SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-071

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-071


Broj radova citiranih u CC: 6
Broj ostalih radova: 232
Ukupno objavljenih radova: 238


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Hrvatsko računalno nazivlje

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Urednici
  Selak, Ante
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-004-9
  Godina: 1993
  Broj stranica: 208
  Broj referenci: 151
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga se sastoji od dva osnovna dijela. U prvom se dijeluopisuje postanak hrvatskoga računalnog nazivlja bez obzira najezičnu pravilnost i prihvatljivost. Nazivi se razvrstavaju potipovima (posuđenice, prevedenice, semantičke posuđenice, domaćetvorenice, terminologizirne riječi općega jezika, preuzeti naziviiz drugih struka, višečlani nazivi, eponimi). U drugom se dijelunavode lingvistička i terminološka načela za vrednovanjeistoznačnih naziva..
  Ključne riječi: računalno nazivlje, tuđice, posuđenice, prevedenice, semantičke posuđenice, domaća tvorba, višečlani nazivi, terminološka načela, lingvistička načela

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Temelji hrvatskoga pravnog nazivlja

  Autori:
  Mamić, Mile (27840)
  Urednici
  Selak, Ante
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  Godina: 1991
  Broj stranica: 189
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad obuhvaća problematiku stvaranja sustava hrvatskoga pravnognazivlja od sredine 19. stoljeća do godine 1990. i njegovofunkcioniranje u hrvatskoj zakonodavnoj praksi do kraja 19. st.
  Ključne riječi: pravno nazivlje, hrvatska zakonodavna praksa

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Tisućljetni jezik naš hrvatski

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1991
  Broj stranica: 219
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Jezikoslovna razdvojba

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Urednici
  Hekman, Jelena
  Izdavač: Matica Hrvatska
  ISBN: 953-150-033-9
  Godina: 1995
  Broj stranica: 199
  Sažetak: Osam rasprava u knjizi reultat su istraživanja granica u jezikoslovlju. Uvodna rasprava obrađuje taj problem teoretski. Prvih pet radova usko je vezano uz teorijsko promišljanje leksikografije. U njima se povlače granice između leksičkih varijanti i dubleta koje su ujedno i granice leksičke sinonimije, zatim se razraničava homonimija od polisemije, opisni pridjevi od odnosnih, brojevi od drugih vrsta riječi, novija metaleksikografija od stare. Drugi tematski krug razađuje pitanja normiranja hrvatskoga književnog jezika u 19. st. povlačeći granicu između pravopisa i gramatike, ideologije i lingvistike te dviju filoloških škola - zagrebačke i karadžićevsko-daničićevske. U prilogu je rječnik naziva.
  Ključne riječi: sinonimija, homonimija, polisemija, brojevi, pridjevi, leksikologija, teorija lekikografije, hrvatski standardni jezik

 5. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Jezikom o jezik (Studije)

  Autori:
  Peti, Mirko (36533)
  Urednici
  Goldstein, Albert
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Knjiga se sastoji od pet poglavlja. U prvom se govori o autonomnosti hrvatskoga jezika i njegova razlučivanju od srpskoga. U drugom je riječ o nekim procesima semantizacije jezika i mehanizmima njegova funkcioniranja. U trećem je govor o jeziku u pjesništvu, u četvrtom o lingvističkom i kulturološkom aspektu hrvatskoga jezika s kraja prošloga stoljeća do danas, i u petom se raspravlja o nekoliko specifičnih sintaktičkih pitanja. Na kraju se nalazi Bibliografska bilješka, Kazalo pojmova i Kazalo imena.
  Ključne riječi: hrvatski jezik, identitet jezika, hrvatska filologija, terminologizacija, urbanost jezika, sintaksa, rečenični znakovi, pluralnost jezika

 6. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Moj hrvatski 3

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Bikić, A.
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1994
  Broj stranica: 105
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Početnica.
  Ostalo: hrvatska početnica

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Nazivlje zanimanja

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Šarić, Ljiljana
  Izdavač: Školske novine
  ISBN: 953-160-009-0
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 66
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se razmatra nazivlje zanimanja kao otvoren terminološkisustav. Daju se obrasci i pravila tvorbe naziva zanimanja uhrvatskom jeziku.
  Ključne riječi: zanimanje, naziv zanimanja, kvalifikatori, hijerarhijski kvalifikatori, strukovni kvalifikatori, tvorba

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Četiri skice za "Prokletstvo"

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Urednici
  Salečić, Ivan
  Izdavač: Aurora
  ISBN: 953-6078-80-2
  Godina: 1993
  Stranice: od 14 do 23
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Pogovor

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Godina: 1991
  Stranice: od 44 do 46

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Samo stvaralački pristup objašnjava hrvatski književni jezik

  Autori:
  Katičić, Radoslav
  Godina: 1991
  Stranice: od 99 do 5

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: "Slovenski" i "hrvatski" kao zamjenjivi nazivi jezika hrvatske književnosti

  Autori:
  Katičić, Radoslav
  Godina: 1991
  Stranice: od 55 do 75

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Vrhunac formalizma

  Autori:
  Peti, Mirko (36533)
  Godina: 1991
  Stranice: od 185 do 187

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Dimitrije Demeter (esej)

  Autori:
  Mamić, Mile (27840)
  Urednici
  Vince, Zlatko
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Oblici hrvatskoga književnog jezika (zamjenice, brojevi, glagoli i nepromjenjive riječi)

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Izdavač: Hazu - Globus
  Godina: 1991
  Stranice: od 645 do 738

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Naglasak imenica muškoga roda

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Urednici
  Diklić, Zvonimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-40010-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 113 do 139
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Najprije se daje opis tipova, a onda se daje pregled paradigmi tipova.
  Ključne riječi: hrvatski, jezik, književni, suvremeni, gramatika, naglasak. morfologija, tipovi, imenice, muški, srednji, ženski rod

 16. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Naglasak imenica srednjega roda

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Urednici
  Diklić, Zvonimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-40010-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 145 do 151
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Najprije se daje opis tipova, a onda se daje pregled paradigmi tipova.
  Ključne riječi: hrvatski, jezik, književni, suvremeni, gramatika, naglask, morfologija, tipovi, srednji rod

 17. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Naglasak imenica ženskoga roda

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Urednici
  Diklić, Zvonimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-40010-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 156 do 172
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Najprije se daje opis tipova, a onda se daje pregled paradigmi tipova.
  Ključne riječi: hrvatski, jezik, književni, suvremeni, gramatika, naglasak, morfologija, tipovi, imenice ženskoga roda

 18. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Naglasak pridjeva

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Urednici
  Diklić, Zvonimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-40010-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 183 do 202
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Najprije se daje opis tipova, a onda se daje pregled paradigmi tipova.
  Ključne riječi: hrvatski, jezik, književni, suvremeni, gramatika, naglasak, morfologija, tipovi, pridjevi

 19. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Sintaksa

  Autori:
  Peti, Mirko (36533)
  Urednici
  Diklić, Zvonimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-40010-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 391 do 598
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Poglavlje iz sintakse u Gramatici.
  Ključne riječi: sintaksa, rečenica, izreka, diskurz, preoblika, subjekt, predikat, objekt, adverbna oznaka, pitanje, nijekanje

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Načela za odabir i stvaranje naziva

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Hrvatske vode
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1144
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 139 do 143
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su navedena lingvistička i terminološka načela za odabirmeđu istoznačnim nazivima i za stvaranje novih naziva.Lingvistička su načela: 1. leksički fond iz kojega se naziviuzimaju, 2. proširenost, 3. prihvatljivost, 4. usklađenost sasustavom hrvatskoga jezika, 5. duljina naziva, 6. tvorbenemogućnosti. Terminološka su načela: 1. izbjegavanjevišeznačnosti, 2. nepromjenjivost značenja, 3 usklađenost spojmom, motiviranost, sustavnost.
  Ključne riječi: terminološka načela lingvistička načela, prihvatljivost, tvorba naziva, duljina riječi, pojmovni sustav

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O nekim teniskim nazivima

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Mamić, Mile (27840)
  Časopis: Jezik
  Broj: 5
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 129 do 135
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Mnogi su hrvatski teniski nazivi anglizmi koji nisu u skladu shrvatskim jezičnim sustavom. Autorice analiziraju teniske naziveiz novina, udžbenika i Sportske enciklopedije i predlažu hrvatskenazive za neprihvatljive anglizme.
  Ključne riječi: tenis, nazivlje, tie-break, retern, gem, set, meč

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odnos općeg i znanstvenog jezika

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 107 do 111
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Odnos općeg i znanstvenog jezika često izaziva brojne nedoumiceosobito među predmetnim stručnjacima nelingvistima koji smatrajuda ono što je obvezatno za neku znanosti ili struku vrijedi i zaopći jezik. Taj je problem vrlo aktualan pa je potrebno odreditiopći, znanstveni i stručni jezik i njihove međuodnose.
  Ključne riječi: opći jezik, znanstveni jezik, funkcionalni stilovi, preklapanje

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Definicija naziva u terminološkim rječnicima

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 243 do 254
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pravi terminološki rječnik mora svakoj natuknici pridružitiznanstveno i leksikografski ispravnu definiciju. Zasad postojevećinom prijevodni terminološki rječnici. U članku su analiziraniproblemi i pogreške u definicijama hrvatskih terminološkihrječnika.
  Ključne riječi: terminološki rječnik, naziv, definicija, objasnidbeni rječnik

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tvorbena porodica riječi računalo

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 2
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 229 do 233
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatra mogućnost tvorbe izvedenica od nazivaračunalo. Pokazuje se da računalo može biti u osnovi svihpotrebnih izvedenica, koje su dosada tvorene od naziva kompjuter,kompjutor i računar, pa nema razloga da tako i ne bude.
  Ključne riječi: računalo, izvedenica, tvorba riječi

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Korelativne posljedične strukture s veznikom te

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 393 do 416
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira sintaktički status veznika te u suodnosnimposljedičnim strukturama. Suodnosne posljedične strukturepromatraju se u cjelini korelativnogasintaktičkog sustava i ukoordinacijsko-subordinacijskim odnosima. U gramatičkom opisuhrvatskoga standardonga jezika treba pretpostaviti dva veznikate, jedan koordinacijski (sastavni) i jedan subordinacijski(korelativno-posljedični).
  Ključne riječi: sintaksa, posljedična struktura, korelativni sintaktički sustav, veznik, koordinacija, subordinacija, modalnost

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sintaksa pasiva

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 235 do 258
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se opisuju sintaktička i strukturna obilježja pasivnekonfiguracije. Pasiv je uvijek na djelu tamo gdje tranzitivniglagol zahvaćen pasivnom morfologijom (V -n ili -t uparticipskopasivnoj ili V se u refleksivnopasivnoj konstrukciji)ne može doznačiti tematsku ulogu izravnom argumentu u objektnojpoziciji, pa se zbog toga ta uloga predviđena glagolskomprojekcijom ostvaruje u subjektnoj poziciji. Pasivna rečenicamora k tome sadržavati koji od distinktivnih događajnih signala.
  Ključne riječi: passive, syntax, active, paradigm, paricipe/passive construction, reflexive/passive construction, passive morphology,

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O značenjima riječi nomenklatura

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Jezik
  Broj: 3
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 70
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Riječ nomenklatura ima nekoliko značenja u hrvatskom književnomjeziku. Autorica navodi 11 značenja te riječi i daje normativneprijedloge za razrješenje njezine višeznačnosti.
  Ključne riječi: nomenklatura, nazivlje, terminologija

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Višejezične natuknice i podnatuknice u jednojezičnom općem rječniku hrvatskoga jezika

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 133 do 144
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analizira se leksikografska obradba višerječnih leksičkihjedinica u raznim jednojezičnim i višejezičnim rječnicima iodređuju formalni kriteriji za odabir natuknica i podnatuknicapod kojima se višejezična natuknica obrađuje u općemjednojezičnom hrvatskom rječniku.
  Ključne riječi: višerječne natuknice, podnatuknice, jednojezični rječnik

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Veznici u logičko-semantičkom okružju

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Stranice: od 0 do 0

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antonimija: neke značenjske i tvorbene odrednice

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 177 do 191
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se govori o antonimiji kao zajedničkom nazivu logičkipojmljenih suprotnih odnosa među jezičnim jedinicama. Ispituje selogičko i gramatičko ustrojstvo pravih antonima i antonimičnihriječi, kao i načela koja bi uvjetovala razvrstavanje leksika uzbirku - rječnik antonima i antonimičnih riječi.
  Ključne riječi: antonimija, rječnik antonima, stupnjevanje, tvorba, suprotnost

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Imati i posjedovati: istoznačnice?

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Jezik
  Broj: 3
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 79 do 83
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju razlike u značenju između glagola imati iposjedovati u hrvatskom jeziku s obzirom na opću uporabu iuporabu u stručnom pravnom jeziku. Uzete su u obzir napomene ujednojezičnim i dvojezičnim rječnicima.
  Ključne riječi: imati, posjedovati, opći jezik, pravna uporaba

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Semantičke posuđenice

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 33
  Godina: 1992
  Stranice: od 33 do 43
  Broj referenci: 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Semantičko posuđivanje jedan je od najčešćih načina postankahrvatskoga znanstvenoga nazivlja. Autorica semantičke posuđenicedijeli u dvije osnovne skupine: semantičke posuđenice spodudarnim likovima i semantičke posuđenice bez podudarnostilikova. Odnos između starog i novog značenja istoga izraza nijeuvijek isti. Novo značenje može nastati postupcimaspecijalizacije, metaforizacije, metonimizacije. U nekim rijetkimslučajevima u hrvatskome veza između starog i novog značenja nijevidljiva. Autorica semantičke posuđenice analizira na primjerimaiz računalstva, matematike i generativne gramatike.
  Ključne riječi: semantičke posuđenice, nazivlje, metaforizacija, metonimizacija

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Primjena terminoloških načela na sinonimni niz oborina, padalina, padavina

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 95 do 97
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Terminološka i lingvistička načela se primjenjuju na sinonimniniz padalina/padavina/oborina.
  Ključne riječi: terminological principles, linguistic principles, padalina, padavina, oborina

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatsko izborno nazivlje

  Autori:
  Lukenda, Marko (77893)
  Mamić, Mile (27840)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 65 do 81
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Raspravlja se o potrebi pohrvaćivanja i moderniziranja hrvatskogaizbornog nazivlja u skladu s demokratskim promjenama u Hrvatskoj.

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smisao gramatike

  Autori:
  Peti, Mirko (36533)
  Časopis: Kolo
  Broj: 6
  ISSN: 0354-057
  Godina: 1991
  Stranice: od 33 do 60
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U raspravi se analizira mjesto i uloga gramatike kaotradicionalnoga načina opisa jezika u gledanjima različitihfiloloških škola i tipovima lingvističkoga modeliranja. Ta sepitanja potom proučavaju na primjeru hrvatske sociokulturnesredine i njezina odnosa prema gramatici.
  Ključne riječi: smisao gramatike, tradicionalni opis jezika, hrvatska sociokulturna sredina

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kakvu je biti rječniku?

  Autori:
  Peti, Mirko (36533)
  Časopis: Kolo
  Broj: 4
  ISSN: 0354-057
  Godina: 1992
  Stranice: od 394 do 401
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U raspravi se izlažu načelna pitanja oko izrade hrvatskogajednojezičnoga rječnika u novim političko-kulturološkim uvjetimao kojima hrvatska lingvistika i posebno leksikografija morajuvoditi računa.
  Ključne riječi: jednojezični hrvatski rječnik, političko-kulturološki uvjeti, leksikografija

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Crtice o Anićevu rječniku

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 112 do 119
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iz analize metajezika Rječnika hrvatskoga jezika Vladimira Anićapokazani su nedostaci leksikografskih postupaka.
  Ključne riječi: rječnik, leksikografski metajezik, metaleksikografija, leksikografski postupci

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novi stari naziv: slovnica

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 115
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dana je povijest hrvatske riječi slovnica, prevedenice grčkoganaziva gramatika.
  Ključne riječi: slovnica, gramatika, prevedenice, posuđenice

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Treba li hrvatskomu jeziku staratelj

  Autori:
  Mamić, Mile (27840)
  Časopis: Jezik
  Broj: 3
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 74 do 77
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor pokazuje kako je u hrvatskoj tradiciji prije 1918. bionaziv kazneni, a ne krivični te da bi i u suvremenom nazivljuvaljalo dati prednost nazivu kazneni u svim svezama.
  Ključne riječi: kazneni, krivični, pravno nazivlje

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dani hrvatskoga jezika

  Autori:
  Mamić, Mile (27840)
  Časopis: Jezik
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 65 do 66
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Govori se o teškoćama kroz koje je prolazio hrvatski jezik, te osmislu i značenju Dana hrvatskoga jezika
  Ključne riječi: hrvatski jezik, dani hrvatskoga jezika

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brozovo pravopisno nazivlje

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Malić, Dragica (27840)
  Časopis: Jezik
  Broj: 2
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 11
  Godina: 1992
  Stranice: od 41 do 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autori istražuju usklađenost Brozova pravopisnog nazivlja shrvatskom pravopisnom tradicijom i njegov utjecaj na kasnijepravopisno nazivlje
  Ključne riječi: pravopisno nazivlje, pravopisna tradicija, Broz

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prisega i njezine sličnice

  Autori:
  Mamić, Mile (27840)
  Časopis: Jezik
  Broj: 1
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 12 do 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor obrazlaže zašto je riječ prisega danas prevladala kaopravni naziv, ali da ni riječ zakletva ne smijemo potisnuti.
  Ključne riječi: prisega, zakletva, pravno nazivlje

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj obavijesnog ustrojstva na sintaktičke izbore (Tko ili što)

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 19
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 437 do 448
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira komunikacijski status upitnih zamjenica tko,što i to s obavijesnog, semantičkog i sintaktičkog aspekta uzglagole uz koje je za subjekt moguće izabrati riječ sasintaktičkim oznakama opće i doći do oznake živo. Analizira se istatus sintaktičkih oznaka ličnih zamjenica kad zamjenjuju takveimenice. Pokazuje se da izbori učinjeni na obavijesnoj raziniutječu na izbor agensa, a onda i subjekta.
  Ključne riječi: komunikacija, upitne zamjenice, obavijesna razina, semantička razina, sintaktička razina, sintaktička oznaka, agens, subjekt

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Određenost i brojivost

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 267 do 285
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U raspravi se pomoću nekih elemenata generativne transformacijskegramatike analizira semantika imenica hrvatskoga jezika koje suširoka značenja, i to s obzirom na kategoriju brojivosti. Opisujese utjecaj značenja takvih imenica na mogućnost izbora određenogaili neodređenoga oblika pridjeva i na mogućnost terminološkeupotrebe tih pridjeva.
  Ključne riječi: transformacija, semantika, imenica, brojivost, pridjev, određen, neodređen, termin

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rječnik rusinskog jezika ili teškoće i dileme rusinske leksikografije

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Časopis: Filologija
  Broj: 21
  ISSN: 0449-363
  Godina: 1993
  Stranice: od 41 do 47
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se govori o tri leksička sloja rusinskog jezika: općem,terminološkom i frazeološkom sloju, iskoristivosti dosadašnjihradova iz rusinske leksikografije, te o jezičnoj interferencijikao uzroku dvostrukostima u pojedinim gramatičkim kategorijama.
  Ključne riječi: rusinski jezik, prijevodni jezik, rječnik rusinskog jezika, rusinska leksikografija, rusinski leksički sloj, leksička praznina, frazeološka praznina, originalni frazem, jezik društvene sredine

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Četiri stalnice hrvatske leksikografije

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 18
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 285 do 298
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se navode, analiziraju i povijesnim slijedom prate četiristalnice (konstante) hrvatske leksikografije. To suzapadnoevropska orijentacija koja se očituje u odmjeravanjuhrvatskoga jezika s okolnim evropskim jezicima, težnja zanadregionalnim, promatranje jezika kao zadanosti kojoj se teži,nastojanje da se za nove pojmove stvori nova riječ (hrvatskipurizam). Sve se te stalnice prate u hrvatskim rječnicima donajnovijega doba.
  Ključne riječi: konstanta, hrvatski, leksikografija, orijentacija, zapadnoevropski, odmjeravanje, nadregionalnost, jezik, zadanost, purizam, povijest, slijed

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osobina i svojstvo

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 17
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 325 do 331
  Sažetak: U radu se analiziraju riječi osobina i svojstvo s povijesnogaaspekta, njihova tvorbena motivacija i današnja funkcionalnost usuvremenom hrvatskom književnom jeziku. Razgraničuje se područjenjihove današnje uporabe i navode mogući sinonimi.
  Ključne riječi: osobina, svojstvo, povijesni aspekt, tvorbena motivacija, upotreba, sinonimi

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Napomene o terminu particip

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 17
  ISSN: 0351-434
  Godina: 1991
  Stranice: od 279 do 292
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom se radu raspravlja o nekim osnovnim proturječnostimagramatičkoga opisa kategorije participa, gerunda i glagolskihstanja. Ukazuje se na razliku između glagolskoga priloga iglagolskoga pridjeva u suvremenom hrvatskom književnom jeziku istandardnoj novoštokavštini uopće i daju se kraće napomene orazlikama u odnosu na terminologiju drugih jezika (ruskog iengleskog).
  Ključne riječi: opis kategorije participa, gerund, glagolska stanja, glagolski prilog, glagolski pridjev, termini, departipizacija

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Funkcija i status prijedložnih izraza

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 19
  ISSN: 0351-434
  Godina: 1993
  Stranice: od 329 do 337
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se raspravlja o statusu prijedložnoga izraza kao spojakoji je leksičko-gramatički identifikator prijedloga. Ukazuje sena razliku između prijedložnih izraza (svaka veza prijedloga ipadežne riječi) i prijedložnih fraza ili konstrukcija(funkcionalni spojevi. Gramatikaliziranost tih frazadeterminirana je semantikom prijedloga i kategorijom riječi kojuvezuju.
  Ključne riječi: prijedložni izraz, prijedložna fraza, gramatička kategorija prijedloga, signal kontekstualne uključenosti, implikator dubinskoga rečeničnoga značenja

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Leksik privatnih pisama Ivana Franje Jukića (1818-1857)

  Autori:
  Lukenda, Marko (77893)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 19
  Godina: 1993
  Stranice: od 159 do 170
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu autor govori o specifičnim okolnostima u kojima I. F.Jukić, bosanski franjevac, prenosi u Bosnu ilirske ideje iilirske jezične uzuse. Govori se o leksiku u privatnoj Jukićevojprepisci, gdje se zrcali spoj franjevačke tradicije i ilirskihnačela.
  Ključne riječi: prvi bosanskohercegovački časopis, leksik, privatna korespondencija, franjevačka tradicija, ilirska načela

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Padavina, padalina, oborina

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Hrvatski meteorološki časopis
  Broj: 28
  ISSN: 1330-0083
  Volumen: 28
  Godina: 1993
  Stranice: od 94 do 96
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se s jezikoslovnog aspekta analiziraju tri sinonimnameteorološka naziva. Analiza obuhvaća: njihovu povijesnupotvrđenost, tvorbenu motivaciju i obličnu prilagođenostsuvremenomu hrvatskom jeziku, vrijednosni stav korisnika terminaprema svakomu od termina.
  Ključne riječi: sinonim, termin, padavina, padalina, oborina, potvrđenost, povijest, tvorba, sustavnost, značenje

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Atributne odnosne rečenice

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Jezik
  Stranice: od 0 do 0

 53. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Koji, što

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Jezik
  Stranice: od 0 do 0

 54. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Naglasak u mocijskim parovima

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  ISSN: 0351-434
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 42
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se promatra odnos naglaska među članovima mocijskogapara, a po potrebi i prema osnovnoj riječi jednog ili oba njegovačlana. Posebna se pažnja posvećuje naglasku ženskogmocijskog parnjaka. Utvrđeno je sedam naglasnih tipova.
  Ključne riječi: mocijski par, mocijski parnjak (ženski, muški), mocijska imenica, naglasak, naglasna razina (sustavna, analoška), naglasni tipovi, položajna duljina, kolebanje naglaska, naglasne dublete, usustavljivanje naglaska

 55. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O lomovima hrvatskoga književnog jezika

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 141

 56. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novo izdanje Hrvatskoga pravopisa

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Godina: 1993
  Stranice: od 159 do 160

 57. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O jeziku Miroslava Krleže

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 40
  Jezik: hrvatski

 58. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jezično povjerenstvo MH i hrvatski pravopis

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 76
  Jezik: hrvatski

 59. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O pripremama pravopisnih načela

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Godina: 1993
  Stranice: od 97 do 102
  Jezik: hrvatski

 60. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Razmišljanje uz koji - kojega

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Godina: 1993
  Stranice: od 109 do 111
  Jezik: hrvatski

 61. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedlog kroz u sustav nekih mjesnih značenja

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Filologija
  Broj: 20
  Godina: 1992
  Stranice: od 23 do 30
  Jezik: hrvatski

 62. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog službenom imenu u Hrvatskoj u XX. stoljeću (na primjeru Zagreba)

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  ISSN: 0449-363
  Volumen: 21
  Godina: 1993
  Stranice: od 257 do 261
  Broj referenci: 16

 63. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Brojevne izvedenice

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Peti, Mirko (36533)
  Časopis: Jezik
  Broj: 2
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 46 do 56
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađuje se nekoliko tipova brojevnih izvedenica koje nemaju svoga ustaljenoga lika. To su riječi sa sufiksima -ica/-ka,-ero/-oro, -erica/-orica i složenice tipa peterosoban/petosoban idvadeset/o/godišnjak. Nakon razmatranja tih izvedenica predlažese hrvatska norma.
  Ključne riječi: broj, izvedenica

 64. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O uporabi i značenju glagola pridonijeti

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Časopis: Jezik
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 40
  Godina: 3
  Stranice: od 83 do 85
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se pokazuje da glagol pridonijeti valja rabiti kaoneprijelazni glagol, s rekcijom u dativu i instrumentalu i sobjektima koji znače što neživo, dakle: čim pridonijeti čemu. Nevalja ga upotrebljavati kao prijelazni glagol, tj. glagol kojiotvara mjesto objektu u akuzativu, već u takvu slučaju valjaupotrebljavati koji od glagola: priložiti, donijeti, pokazati.
  Ključne riječi: pridonijeti, uporaba, značenje

 65. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Očvršćivati, ali omekšavati

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Polimeri
  Broj: 6
  ISSN: 0351-1871
  Volumen: 13
  Godina: 1992
  Stranice: od 182 do 182
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski

 66. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Talina/taljevina; visoke tehnike/vrhunske tehnologije

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Polimeri
  Broj: 1
  ISSN: 0351-1871
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 67. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rastezanje ili vučenje; kabeli ili kablovi

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Polimeri
  Broj: 3
  ISSN: 0351-1871
  Godina: 1993
  Stranice: od 84 do 84
  Broj referenci: 6

 68. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Optimiranje, maksimiranje, minimiranje

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Polimeri
  Broj: 4
  ISSN: 0351-1871
  Godina: 1993
  Stranice: od 158 do 158
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 69. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Istarska imenska sastavnica unutar rimskog imenskog sustava

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Folia Onomastica Croatica
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 70. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Generativni pristup jezičnim pojavama

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Jezik
  Broj: 3
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 71. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jesu li da, gdje i kako relativni veznici?

  Autori:
  Raguž, Dragutin
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 215 do 240

 72. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O hrvatskom prilogu unitarističkim nastojanjima

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Časopis: Jezik
  Broj: 3
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 68 do 73

 73. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Naglasak bez akcenta

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Časopis: Jezik
  Broj: 3
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 94 do 94

 74. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prvostupni, prvostupanjski ili kako drugačije

  Autori:
  Lukenda, Marko (77893)
  Časopis: Jezik
  Broj: 5
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 152 do 153

 75. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dijalektna osnovica "ilirskoga" jezika

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 195 do 210

 76. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Terminološka antonimija

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 20
  ISSN: 1330-1233
  Godina: 1994
  Stranice: od 213 do 243
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analizira obradba antonima u općim i terminološkim rječnicima, tipovi terminoloških antonima i načini na koje se oni uvode te se daju prijedlozi za obradbu antonima u općim i terminološkim rječnicima.
  Ključne riječi: antonimija u nazivlju, stručni rječnici, tipovi antonima, pravila navođenja antonima

 77. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog sustavnosnoj analizi hrvatskoga jezika

  Autori:
  Čatić, Igor
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 20
  ISSN: 1330-1233
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 30
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatra odnos postavki Ropohlove sustavnosne teorije tehnike s općepoznatim postavkama tradicionalne teorije o jeziku kao sustavu na različitim razinama.
  Ključne riječi: sustavnosna analiza tehnike, jezik kao sustav, funkcijski koncept, hijerarhijski koncept, strukturni koncept, morfološka sistematika

 78. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Antonimija u strukturi jednojezičnih rječnika

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Časopis: Filologija
  Broj: 22
  Godina: 1994
  Stranice: od 269 do 274
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se razmatraju način i kriteriji navođenja antonima u rječničkim člancima jednojezičnih općih rječnika te utvrđuju načela koja bi trebalo slijediti prilikom uvrštavanja antonimnih veza kao komponente rječničkoga članka u općim rječnicima.
  Ključne riječi: obradba antonima, jednojezični opći rječnici

 79. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Struktura rječničkog članka u terminološkim rječnicima

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Filologija
  Broj: 22
  Godina: 1994
  Stranice: od 87 do 90
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Struktura rječničkoga članka u terminološkim rječnicima različita je ovisno o vrsti i namjeni rječnika. Neki mali, prijevodni terminološki rječnici imaju sasvim jednostavnu strukturu. U radu se na primjeru nekih postojećih hrvatskih terminoloških rječnika analizira struktura rječničkoga članka te predla-e najprihvatljivija struktura za različite tipove terminoloških rječnika.
  Ključne riječi: rječnički članak, terminološki rječnik

 80. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Anglizam ili anglicizam

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  Godina: 1994
  Stranice: od 114 do 116
  Broj referenci: 20
  Sažetak: U radu se analiziraju nazivi anglizam i anglicizam te predlaže prihvaćanje naziva anglizam jer se on bolje uklapa u sustav hrvatskoga jezika.
  Ključne riječi: anglizam, naziv, nazivlje, anglicizam

 81. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gramatički podaci u jednojezičnom rječniku

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Filologija
  Godina: 1995

 82. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O glagolima roditi/poroditi i njihovim izvedenicama

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Časopis: Jezik
  Broj: 4
  Godina: 1995
  Stranice: od 117 do 118
  Broj referenci: 15

 83. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usklične rečenice uvedene upitnim riječima

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Časopis: Rasprave Zavoda za hrvatski jezik
  Broj: 20
  ISSN: 1330-1233
  Godina: 1994
  Stranice: od 343 do 362
  Broj referenci: 43
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se nakon pregleda hrvatskih i važnijih slavenskih gramatika te odbacivanja intonacije kao jedinog kriterija za određivanje uskličnih rečenica opisuju sintaktička i interpretacijska svojstva uskličnih ustrojstava uvedenih qu-elementom. Usklične rečenice imaju morfološka i funkcionalna obilježja slična ili istovjetna sa sintaktičkim obilježjima upitnih rečenica. Ako se u hrvatskim gramatikama već govori o zavisnoupitnim rečenicama, trebalo bi, po tom istom načelu, govoriti i o zavisnouskličnim rečenicama.
  Ključne riječi: usklična rečenica, upitne riječi, uskličnost, qu-elementi, zavisnousklična rečenica

 84. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jezična zrnca

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Časopis: Mehanizacija šumarstva
  Broj: 4
  ISSN: 0352-5406
  Volumen: 19
  Godina: 1994
  Stranice: od 298 do 299
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U 10 kartica crtica obrađena su većinom gramatička pitanja u kojima autori časopisa najčešće griješe.
  Ključne riječi: pridjevi, prefiksi s(a), prijedlozi, promjena brojeva, sintaksa brojeva

 85. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatska imena država

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Časopis: Jezik
  Broj: 1
  ISSN: 0021-6925
  Volumen: 42
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 12
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor je kompiliao, za službenu upotrebu (za potrebe Državnoga zavoda za normizaciju) popis standardnih hrvatskih imena država. Pri radu valjalo je riješiti brojne pravopisne i trnskripcijske probleme. U radu je riječ o takvim, problematičnim slučajevima, a zaključen je popisom država.
  Ključne riječi: hrvatska imena država

 86. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedložni izraz kao gramatička i leksikografska jedinica

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Časopis: Filologija
  Broj: 22
  ISSN: 0449-363X
  Godina: 1994
  Stranice: od 303 do 311
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se raspravlja o statusu prijedloga i prijedložnih izraza kao leksikografskih jedinica (rječničkih natuknica) u jednojezičnom rječniku. Česti primjeri nedosljednosti opisa takvih "visokogramatikaliziranih" riječi ukazuju na nekomplementarnost između gramatike i leksikografije.
  Ključne riječi: prijedložni izraz, gramatika, leksikografija

 87. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Toponim Međimorje/Međimurje

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Časopis: Studia Slavica Savariensia
  ISSN: 1216-0016
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 15 do 22
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokazuje se da naziv Međimorje, odnosno Međimurje dolazi od apelativa međimorje koji je u kajkavštini značio "otok", što odgovara i latinskom imenu pokrajine Insula.
  Ključne riječi: Međimurje, toponim, otok, Insula, Mur-insel, hrvatski jezik, kajkavština, mađarski jezik, latinski jezik, standardizacija

 88. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Naziv u općem rječniku

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Urednici
  Filipović, Rudolf
  Finka, Božidar (11974)
  Tafra, Branka (48992)
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-089X
  Stranice: od 237 do 241
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: Opći rječnici, osim sasvim malih, sadrže barem neke nazive. Prvije leksikografski problem vezan uz nazive njihovo razlučivanje odriječi i sintagmi općeg jezika. Nakon toga slijedi obrada naziva:uspostava natuknice kod višečlanih naziva, upotreba terminološkihodrednica, definicija naziva, primjeri upotrebe te problemiobrade polisemnih natuknica koje su u nekim svojim značenjima inazivi.
  Ključne riječi: naziv, opći rječnik, terminološke odrednice

 89. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rječnički položaj jezika

  Autori:
  Peti, Mirko (36533)
  Urednici
  Filipović, Rudolf
  Finka, Božidar (11974)
  Tafra, Branka (48992)
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1993
  Stranice: od 289 do 297
  Skup: Znanstveni simpozij "Rječnik i društvo"
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: U raspravi se analizira rječnički položaj jezika ili što jejeziku rječnik, u usporedbi s drugim dvama tipovima filološkogmodeliranja jezika, tekstom i gramatikom. Navode se specifičnostirječničke organizacije jezika i analizira hrvatska leksikografskapraksa.
  Ključne riječi: rječnički položaj jezika, filološko modeliranje jezika, tekst, gramatika, leksikografska praksa

 90. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Doprinos slavonskih lingvista hrvatskoj gramatici

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Urednici
  Sekulić, Ante
  Naslov zbornika: Slavonija, Srijem, Baranja, Bačka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-150-008-8
  Stranice: od 169 do 179
  Skup: Slavonija, Srijem, Baranja, Bačka
  Održan: od 10.01.92 do 10.01.92
  Sažetak: Istraživanjem hrvatskih gramatika 18. i 19. st. došlo se do novihspoznaja o udjelu slavonskih gramatičara u normiranju hrvatskogaknjiževnog jezika.
  Ključne riječi: hrvatska gramatika, hrvatski književni jezik, hrvatska gramatička škola, hrvatski "vukovci", međudijalektno prožimanje

 91. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Od Rječnika JAZU do njegovih dopuna (podudarnosti i razlike)

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Urednici
  Filipović, Rudolf
  Tafra, Branka (48992)
  Finka, Božidar (11974)
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 351 do 356
  Skup: Znanstveni simpozij "Rječnik i društvo"
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: Postupci primijenjeni pri uspostavi natuknica u Rječniku JAZU i unjegovim Dopunama otkrivaju podudarnosti i razlike uleksikografskoj koncepciji tih dvaju djela.
  Ključne riječi: leksikografski postupci, natuknica, koncepcija rječnika, homografi, homonimi, raspad polisemije

 92. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Internacionalizmi i problemi determinologizacije

  Autori:
  Lukenda, Marko (77893)
  Mamić, Mile (27840)
  Naslov zbornika: Opća i slavenska terminologija
  Godina: 1990
  Stranice: od 49 do 62

 93. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov:

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Urednici
  Znika, Marija (54996)

 94. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Lingvistička analiza računalnog nazivlja
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MIHALJEVIĆ MILICA
  Datum obrane: 18.09.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 295
  Sažetak: Autorica lingvističkim i terminološkim metodama analiziraprikupljeni reprezentativan korpus hrvatskoga računalnognazivlja. U prvom dijelu navodi načine postanka hrvatskih naziva.U drugom dijelu govori o metodama vrednovanja članova sinonimnoganiza.
  Ključne riječi: računalno nazivlje, tuđice, posuđenice, prevedenice, semantičke posuđenice, domaća tvorba, višečlani nazivi, terminološka načela, lingvistička načela


 95. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Hrvatsko pravno nazivlje u 2. polovici 19. stoljeća s općejezičnoga i nazivoslovnog gledišta
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 10.04.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 308
  Sažetak: Rad obuhvaća problematiku stvaranja sustava hrvatskoga pravnognazivlja od sredine 19. stoljeća do godine 1990. i njegovofunkcioniranje u hrvatskoj zakonodavnoj praksi do kraja 19.stoljeća.
  Ključne riječi: pravno nazivlje, Hrvatska zakonodavna praksa


 96. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Antonimija u hrvatskome jeziku (au. Šarić, Ljiljana)
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 07.04.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 280
  Sažetak: Rad rasvjetljuje probleme leksičke antonimije u standardnome hrvatskome jeziku, a kako ona nije isključivo leksička kategorija, u radu su razmotreni i filozofski, logički i semiotički problemi s njom povezani. Na temelju su građe iz rječničkih, te odabranih tekstnih izvora, pokazani osnovni antonimni odnosi i veze. Razrađen je problem suprotnosti u filozofiji i logici, zatim problem značenja općenito, fenomen suprotnosti značenja u okružju polisemije, tvorbe riječi, sintagmatike, paradigmatike, pragmatike; tipovi suprotnih odnosa među leksemima, strukturna te značenjska klasifikacija antonima. Mjestimice se uz leksičku razinu uključuju i druge jezične razine (negacija i sintaktička razina primjerice) jer se leksička semantika dodiruje sa sinatktičkom semantikom, a ona opet sa semantikom teksta na trećoj razini.Radu je dodan indeks pojmova, popis antonima koji ilustrira sve tvorbene i strukturne tipove antonimnih odnosa u hrvatskome jeziku, te bibliografija.
  Ključne riječi: antonimija, suprotnost u logici, suprotnost u filozofiji, polisemija, istokorijenski antonimi, raznokorijenski antonimi, negacija, stupnjevitost


 97. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov:


 98. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Govor Preloga
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: LONČARIĆ MIJO
  Autor: Blažeka Đuro
  Rad: Magisterij


 99. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov:


 100. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Okvirni nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj u 1993/94. školskoj godini - hrvatski jezik

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Lončarić, Mijo (26363)
  Naručitelj: Ministarstvo prosvjete, kulture i športa
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 38
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: hrvatski jezik, nastavni program, osnovna škola

 101. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: 10 priloga o govoru Donje Podravine

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 102. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Upotreba neodređenih oblika pridjeva

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 103. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Upotreba određenih oblika pridjeva

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 104. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Premetačina, pretres, pretraga

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 105. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Uporaba riječi spoznaja i saznanje

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 106. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O povratnim glagolima

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 107. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječima osjetilo i čulo

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 108. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O jednom pravopisnom problemu

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 109. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O pisanju naziva županija

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 110. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O prijedlogu glede

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 111. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O prijedlozima u i na

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 112. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječi privitak

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 113. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O glagolima dozvoliti i dopustiti

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 114. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječima kavez i krletka

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 115. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O glagolima na -iti i -jeti

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 116. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O prijedlozima s i sa

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 117. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O prijedlozima od i iz

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 118. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O imenici tijek

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 119. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Nacrt za modernu sintaksu (Pranjković: Hrvatska skladnja)

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Petkom o književnosti
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 120. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječima lider, vođa, čelnik

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 121. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Imenice sa sufiksom -ist

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 122. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Celzijev stupanj ili Celzijusov stupanj

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 123. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Veznici radi i zbog

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 124. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Brojevne izvedenice s -ero, -oro

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 125. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Glagol pridonijeti

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 126. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječima centar i središte

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 127. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječima kut i ugao

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 128. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječima centralni i središnji

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 129. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O riječi pošto

  Autori:
  Hudeček, Lana (135623)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 130. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Može li serija početi s prvim nastavkom?

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 131. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Zašto su slušaoci postali slušatelji?

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 132. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Upotreba mocijskih parnjaka

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 133. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Pozornost, pažnja

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 134. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Važiti, vrijediti

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 135. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Poljepšati, proljepšati

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 136. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Novac, para

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 137. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Promocija, predstavljanje

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 138. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Besanica, nesanica

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1992
  Jezik: hrvatski

 139. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Bogat čime

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 140. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Prisajediniti, pripojiti

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 141. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: O prijedlogu po

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 142. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Deklinacija pridjeva u komparativu i superlativu

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 143. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Administrativna kancelarija

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 144. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Vremenski rok

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 145. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Slijedeći, sljedeći

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 146. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Kolebanja u tvorbi etnika

  Autori:
  Šarić, Ljiljana
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 147. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Human i humanitaran

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 148. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Podešavati i namještati

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 149. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: 12 priloga

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 150. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Jezični savjeti

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Jezik: hrvatski

 151. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: 17 priloga

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Jezik: hrvatski

 152. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Tendencije u hrvatskom književnom jeziku

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Hrvatski jezik danas
  Jezik: hrvatski

 153. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Istraživanje hrvatskoga književnog jezika

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Kultura devedestetih
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 154. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Dar i poklon

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 155. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Displej

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Radio postaja: Hrvatska radio televizija
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1995

 156. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Softver

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Jezik: hrvatski

 157. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Hardver

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 158. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Razgovor o hrvatskom nazivlju

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: U žarištu
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski

 159. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Printer

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Radio postaja: Hrvatski radio
  Naslov emisije: Govorimo hrvatski
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski

 160. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Jezik u javnim medijima

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Znika, Marija (54996)
  Barić, Eugenija (2195)
  Lukenda, Marko (77893)
  TV postaja: Hrvatska radio televizija
  Naslov emisije: Jezik radija i televizije
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 161. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatska gramatika. Priručnik za srednje, visoko i opće obrazovanje. Treće, prerađeno i prošireno izdanje.

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Lončarić, Mijo (26363)
  Peti, Mirko (36533)
  Mihaljević, Milica (120163)
  Malić, Dragica (27840)
  Barić, Eugenija (2195)
  Tafra, Branka (48992)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rukopis je prerađen i dopunjen tekst (Priručne) Gramatikehrvatskoga književnog jezika. Na temelju nove građe nanovo jenapisan veći dio sintakse, morfološko-naglasni tipovi, složenicenesufiksalne tvorbe. Prerađeni su i prošireni: fonologija imorfonologija, kongruencija, red riječi. Ostali su radoviredigirani, posebno naglasak s obzirom na upotrebnu normu, 50autorskih araka.
  Ključne riječi: gramatika, hrvatski književni jezik, fonologija, morfonologija, morfologija, tvorba riječi, sintaksa, srednje i visoko obrazovanje

 162. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Koji, što

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Jezik: hrvatski

 163. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Dobar hrvatski. Jezični savjetnik. Priručnik za kulturu hrvatskoga književnog jezika.

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Tafra, Branka (48992)
  Mihaljević, Milica (120163)
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Barić, Eugenija (2195)
  Gabrić-Bagarić, Darija (195352)
  Hudeček, Lana (135623)
  Lukenda, Marko (77893)
  Vukojević, Luka (48005)
  Mamić, Mile (27840)
  Zečević, Vesna (54645)
  Švaćko, Vanja (180480)
  Koharović, Nebojša
  Žagar, Mateo
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Priručnik obuhvaća pitanja koja mogu biti problem, izazivajunedoumice govorniku hrvatskoga književnog jezika na bilo kojojjezičnoj razini: leksičko-semantičkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj istilističkoj, morfološkoj (uključujući morfološki naglasak),fonološkoj, pravopisnoj. Polazilo se od načela jezičnekorektnosti, dugovremene upotrebe u hrvatskom književnom jeziku(uobičajenosti), sustavnosti i usustavljivanja. Ista problematikaobrađena u pojedinom od tri dijela međusobno se povezujeuputnicom.
  Ključne riječi: priručnik, hrvatski književni jezik, teškoće, nedoumice, fonologija, morfonologija, tvorba riječi, semantika, sintaksa, stilistika, pravopis, naglasak
  Ostalo: Uredio: Mijo Lončarić Redaktori: Vida Barac-Grum, Mihovil Dulčić, Mijo Lončarić (glavniredaktor), Josip Silić, Antun Šojat, Vesna Zečević Tehnička redakcija: Ljiljana Šarić, Vanja Švaćko Opseg: 110 a. a. Uvod; koncepcija, upute za služenje. 1.Problemski dio, 2. Rječnik, 3. Morfološko-naglasni tipovi.

 164. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Ona i on u životinjskom svijetu

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski

 165. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Meteorološko nazivlje. Komisija za prihvaćanje meteorološkog nazivlja.

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 166. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Enciklopedijski njemačko-hrvatski rječnik (redakcija)

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Lončarić, Mijo (26363)

 167. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Croatian (prikaz fonološkoga sustava hrvatskoga književnog jezika)

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 168. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Antonimija u strukturi jednojezičnih rječnika

  Autori:
  Šarić, Ljiljana
  Jezik: hrvatski

 169. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatske istovrijednice stranih naziva

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Jezik: hrvatski

 170. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Model rječnika antonima u hrvatskome jeziku (u usporedbi sa sličnim rječnicima u drugim jezicima)

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Ostalo: Rad je referat za zbornik radova s Prvoga hrvatskoga slavističkoga kongresa koji je održan u Puli 18-23. rujna 1995.

 171. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Sinonimija i kontekst

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Jezik: hrvatski

 172. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Sinonimnost, semantička zalihost i obavijest

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Jezik: hrvatski

 173. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Pragmalingvistički aspekt kategorije brojivosti

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Jezik: hrvatski

 174. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Mjerne jedinice u svakodnevnoj uporabi

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Jezik: hrvatski

 175. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Leksik govora Donje Podravine u Ivšićevu opisu i danas

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Jezik: hrvatski

 176. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Vrste, položaj i uloga determinatora

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se utvrđuju vrste determinatora, njihov sintaktički položaj te njihova sintaktička uloga. Pokušava se utvrditi razumna mjera određenja opsega naziva determinator, takva koja ne ugrožava ustaljene i prihvaćene razlike i prepoznavanja. Determinatorom se smatra svaki element imenske skupine koji prethodi glavi (upravnoj imenici) skupine, a nije kvalifikativni pridjev. Razlikuju se priloški, imenički i pridjevski determinatori. Determinatori se ostvaruju u položaju odrednika sintaktičkih skupina (N", V", A"). Determinator ima važnu ulogu u sročnosti - određuje broj imenske skupine.
  Ključne riječi: determinator, sročnost, sintaktička uloga

 177. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Postoji li u hrvatskom jeziku priložna oznaka posljedice?

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Sažetak: U ovom se radu pokušava odgovoriti na pitanje jesu li sve posljedične konstrukcije rečeničnoga tipa ili, drugim riječima, postoje li i nerečenične posljedične konstrukcije. Želi se pokazati da se o priložnoj oznaci posljedice može govoriti i u hrvatskom jeziku te tako potvrditi mišljenje po kojem se u složenoj rečenici ni na sintaktičkom ni na semantičkom planu ne događa ništa što se inače ne događa u nesloženoj rečenici.
  Ključne riječi: priložna oznaka posljedice, rečenične i nerečenične posljedične konstrukcije

 178. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Stjepan Pavičić - slavist antropogeograf

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski

 179. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Naziv za mlado domaćih životinja u tvorbi riječi

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak:

 180. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Višeznačnost imenice akademija odražena u tvorbi riječi

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski

 181. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se pokazuje u čemu se sve odražava i čuva rusinski identitet, odnosno obrađuje se rusinski jezik u čijoj se fizionomiji ujedinila njegova karpatska prošlost prije doseljenja 1751. godine s trajanjem na novom obitavališnom prostoru, dajući novu lingvističku kvalitetu, u kojoj je odlučnu ulogu odigrala povijesna odluka o uzimanju vlastitoga govora za jezik prosvjete i kulture 1919. godina. Posebna se pa.nja posvećuje glotogenezi rusinskoga jezika i njegovu statusu među "priznatim" slavenskim jezicima.
  Ključne riječi: Rusin, rusinski identitet, gramatička struktura, leksički slojevi i leksičke praznine, fizionomija rusinskog jezika, paralele s istočnoslovačkim govorima i s karpatskim ukrajinskim govorima, štokavsko okruenje, standardizacija, ostvarivanje polivalentnih funkcija, glotogeneza, status među "priznatim" slavenskim jezicima

 182. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Ivšićevi dijalektološki izvori

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Literatura kojom se Ivšić služio u pisanju svojih dijalektoloških studija nije sva u pravom smislu dijalektološka, ali je on u njoj našao dosta dijalektnih podataka. U radu se otkriva nekoliko takvih podataka koji su prethodili njegovu opisu posavskoga govora i slavenskoga akcenta.
  Ključne riječi: Stjepan Ivšić, dijalektoilogija, posavski dijalekt

 183. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Fran Kurelac o imeničkom genitivu množine

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Jezična i pravopisna norma ilirskoga i postilirskoga vremena imala je nekoliko obilježja oko kojih su se vodile žive jezikoslovne rasprave. Polemiku o imeničkom genitivu množine raspirio je Fran Kurelac. U radu se iznose njegovi argumenti protiv ahavaca i stajališta predstavnika zagrebačke filološke škole. Na kraju je dan odgovor na pitanje ima li dočetno h u imeničkom genitivu množine pravopisno ili gramatičko značenje, odnosno je li ono bilo samo pravopisni znak ili dio nastavka.
  Ključne riječi: Fran Kurelac, imenički genitiv množine, zagrebačka filološka škola

 184. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Obilježja hrvatske gramatičke norme do kraja 19. st.

  Autori:
  Tafra, Branka (48992)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiza hrvatskih gramatika pokazala je koja su obilježja hrvatske jezične norme do kraja 19, st., kada je hrvatski vukovci, ponajprije Tomo Maretić, mijenjaju.
  Ključne riječi: povijest hrvatske gramatike, jezična norma, hrvatski vukovci

 185. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatska leksikografija -potrebe i mogućnosti

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiza hrvatske leksikografije u evropskom kontekstu, nekada i sada, pokazuje da je starija leksikografija bila više uronjena u evropske leksikografske tokove nego danas. Daju se smjernice za priključak hrvatske leksikografije na svjetsku leksikografiju.
  Ključne riječi: hravtska leksikografija, rječnik, računalo u leksikografiji, leksička baza podataka

 186. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Hrvatski jezik 1945-1995

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 187. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Aktualna pitanja hrvatske književne prozodije

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 188. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Razvoj hrvatskoga književnoga jezika u 20. stoljeću

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)

 189. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Kopitar i hrvatski jezik

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 190. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Braća Radić o hrvatskom jeziku

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 191. Tip rada: Rukopis

  Naslov: O normi hrvatskoga književnog jezika

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Jezik: hrvatski

 192. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Načela stvaranja hrvatskoga nazivlja

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)

 193. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Terminološki priručnik

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovoj se monografiji obrađuju svi problemi s kojima se autori terminoloških rječnika (i svi ostali koje zanima nazivlje) susreću od terminološkoga nazivlja, teorijskih problema povezanih s terminologijom kao znanošću do konkretnih problema leksikografske izradbe terminološkoga rječnika.
  Ključne riječi: terminologija, nazivlje, terminološka leksikografija, terminološki rječnik

 194. Tip rada: Rukopis

  Naslov: O nekim računalnim nazivima

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Sažetak: Autorica analizira neke najčešće računalne nazive i predlaže odgovarajuće hrvatske nazive koji bi mogli zamijeniti anglizam koji se često rabi.
  Ključne riječi: računalno nazivlje, softver, hardver, displej, printer

 195. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Granice prevodljivosti u nazivlju

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Šarić, Ljiljana
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analiziraju načini postanka hrvatskih naziva za nazive koji su u hrvatski došli preko nekoga stranog jezika. Navode se primjeri iz mnogih struka.
  Ključne riječi: prevođenje, nazivlje, postanak naziva

 196. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Jezik Hrvata u Mađarskoj (M. Lončarić, au.)
  Ustanova: Sveučilište Pečuh
  Godina: 1993


 197. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Standardno razdoblje hrvatskoga jezika (B. Tafra, au.)
  Ustanova: Zagrebačka slavistička škola
  Godina: 1995


 198. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Antonimija u hrvatskome jeziku (Lj. Šarić, au.)
  Ustanova: Zagrebački lingvistički krug HFD-a
  Godina: 1994


 199. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Otpor jezika propisu (Lj. Šarić, au.)
  Ustanova: Tribina Hrvatskoga kulturnoga društva "Napredak"
  Godina: 1995


 200. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Hrvatski jezik danas (Lj. Šarić, au.)
  Ustanova: Matematička gimnazija
  Godina: 1994


 201. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov:


 202. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zagrebačka filološka škola (B. Tafra)
  Ustanova: Filozofski fakultet
  Godina: 1995


 203. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Obilježja hrvatske gramatičke norme (B. Tafra)
  Ustanova: Zagrebački lingvistički krug HFD-a
  Godina: 1995


 204. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Odnos semantike i sintakse

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Vrsta rada: predavanje

 205. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Upotreba pridjeva

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Vrsta rada: predavanje

 206. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Određenost i brojivost

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Vrsta rada: predavanje

 207. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Postanak i vrednovanje hrvatskoga računalnog nazivlja

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: hrvatski

 208. Tip rada: Ostalo

  Naslov: O oborini, padalini i padavini

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Vrsta rada: sudjelovanje na okruglom stolu Hrvatskoga meteor. društva 10. 6. 1993.
  Jezik: hrvatski

 209. Tip rada: Ostalo

  Naslov: O normi hrvatskoga književnog jezika.

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Sudjelovanje na okruglom stolu Hrvatske radiotelevizije "Jezik i govor masovnih
  Jezik: hrvatski

 210. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Braća Radić o hrvatskom jeziku

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Sudjelovanje na skupu o braći Radić u HAZU

 211. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Veliki hrvatski rječnik

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Okrugli stol o hrvatskom rječniku 4. IV. 1992.

 212. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Hrvatski jezik u programu osnovnih i srednjih škola

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Mihaljević, Milica (120163)
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Okrugli stol Zavoda za školstvo RH, 27. XI. 1991.

 213. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Jezik i govor u sredstvima javnog priopćavanja

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Znika, Marija (54996)
  Lončarić, Mijo (26363)
  Lukenda, Marko (77893)
  Vrsta rada: Okrugli stol HTV, 17. 6. 1991.
  Jezik: hrvatski

 214. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ritual Rimski (pretisak)

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: glavni urednik

 215. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Jezik Hrvata u Mađarskoj

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Sudjelovanje na I. slavističkoj konferenciji, Pečuh, 1992.

 216. Tip rada: Ostalo

  Naslov: O gradišćanskohrvatskom književnom jeziku

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: izlaganje 9. XII. 1992.

 217. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kajkavski književni jezik i suvremeni hrvatski književni jezik

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Tribina o hrvatskom jeziku, Zagreb, 13. III. 1993.
  Jezik: hrvatski

 218. Tip rada: Ostalo

  Naslov: O hrvatskom književnom jeziku

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: Povijesno društvo, Koprivnica 15. II. 1991.

 219. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Ima li pravih sinonima?

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Vrsta rada: izvorni znanstveni rad
  Jezik: hrvatski

 220. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dihotomijski pristup glosematičkim relacijama u "Prolegomenima teoriji jezika" Louisa Hjelmsleva

  Autori:
  Švaćko, Vanja (180480)
  Vrsta rada: izvorni znanstveni rad

 221. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Tvorba riječi u školi

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Vrsta rada: predavanje na Seminaru za nastavnike srpskohrvatskog jezika, Novi Sad, 8. 2. '91
  Jezik: hrvatski

 222. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Sintaktička istraživanja u suvremenom hrvatskom jeziku

  Autori:
  Znika, Marija (54996)
  Vrsta rada: znanstveno predavanje na Sveučilištu u Mannheimu

 223. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Niz stručnih članaka (35) u Danici, prilogu srijedom Novoga Vjesnika

  Autori:
  Babić, Stjepan (1273)
  Vrsta rada: stručni radovi

 224. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Jezični savjeti

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Mihaljević, Milica (120163)
  Šarić, Ljiljana
  Znika, Marija (54996)
  Švaćko, Vanja (180480)
  Vrsta rada: radovi za "Vjesnikovu" rubriku Jezični savjetnik
  Jezik: hrvatski

 225. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Recenzija hrvatskoga dijela Njemačko-hrvatskoga elektrotehničkog rječnika

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski

 226. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Recenzija knjige "Rekli su o hrvatskom jeziku"

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski

 227. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Izrada hrvatskoga glosara za dvojezične/višejezične rječnike

  Autori:
  Barić, Eugenija (2195)
  Jezik: hrvatski

 228. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Jezični savjetodavac već postoji

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: novinski članak

 229. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Političkome rodu o jeziku

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: novinski članak
  Jezik: hrvatski

 230. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Čast engleskom, ali čuvajmo hrvatski

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)

 231. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Identitet jezika i jezična politika: primjeri makedonskoga i hrvatskoga

  Autori:
  Šarić, Ljiljana (187702)
  Vrsta rada: referat na međunarodnome znanstvenome skupu
  Jezik: hrvatski

 232. Tip rada: Ostalo

  Naslov:


 233. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Terminologija - rječnik

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Vukojević, Luka (48005)
  Vrsta rada: terminološka obradba dviju normi
  Jezik: hrvatski

 234. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Upravljanje kakvoćom i osiguravanje kakvoće - rječnik

  Autori:
  Mihaljević, Milica (120163)
  Tafra, Branka (48992)
  Vrsta rada: terminološka obradba rječnika i ISO normi niza 9000
  Jezik: hrvatski

 235. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Terminološka obradba kataloga hrvatskih normi

  Autori:
  Vukojević, Luka (48005)
  Vrsta rada: terminološka obradba oko 13 000 JUS-ova
  Jezik: hrvatski

 236. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Elektrotehnički njemačko-hrvatski rječnik

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: jezična redakcija
  Jezik: hrvatski

 237. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nacrt strukovne klasifikacije zanimanja

  Autori:
  Lončarić, Mijo (26363)
  Vrsta rada: terminološka obradba
  Jezik: hrvatski

 238. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Hrvatski školski rječnik

  Autori:
  Šarić, Ljiljana
  Vrsta rada: suradnja na izradi rjačnika
  Jezik: hrvatski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr