi djevojčica uočava se da, pored nezadovoljstva školskim uspjehom i fizičkim izgledom, starije djevojčice izražavaju više potištenosti i zabrinutosti za osobnu budućnost od mlađih djevojčica. Isti simptomi ne razlikuju skupine mlađih i starijih dječaka. Osim toga, djevojke pokazuju izraženije povećanje depresivnog raspoloženja te jači pad samopoštovanja u adolescenciji u odnosu na dječake.
  Ključne riječi: depresivni simptomi, djeca, dob, spol

 34. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Emotions and academic success as the outcomes of coping strategies in different stages of a stressful transaction

  Autori:
  Kardum, Igor (123456)
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Urednici
  Hantzi, A.
  Solman, M.
  Naslov zbornika: IV European Congress of Psychology-Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Atena, Grčka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 960-344-107-4
  Stranice: od 447 do 447
  Skup: IV European Congress of Psychology
  Održan: od 02.07.95 do 07.07.95

 35. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The development and some psychometric properties of the inventory for assessing coping strategies

  Autori:
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Kardum, Igor (123456)
  Vukmirović, Žarko
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Symposium of Psychology-Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 22 do 22
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93

 36. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Semantic analysis as a basis for assessing reliability of verbal items

  Autori:
  Vukmirović, Žarko
  Kardum, Igor (123456)
  Urednici
  Luccio, R.
  Naslov zbornika: II Alps-Adria Symposium on Psychology-Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Skup: II Alps-Adria Symposium on Psychology
  Održan: od 30.05.91 do 01.06.91

 37. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Samopoimanje, emocionalno doživljavanje i percepcija osobnih problema kod ovisnika o teškim drogama

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 2 do 3
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93
  Sažetak: Cilj istraživanja bio je odrediti neke aspekte samopoimanja, emocionalnog doživljavanja, percepcije osobnih problema i neke navike kod ovisnika o teškim drogama. Istraživanje je provedeno tijekom jedne kalendarske godine u manjim grupama sudionika treninga za rast i razvoj ličnosti. Od 371 sudionika koji su iskazivali različite vidove neprilagođenog ponašanja, stotinu ih je bilo deklariranih ovisnika. Na početku treninga primijenjene su ljestvice samoprocjene koje su mjerile različite aspekte samopoimanja, emocionalnosti i percepcije osobnih problema. Dobiveni rezultati ukazuju na to da se ovisnici razlikuju od ostalih ispitanika koji su činili konstrolnu skupinu po statistički značajno nižem samopoštovanju i stupnju osobnog zadovoljstva životom, po nižoj ustrajnosti i nižoj privatnoj svijesti o sebi. U usporedbi s kontrolnom skupinom ovisnici su svjesniji osobne odgovornosti za vlastite probleme, i svjesniji su problema koje zadaju svojoj rodbini. Oni također vide svoje probleme teže rješivima od sudionika kontrolne skupine. Rezultati ukazuju na potrebu podizanje razine samopoštovanja kao bitnog faktora u terapijskom radu s ovisnicima.
  Ključne riječi: samopoimanje, samopoštovanje, emocije, osobni problemi, ovisnici o teškim drogama
  Ostalo:

 38. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mogu li alergije biti objašnjene u terminima psihoneuroimunologije?

  Autori:
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Naslov zbornika: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 55
  Skup: III Alps-Adria Symposium of Psychology
  Održan: od 02.06.93 do 05.06.93
  Sažetak: Sve je veći broj istraživanja usmjeren ispitivanju odnosa između uma i tijela, posebice između mozga i imunološkog sustava, koja čine novo interdisciplinarno područje, psihoneuroimunologiju. Dugoročni je cilj takvih istraživanja objašnjavanje i razumijevanje uloge koju ponašanje može imati u održavanju zdravlja i/ili izazivanju bolesti. Nadalje, rad na tom području omogućit će cjelovitiji pristup pojedincu i objašnjenje složenih interakcija između socijalnih, psiholoških, živčanih, endokrinoloških, imunoloških i genetskih faktora koji doprinose razvoju bolesti. Cilj je ovog predispitivanja ispitati moguće veze između alergija (posebice respiratornih koje su najčešće) i nekih aspekata ličnosti i emocionalnih stanja kao medijatora bolesti. Alergija se odnosi na stanje stečene hipersenzitivnosti, određeno kao pretjeran i neprimjeren odgovor imunološkog sustava. U skladu s multifaktorijalnim pristupom bolesti, alergije imaju višestruke determinante, uključujući tu i psihološke kao posrednike između živčanog i imunološkog usustava.
  Ključne riječi: psihoneuroimunologija, alergije, ličnost, emocionalna stanja

 39. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Samopoimanje i uporaba kozmetike u studentskoj populaciji

  Autori:
  Brdar, Ingrid
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Bezinović, Petar
  Naslov zbornika: 2nd Alpe Adria Symposium on Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Skup: II Alps-Adria Symposium on Psychology
  Održan: od 30.05.91 do 01.06.91
  Sažetak: Ispitana je povezanost između čestine i dosljednosti u uporabi dekorativne kozmetike (puder u prahu, sjenilo za oči, maskara, ruž za usne, krema za lice, tekući puder) kod studentica i nekih aspekata samopoimanja (samopoštovanje, percepcija nekompetentnosti, maskulinost-femininost, socijalna poželjnost, anksioznost, strah od negativne evaluacije, privatna svijest o sebi) u sedam različitih socijalnih situacija (odlazak na predavanja na fakultetu, na ispit, izlazak s društvom, posjate prijateljima i rodbini, odlazak u kupovinu, odlazak liječniku). Rezultati ukazuju na konzistentno korištenje dekorativne kozmetike u različitim situacijama (Cronbach alpha .94). Maskulinost i stupanj samopoštovanja, u skladu s rezultatima regresijske analize, najbolje objašnjavaju kako učestalost, tako i dosljednost uporabe dekorativne kozmetike. Drugim riječima, studentice koje postižu visoke rezultate na skalam amaskulinosti i samopoštovanja koriste kozmetiku češće i fleksibilnije. Ovi rezultati još jednom potvrđuju nalaz da su osobe s visokim stupnjem samopoštovanja i visokom maskulinošću vještije u korištenju strategija samoprezentacije.
  Ključne riječi: samopoimanje, dekorativna kozmetika, socijalne situacije

 40. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Odnos između spolne orijentacije, preferencije zanimanja i spolno tipičnih ponašanja

  Autori:
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Kardum, Igor (123456)
  Hudek-Knežević, Jasna (113806)
  Naslov zbornika: 2nd Alpe Adria Symposium on Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Skup: II Alps-Adria Symposium on Psychology
  Održan: od 30.05.91 do 01.06.91
  Sažetak: U skladu s multidimenzionalnim pristupom u izučavanju spolnih stereotipa ispitane su tri njihove komponente: crte, spolno prikladna zanimanja i ponašanja. Ove su komponente izdvojene u prethodnim istraživanjima. Cilj ovog ispitivanja bio je odrediti međusobne veze između tih komponenti i vidjeti da li se pomoću korištenja skale spolne orijentacije mogu predvidjeti spolno tipične preferencije i ponašanja. U ispitivanju su sudjelovali studenti.
  Ključne riječi: skala spolne orijentacije, preferencije zanimanja, spolno tipična ponašanja

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Prikaz obrazovnih kompjutorskih programa za područje neuropsihologije

  Autori:
  Tkalčić, Mladenka (161666)
  Sremec, Tamara
  Urednici
  Sremec, Branko
  Naslov zbornika: Elektronska računala i psihologija
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 19
  Skup: Elektronska računala i psihologija
  Održan: od 30.09.94 do 01.10.94
  Sažetak: Uporaba obrazovnih kompjutorskih programa u nastavi je idealna pomoć prilikom usvajanja novih nastavnih sadržaja. Posljednjih godina naglim razvojem osobnih računala stvoren je i niz vrlo zanimljivih programskih paketa obrazovnog karaktera za različita područja psihologije. Clij je ovog rada prikazati dva kompjutorska programa za područje neuropsihologije autora W.J. Wilsona i L. Ostergren. Prvi program "Brainscape" ili u prijevodu "Putovanje mozgom" na vrlo neobičan način uvodi studente u područje neuroanatomije. Naime, studenti putuju različitim područjima mozga specificiranjem puta pomiću standardnih anatomskih termina (dorzalno, ventralno, lateralno, medijalno, rostralno i kaudalno) i na taj način, putem opisa svakog područja mozga u kojeg dolaze, usvajaju činjenice iz neuroanatomije. Drugi program "Catechollision" ili u prijevodu "Sinteza katekolamina" kroz igru upoznaju studente s procesom sinteze dopamina, noradrenalina i adrenalina. Zadatak studenata je da pravilnim kombiniranjem elemenata sintetiziraju što veći broj navedenih neurotransmitora.
  Ključne riječi: obrazovni komjutorski programi, neuropsihologija, neuroanatomija, neurokemija

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Self-concept and the structure of emotions

  Autori:
  Bezinović, Petar
  Kardum, Igor (123456)
  Naslov zbornika: Alps-Adria Symposium on Psychology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Trst, Italija
  Godina: 1991
  Skup: II Alps-Adria Symposium on Psychology
  Održan: od 30.01.91 do 01.06.91
  Ključne riječi: emocije, samopoimanje

 43. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Depresivnost u dječjoj dobi kao reakcija na stresne životne događaje izazvane ratnom situacijom
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ŽIVČIĆ IVANKA
  Datum obrane: 14.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 237
  Sažetak: U provedenom istraživanju ispitivao se odnos preživljenih ratnih događaja, pojedinih aspekata depresivnosti i prilagodbe djece osnovnoškolskog uzrasta, uz pretpostavljeno djelovanje zaštitnih faktora. Utvrđeno je da izloženost ratnim događajima ima negativne posljedice na doživljavanje djece i to prvenstveno na njihovo pojačano depresivno raspoloženje i negativno viđenje budućnosti. Prilično očuvana slika o sebi kod većine ispitane djece (relativno stabilno samopoštovanje) otkriva da su djeca, unatoč preživljenim ratnim stresovima uspjela sačuvati značajan osobni resurs za suočavanje s negativnim životnim događajima. Izloženost ratnim događajima pokazuje negativne efekte i na procjene nastavnika o emocionalnoj, socijalnoj i akademskoj prilagodbi djece. Percepcija instrumentalne socijalne podrške pokazuje se najjačim eksternalnim resursom koji štiti djecu od negativnih posljedica ratnog stresa, dok se percepcija socijalne podrške samopoštovanju i asertivno ponašanje djece ne pokazuju tako snažnim zaštitnim faktorima. Ostaje otvoreno pitanje koje osobe mogu pružiti efikasnu socijalnu podršku u situacijama kolektivne izloženosti stresu.
  Ključne riječi: ratni stres, životni događaji, depresivnost, djeca


 44. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Osobine ličnosti i intraindividualne promjene u raspoloženju
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: KARDUM IGOR
  Datum obrane: 07.07.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 200
  Sažetak: Na uzorku od 71 ispitanika ispitivane su relacije između različitih dimenzija raspoloženja s obzirom na njihova dinamička obilježja kao što su prosjek, varijabilitet i vremenska zavisnost. Također je ispitivana i mogućnost prognoze intraindividualnih promjena u raspoloženju na osnovi Eysenckovih dimenzija ličnosti, različitih dimenzija samopoimanja i stilova suočavanja sa stresom. Dobiveni rezultati pokazuju da su različite dimenzije raspoloženja istog hedonskog tona međusobno visoko povezane i s obzirom na prosjek i s obzirom na varijabilitet. Osim toga, postoji relativno snažna tendencija k varijabilnosti koja je dobrim dijelom nezavisna od hedonskog tona, što bi moglo upućivati na postojanje jednog općeg faktora afektivne varijabilnosti. Rezultati ukazuju na relativno nisku vremensku zavisnost različitih dimenzija raspoloženja, kako na razini hijerarhijski viših dimenzija, tako i na razini pojedinih specifičnih emocionalnih stanja. Međutim, dimenzije raspoloženja koje su slične po svom hedonskom tonu međusobno znatno kovariraju i s obzirom na stupanj vremenske zavisnosti. Eysenckove dimenzije ličnosti, a posebno neuroticizam, predstavljaju snažne prediktore intraindividualnih promjena u raspoloženju, dok su različite komponente samopoimanja relativno visoko povezane samo s prosječnim negativnim raspoloženjima i njihovim varijabilitetom. Stilovi suočavanja sa stresnim situacijama nisko su povezani s različitim obilježjima intraindividualnih promjena u raspoloženju i izgleda da se njihova posrednička uloga pri emocionalnom doživljavanju ostvaruje jedino u interakciji sa stresnim situacijama u kojima se pojedinac nalazi.
  Ključne riječi: prosječno raspoloženje, varijabilitet raspoloženja, vremenska zavisnost raspoloženja, Eysenckove crte ličnosti, samopoimanje, stilovi suočavanja


 45. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Dimenzije afektivnih stanj in raspoloženj - semantična in vedenjska analiza: Odnos med nekaterimi aspekti samopojmovanja in dimenzijami emocionalne strukture
  Fakultet: Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani
  Autor: KARDUM IGOR
  Datum obrane: 20.12.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 170
  Sažetak: Ispitivan je odnos između osam temeljnih emocija koje sadržiPlutchikova psihoevolucijska teorija (radost, žalost, strah,tuga, prihvaćanje odbacivanje, predviđanje i iznenađenje) srazličitim aspektima samopoimanja (samopoštovanje, percepcijanekompetentnosti, strah od negativne evaluacije, lokus kontrole iprivatna svijest o sebi). Dobiveni rezultati pokazali su da nakonceptualnoj razini ne postoji strukturalno preklapanje izmeđurazličitih dimenzija samopoimanja i dimenzija emocionalnestrukture. Dimenzije emocionalne strukture međusobno su čvrstopovezane unutar dva šira faktora, pozitivne i negativne emocije,a dimenzije samopoimanja formiraju zaseban faktor koji jeumjereno povezani s dva faktora emocija. Mogućnost predikcijeučestalosti doživljavanja pojedinih primarnih emocija i faktoradrugog reda (pozitivnih i negativnih emocija) na osnovirazličitih aspekata samopoimanja je razmjerno visoka.
  Ključne riječi: poyitivne emocije, negativne emocije, samopoimanjeMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr