SVIBOR - Radovi - projekt broj: 4-04-031

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 4-04-031


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 77
Ukupno objavljenih radova: 81


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: VODNA POSTELJA - ZDRAVO SPANJE

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Marinšek, Emil
  Urednici
  Marinšek, Emil
  Grbac, Ivica (85982)
  Izdavač: MAREMICO d.o.o.
  ISBN: 961-90185-0-8
  Godina: 1995
  Broj stranica: 52
  Broj referenci: 30
  Jezik: slovenski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DAUERHAFTIGKEIT VON LAMELLIERTEN HOLZFENSTERPROFILEN. FEUCHTEVERLAUF UND FORMSTABILITŽT

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Časopis: HOLZ ALS ROH- UND WERKSTOFF
  Broj: 9
  ISSN: 0018-3768
  Volumen: 50
  Godina: 1992
  Stranice: od 347 do 352
  Broj referenci: 3
  Jezik: njemački
  Sažetak: Odsječci prozorskih okvirnica, proizvedenih lameliranjemjelovih/smrekovih lamela s PVAc ljepilom, su izloženiistovremenom djelovanju uvjeta unutarnje i vanjske klime("diferencijalnoj klimi") u trajanju od 19 mjeseci. Mjereni susadržaj vode i dimenzionalne promjene. Elementi, a posebnonjihovi vanjski dijelovi, su tokom izlaganja poprimili velikekoličine vode, što je djelomično intenzivirano delaminacijom.Sadržaj vode je ovisio o relativnoj vlažnosti zraka, a obrnuto jepropocionalan broju sunčanih sati. Raspodjela sadržaja vode popresjeku profila je odlučujući faktor dimenzionalne stabilnosti,posebno utječući na izvijanje i vitoperenje.
  Ključne riječi: Lamelirana građevna stolarija, postojanost stolarije, sadržajvode, dimenzionalna stabilnost, delaminacija

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DAUERHAFTIGKEIT VON LAMELLIERTEN HOLZFENSTERPROFILLEN.UNTERSUCHUNG ZUR DELAMINIERUNG UND LEIMFUGENFESTIGKEIT

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Časopis: HOLZ ALS ROH- UND WERKSTOFF
  Broj: 3
  ISSN: 0018-3768
  Volumen: 51
  Godina: 1993
  Stranice: od 67 do 71
  Broj referenci: 8
  Jezik: njemački
  Sažetak: Odsječci prozorskih okvirnica, proizvedeni lameliranjemjelovih/smrekovih lamela s PVAc ljepilom, izloženi su"diferencijalnoj klimi" u trajanju od 18 mjeseci te ubrzanomlaboratorijskom tretiranju (potapanju u vodi te cikličkoj izmjenipotapanja u vodi, grijanja i smrzavanja). Nakon 18 mjeseciprirodnog izlaganja 78% prozorskih profila iskazuje delaminacijuna izloženim površinama . Čvrstoća sljubnica nije tokom prirodnogizlaganja signifikantno umanjena ukoliko nije došlo dodelaminacije. S druge strane, obje laboratorijske metodetretiranja prouzročile su značajno umanjenje čvrstoće spoja. Ubrzane laboratorijske metode izlaganja mogu iskazati razlike ukakvoći prozorskih okvirnica.
  Ključne riječi: Lamelirana građevna stolarija, postojanost stolarije, prirodnoizlaganje, ubrzano laboratorijsko klimatsko izlaganje,delaminacija, čvrstoća slijepljenog spoja

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MEHANIZAM FOTODEGRADACIJE DRVA: UTJECAJ VLAŽNOSTI

  Autori:
  Derbyshire, Hilary
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Časopis: BUILDING RESEARCH EST. NOTE N87/93
  Broj: 87
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 30
  Broj referenci: 7
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu je, u cilju analize fotokemijske razgradnje drva, ispitanutjecaj vlažnosti na iznose fotodegradacije četiriju vrsta drvamjerenjem promjena čvrstoće na vlak tankih odsječaka drva.Ispitivanje je provedeno nakon izlaganja djelovanju UV svjetla uQUV aparatu pri četiri nivoa vlažnosti, od 30 % r.v.z. dopotapanja u tekućoj vodi. Utvrđeno je da su promjene vlačne čvrstoće tankih odsječaka drvapri različitim djelovanjima vlažnosti vrlo kompleksne te davlažnost snažno utječe na iznose degradacije. Izveden jematematički model kojim se opisuju eksperimentalni rezultati ikompariraju iznosi fotodegradacije za različite vrste drva i zastupnjeve djelovanja utjecaja. Najveće razlike u fotokemijskojotpornosti četiriju vrsta drva su vidljive pri suhim uvjetima;pri velikoj vlažnosti su iznosi brzine razlaganja svih vrstapodjednaki. Nadalje, ukoliko se drvo izlaže pri suhim uvjetima,izgleda da dolazi do znatnijeg povećanja fotokemijske otpornosticeluloznih komponenti u odnosu na lignin.
  Ključne riječi: Fotodegradacija drva, sadržaj vode, ubrzano starenje, metoda tankih listića

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ISPITIVANJE KVALITETE BRUŠENIH POVRŠINA

  Autori:
  Rajković, Vlatka (153974)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 42
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 15
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorcima furniranim bukovim i hrastovim furnirom, brušenimarazličitim sistemima i različitim kombinacijama granulacija,mikrogeometrija površine ispitivana je kvantitativnom metodompomoću TALYSURF instrumenta i kvalitativnom metodom-opipom. Zaodređivanje mikrogeometrije površine kontaktnom metodomprimjenjivani su parametri Ra, Rz i Rmax. Pokazalo se da su tiparametri dovoljni za određivanje mikrogeometrije površineuzoraka furniranih bukovim furnirom, ali da parametar Ra nijepogodan za uzorke furnirane hrastovim furnirom. Najmanjahrapavost površine izmjerena je na uzorcima koji su brušeniširokotračnom brusilicom s kombinacijom granulacija 100 i 120, tenakon toga kvašeni i poslije sušenja ponovo brušeni granulacijom150 na uskotračnoj brusilici.
  Ključne riječi: Brušenje,kvaliteta površine, mjerenje hrapavosti površine

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ GRANULACIJA I SMJERA BRUŠENJA NA HRAPAVOST BRUŠENIH POVRŠINA

  Autori:
  Rajković, Vlatka (153974)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 2
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 47 do 53
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su opisani rezultati ispitivanja utjecaja granulacijapapira i smjera vlakanaca i brušenja na hrapavost. Premaočekivanjima ustanovljeno je da je hrapavost površine drva nakonbrušenja manja kada je oznaka na brusnom papiru veća(po DIN-u),te da se brušenjem okomito na vlakanca u principu postiže manjahrapavost površine nego brušenjem u smjeru vlakanaca. Na uzorcimafurniranim bukovim furnirom pokazalo se da brušenje granulacijom220 nakon brušenja granulacijom 180 neće utjecati na značajnijesmanjenje hrapavosti površine. Od 16 različitih kombinacija granulacija i smjerova brušenja, kaonajpovoljnije pokazalo se brušenje kombinacijom granulacija100,150, 180 sve paralelno s vlakancima.
  Ključne riječi: Brušenje,granulacija,hrapavost površine.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ ZATUPLJENOSTI BRUSNE TRAKE NA HRAPAVOST BRUŠENIH POVRŠINA

  Autori:
  Rajković, Vlatka (153974)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 2
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 51
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko zatupljenostbrusnih traka granulacija 100i 120 utječe na hrapavost brušenihpovršina, te što se događa nakon vlaženja tih površina vodom.Hrapavost se mjerila kontaktnom metodom pomoćuprofilograf-profilometra Talysurf 10. Mjerenja su obavljena nauzorcima iverice furnirane bukovim furnirom. Uzorci su brušenipotpuno novom brusnom trakom (zatupljenost 0%), trakom koja jebila zatupljena (zatupljenost 100%) i trakom koja je prešlagranicu zatupljenosti (zatupljenost 110%). Prije vlaženjahrapavost uzoraka brušenih oštrim brusnim trakama bila je većanego hrapavost uzoraka brušenih zatupljenim brusnim trakama. Nauzorcima brušenim zatupljenim brusnim trakama nakon vlaženjadošlo je do većeg povećanja hrapavosti (gledano u postocima) negona uzorcima brušenim novim brusnim trakama, no to nije utjecalona kakvoću površine ako traka nije prešla granicu istrošenosti.
  Ključne riječi: Brušenje, granulacija, zatupljenost brusne trake, hrapavost površine .

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: PRIMJENA UGLJIK-DIOKSIDA ZA OTAPALO U LAKOVIMA

  Autori:
  Ljuljka, Boris (26183)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 2
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 68 do 69
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Zbog zaštite okoline smanjuje se upotreba i učešće organskihotapala u lakovima. Nastoje se proizvesti lakovi otopljeni u vodiili lakovi sa velikim učešćem suhe tvari. I jedni i drugi imajuniz nedostataka, pa je to pružilo mogućnost razvoju i primjeninove vrste lakova kod kojih se kao otapalo primjenjujeugljik-dioksid.
  Ključne riječi: Lakovi, otapala, ekologija, ugljik-dioksid.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UTJECAJ NEKIH TEHNOLOŠKIH FAKTORA NA KAKVOĆU LIJEPLJENJA LAMELIRANIH PROZORSKIH PROFILA

  Autori:
  Petrović, Stjepan (67982)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 100 do 104
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je ispitan utjecaj nekih tehnoloških činitelja(količinananosa ljepila, zatvoreno vrijeme, vrijeme prešanja) na kvalitetulijepljenja lameliranih prozorskih profila od jelovine/smrekovinedvama dvokomponentnim ljepilima. Kakvoća lijepljenog spojaodređivana je ( na 50 mm dugim odrescima elemenata za izraduokvirnica) testom delaminacije nakon hidrotermičkog tretiranja.Sljubnice su na poprečnim presjecima bile razlijepljene na 0-9%ukupne duljine . Izbor kombinacije utjecajnih činitelja, tenjihove vrijednosti, koji osiguravaju optimalne rezultatelijepljenja direktno su primjenjivi u praksi.
  Ključne riječi: Lijepljenje, lamelirani proizvodi, delaminacija.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: LIJEPLJENJE JELOVINE LIGNINSKIM LJEPILOM PO KLASIČNOM I VF-POSTUPKU

  Autori:
  Bogner, Andrija (96326)
  Rajković, Vlatka (153974)
  Sertić, Vladimir (42956)
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 87 do 91
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazan novi način lijepljenja jelovine aktiviranjemadhezijskih sila u drvu natrij-hidroksidom uz primjenu četirivrste ljepila na bazi lignina. Pokus je proveden u klasičnom iVF- postupku stezanja (otvrdnjivanja). Uzorci su pokazali dobrepočetne čvrstoće i zadovoljavajuću vodootpornost.
  Ključne riječi: Lijepljenje jelovine, ljepila na bazi lignina, intenzifikacija otvrdnjavanja.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MODIFIKATION DER HOLZOBERFLŽCHE ZUR VERBESSERUNG DER VERLEIMUNG

  Autori:
  Bogner, Andrija (96326)
  Časopis: HOLZ ALS ROH- UND WERKSTOFF
  Broj: 7
  ISSN: 0018-3768
  Volumen: 49
  Godina: 1991
  Stranice: od 271 do 275
  Broj referenci: 10
  Jezik: njemački
  Sažetak: Površina bukovine i smrekovine modificirana je , prijelijepljenja PVA ljepilom, vodenom otopinom amonium-hidroksida.Površine sljubnica bile su prije modifikacije obrađene piljenjemili blanjanjem. Na obrađenim i modificiranim površinama izmjerena je prosječnavisina neravnina Rz. Istraženo je kvašenje na piljenim blanjanimi modificiranim površinama sljubnica. Istraženi su i odnosiizmeđu kvašenja i čvrstoće lijepljenog spoja, kvašenja ipenetracije ljepila, penetracije ljepila i čvrstoće lijepljenogspoja, kvašenja i ujednačenosti čvrstoće po površini spoja.
  Ključne riječi: Modifikacija sljubnice, kvašenje, lijepljenje, hrapavost, penetracija, čvrstoća spoja

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ISPITIVANJE ČVRSTOĆE UGAONIH SPOJEVA UKLAĐENIH VRATA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 4 do 6
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazano komparativno ispitivanje čvrstoće spojeva sutorom i perom, te klinastim zupcima koji se primjenjuju priugaonom spajanju okvira uklađenih vrata ormara. Ispitivane sudvije skupine uzoraka iz jasenovine, koje su pripremljene upogonskim uvjetima, a zatim laboratorijski ispitane metodomstatičkih opterećenja momentom sile. Rezultati ispitivanja supokazali kvalitativnu prednost klinastih zubaca pred spojevima sutorom i perom.
  Ključne riječi: Drvne konstrukcije, spajanje klinastim zupcima, vrata ormara,čvrstoća lijepljenja.

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: INTARZIJA: SUVREMENI KONSTRUKCIJSKI OBLICI SASTAVLJANJA FURNIRA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Prekrat, Silvana (198636)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 109 do 112
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je obrađena intarzija kao tehnika likovnog izražavanja usmislu primjene u umjetničkom obrtu i slikarstvu. Danas ručnutehniku izrezivanja i slaganja furnira zamjenjuju preciznivisokoučinski strojevi, omogućeno je da intarzija zauzme mjesto uindustrijskoj proizvodnji i ispuni njene ključne zahtjeve, a tosu visoka točnost obrade i produktivnost rada. Prikazana je mogućnost primjene intarzije na modernom namještaju u cilju podizanja estetsko-oblikovnih karakteristika kakvoće namještaja.
  Ključne riječi: Intarzija, umjetničko pokućstvo, likovna tehnika, sastavljanjefurnira.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: OCJENJIVANJE I NAGRAĐIVANJE NA AMBIENTI 1991

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 3
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 85 do 86
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su iznijete nagrade i priznanja dodjeljena proizvođačimanamještaja i opreme zgrada koji su izlagali na izložbiZagrebačkog velesajma "Ambienta '91". Nagrade "Mobil optimum" imaju svrhu poticanja razvoja novihproizvoda, podizanja kakvoće, te unapređenja promidžbe i prođe nainozemnom tržištu.
  Ključne riječi: Izložba namještaja, nagrada MOBIL OPTIMUM, ocjenjivanje dizajna, kakvoća proizvoda i tržišnost

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SVJETSKI SAJAM STROJEVA I OPREME ZA OBRADU DRVA I ŠUMARSTVO-LIGNA, HANNOVER '93

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Butković, Jurica (70022)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 33 do 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su opisani novi strojevi i oprema pilana, sušionica zadrvo, strojevi za proizvodnju furnira i ploča, novosti utehnologiji finalnih strojeva, te površinskoj obradi i zaštitidrva.
  Ključne riječi: Strojevi za obradu drva

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KONSTRUKCIJE, OSOBINE I UPOTREBA VODENOG KREVETA

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 41
  Godina: 1991
  Stranice: od 23 do 28
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su opisane konstrukcije, tehničke osobine i upotrebavodenog kreveta. Posebno su obrađeni rezultati istraživanja usvijetu u odnosu na konvencionalne konstrukcije. Voda sa svojim hidrauličkim svojstvima sigurno je pogodna kaomedij koji ravnomjerno podupire tijelo, tj. osigurava udobnostležanja. Činjenica da se može prilagoditi konturama tijela, a da ne vršiveći pritisak na pojedinim zonama tijela, tj. da ne remetikrvotok, učinila je vodeni krevet dobrodošlim u domovima,hotelima i posebno bolnicama.
  Ključne riječi: Vodeni krevet, udobnost ležanja, konstrukcije vodenog kreveta, zdravi san.

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: VODENI KREVET

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: SAM
  Broj: 9
  ISSN: 0350-7483
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 20 do 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su opisane nove konstrukcije i osobine vodenog kreveta.Posebno je obrađena primjena kreveta u medicini. Suvremenamedicinska literatura upućuje na korisnost upotrebe kontroliranogrijanih vodenih kreveta u bolnicama, no oni se moguupotrebljavati i kod kuće, osobito kod različitih kroničnihbolesti. Razrađen je i opisan sistem konstrukcije i sastavljanjavodenog kreveta.
  Ključne riječi: Vodeni krevet, krevet kao terapija, konstrukcije i osobine vodenog kreveta.

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NOVI IZAZOVI U DIZAJNU I KONSTRUKCIJAMA NAMJEŠTAJA (K™LN 1993)

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 44
  Godina: 1993
  Stranice: od 28 do 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisana svjetska izložba proizvođača namještaja.Koncepcija izlaganja prilagođena je vrstama i grupacijamanamještaja, a težište je dano Avantgarde design centru sastilskim i ojastučenim namještajem, namještajem za spavaonice, zadjecu i mladež, stolicama i stolovima za dnevni boravak ikuhinjskim namještajem. Rad prikazuje današnje stanje i trendoverazvoja proizvoda iz drva.
  Ključne riječi: Namještaj, design, konstrukcije

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: POČETAK NOVE FAZE U RAZVOJU NAMJEŠTAJA-OSVRT NA INTERZUM '91 K™LN

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 24 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Međunarodna izložba namještaja INTERZUM '91 u K”lnu označena jekao početak nove faze u razvoju namještaja. Struktura i razinaizložbe postavila je smjernice za razvoj industrije namještaja,otvaranjem unutrašnjeg europskog tržišta. Dizajn ima važnu ulogu,a dani su i jasni trendovi u razvoju i plasmanu proizvodaindustrije namještaja. Potvrđen je vodeći položaj ove specijalizirane izložbe u svijetu,te za inovacije na polju unutrašnjeg uređenjai opremanjaprostora,kao i na području strojeva za tapetarsku industriju.Različiti stilovi, konstrukcije i nepredvidiva mješavinamaterijala aktualiziraju i neke zaboravljene vrste drva.Industrija okova i ukrasa svojim inovacijama u potpunostirealizira želje proizvođača namještaja.
  Ključne riječi: Namještaj, tendencije razvoja, konstrukcije, inovacije, novi materijali.

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NOVO U KONSTRUKCIJI KREVETA:DORMISAN-MAGNET ZA UMORNE SPAVAČE

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: SAM
  Broj: 6
  ISSN: 0350-7483
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 27 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su iznijeti noviteti u konstrukciji kreveta. Opisana jehasura DORMISAN koja djeluje na istom principu kao velikipulsirajući terapijski uređaj s magnetskim poljem koji seprimjenjuje u liječničkoj praksi na klinikama i visokim školama.
  Ključne riječi: Krevet, hasura, magnetsko polje.

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KREVET ZDRAVLJE ČUVA

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: MAJSTOR
  Broj: 12
  ISSN: 1330-0156
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 12 do 23
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je dat kratak pregled razvoja kreveta kroz povijest.Ukazuje se na interdisciplinarni pristup kompleksukrevet-spavanje. Opisane su nove konstrukcije podloge i madraca.Rezultati dosadašnjih istraživanja problematike zdravog odmora ispavanja kod nas potvrđuju kako vrsta ležaja, navike spavanja inačin odmaranja utječu na oblikovanje kralješnice i pojavu nekihoboljenja. Ispravan krevet prednost je za preventivu prioboljenjima kostiju i kralješnice.
  Ključne riječi: Razvoj kreveta, podloga, madrac, zdravlje čovjeka.

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ERGOLETTO-NOVI SUSTAV PODLOGE I MADRACA ZA KREVETE-HARMONIJA ZA VAŠ SAN

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 4
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 43
  Godina: 1992
  Stranice: od 171 do 172
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tvrtka "Superba" iz Švicarske razvila je novu kombinaciju podlogei madraca (ležaja). Sustav podloge Ergoletto nudi prilagodljivosttijelu u bilo kojem ležećem položaju, jer ima ugrađenepojedinačne opružne elemente od sintetskog materijala.Karakteristike elastičnosti jednake su na cijeloj površini ležajai u svim smjerovima, čime je tzv. udobnost spavanja od sredine doruba kreveta jednaka.
  Ključne riječi: Podloga, madrac, prilagodljivost tijelu.

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ČVRSTOĆA SPOJA RAZLIČITIH MATERIJALA I LJEPILA ZA OBLAGANJE RUBOVA

  Autori:
  Šonje, Željko
  Ljuljka, Boris (26183)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 2
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 59 do 63
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Cilj ovog rada bilo je istraživanje čvrstoće spojeva različitih rubnih materijala prilijepljenih u industrijskim uvjetima na ravni rub ploče iverice različitim vrstama ljepila te iznalaženje najpogodnijih metoda ispitivanja čvrstoće spoja rubnog materijala i ploče iverice. Istraživanja su provedena na nefurniranoj ploči iverici debljine 18 mm uz primjenu različitih rubnih materijala i EVA, PA, PO i PU ljepila. Ispitano je nekoliko oblika uzoraka. Najčvršće spojeve svih materijala daje PU ljepilo. Pri analizi spojeva s različitim rubnim materijalima u području niskih temperatura najslabiji su oni s PVC-rubnim materijalom, srednje čvrstoće s HPL-materijalom a najčvršći s papirom i bukovinom. Pri srednjim i visokim temperaturama na čvrstoću spoja znatnije utječe ljepilo nego rubni materijal.
  Ključne riječi: Taljiva ljepila, oblaganje rubova, rubni materijali.

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: VODENI LAKOVI

  Autori:
  Ljuljka, Boris (26183)
  Rajković, Vlatka (153974)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 20 do 26
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U svim industrijskim zemljama onečišćenost okoliša dosegla je velike razmjere i već se više godina vodi borba za njegovu zaštitu. Industrija poduzeća za proizvodnju boja i lakova pridružuju se toj borbi razvijajući i usavršavajući premazna sredstva u kojima su neekonomična, zapaljiva i za zdravlje opasna organska otapala zamijenjena jeftinom, nezapaljivom i za zdravlje neopasnom vodom. Tehnologija vodenih lakova za drvo u posljednje se vrijeme naglo razvila. Može se očekivati da će se sve više korisnika odlučiti za tu tehnologiju zbog ekoloških razloga, ali uvođenje vodenih lakova zahtijeva dobro poznavanje njihovih obilježja i problema koji mogu nastati u radu s njima. U ovom su radu osim sustava vodenih lakova i njihove komparacije s lakovima na bazi organskih otapala obrađeni i specifični problemi primjene vodenih lakova, postupci obrade i recikliranja, što je posebno aktualno u zapadno europskim zemljama.
  Ključne riječi: vodeni lak, ekologija, recikliranje, overspray.

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: SKIDANJE STARIH NALIČA S POVRŠINE DRVA

  Autori:
  Rajković, Vlatka (153974)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 4
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 142 do 144
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Skidanje starog naliča prvi je korak u obnavljanju lakiranih površina. Dvije osnovne metode skidanja starih naliča su mehanička i kemijska. Osnovni mehanički postupci su struganje i brušenje. Kemijska sredstva za skidanje starih naliča dijele se na sredstva na bazi organskih otapala i sredstva na bazi alkaličnih otopina.
  Ključne riječi: prevlaka, skidanje prevlaka, brušenje, struganje, kemijska sredstva za skidanje prevlaka.

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: OTPORNOST NA PROMJENU TEMPERATURE I TRAJNOST TALJIVIH LJEPILA

  Autori:
  Šonje, Željko
  Ljuljka, Boris (26183)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 15
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom su radu opisana istraživanja različitih vrsta taljivih ljepila, pri čemu je osobita pozornostpridana novijim vrstama taljivih ljepila s obzirom na njihovu primjenu u proizvodnji namještaja i drugih finalnih proizvoda. Razmatrana su ljepila izrađena na osnovi: - etilenvinilacetata (EVA) - poliamida - poliuretana - poliolefina (PO). Provedena su komparativna istraživanja tih ljepila u odnosu prema njihovoj postojanosti na promjene temperature i klimatske utjecaje. Veću otpornost prema svim navedenim promjenama pokazala su PO-ljepila i PU-ljepila, s tim da su u svim pokusima PU-ljepila bila najbolja. Na niske temperature najneotpornija su EVA-ljepila. Pod utjecajem trajne visoke temperature i cikličnih promjena znatno se smanjuje čvrstoća EVA-ljepila i PA-ljepila, pa je njihova primjena za namještaj izložen nepovoljnim uvjetima upitna.
  Ključne riječi: taljiva ljepila, oblaganje rubova, otpornost na temperaturu, trajnost.

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: AN APROACH TO REGISTER NUMBER DETERMINATION BASED ON SIMULATION OF REGISTER ALLOCATION VIA GRAPH COLOURING

  Autori:
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Časopis: Journal of Computing and Information Technology
  Broj: 2
  ISSN: 1330-1136
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 113 do 121
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Važan dio optimizirajućih prevoditelja čini postupak dodjele registara, t.j. određivanje koje će programske varijable koristiti fizičke registre procesora. Simulacijom postupka dodjele registara metodom bojenja grafova dolazi se do broja potrebnih registara procesora za pohranu programskih varijabli unutar jedne procedure.
  Ključne riječi: Optimizirajući prevoditelji, dodjela registara, bojenje grafova, simulacija.

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ZAPALJIVOST OJASTUČENOG NAMJEŠTAJA

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Ljuljka, Boris (26183)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 27 do 33
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se obrađuje problematika zapaljivosti ojastučenog namještaja. Prikazan je dosadašnji razvoj kontrole i istraživanja zapaljivosti u svijetu. Ukratko su opisane metode ispitivanja zapaljivosti te načini tretiranja materijala za ojastučivanje. Zbog sve većih potreba i zahtijeva domaće industrije za kvalitetnim materijalima koji odgovaraju europskim ili svijetskim standardima te orijentacije ka izvozu obavljeno je na Katedri za finalnu obradu drva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu istraživanje iz područja otpornosti ojastučenog namještaja na zapaljivost. Istraživanje je provedeno na jednom tipu ležaja - madraca domaćeg proizvođača prema standardu ISO 8191. Tijekom izlaganja materijala izvoru gorenja (tinjajuća cigareta) dolazilo je do karbonizacije tkanine, te do taljenja i djelomične karbonizacije gornjeg sloja ispune. Nije dolazilo do progresivnog tinjanja materijala ili do gorenja uz pojavu plamena, niti poslije 60 minuta nakon izgaranja cigarete. Vrste cigareta korištene u radu bile su pogodne za ispitivanje zapaljivosti ojastučenog namjeptaja prema metodi ISO 8191-1 (tinjajuća cigareta).
  Ključne riječi: Zapaljivost ojastučenog namještaja, ispitivanje zapaljivosti, tretiranje materijala, tinjajuća cigareta.

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: THERMAL CONDUCTIVITY AND MOISTURE PERMEABILITY IN MATTRESS

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 4
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 130 do 134
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj rada je istraživanje odnosa između konstrukcije madraca i propusnosti vlage i topline. Propusnost vlage i topline mjerena je na sljedećim uzorcima: 1. madrac s dvostukom opružnom jezgrom 2. madrac s dvostrukom opružnom jezgrom sa štep dekom od pamuka i vune. Ispitanici u pokusima su muškarac, žena i dijete. Propusnost vlage i topline bilježena je pomoću elektroda postavljenih na različita mjesta u odnosu na tijelo ispitanika tijekom njegova spavanja na ležaju. Zabilježeni podaci prikazani su grafički i statistički su analizirani. Za testiranje postojanja značajnih razlika u medijanima temperature i vlage kod uspoređivanih uzoraka uporabljen je neparametarski Mann-Whitney's test. Značajne razlike u provodnosti vlage između uzoraka 1 i 2 pokazale su se kod testiranja vlage izmjerene u točkama najbližim tijelu ispitanika (pokrivač i gornji sloj madraca). Viši postoci vlage kod uzorka 1 na tim mjestima dokazuju manju provodnost konstrukcije ležaja uzorka 1. Manji broj statistički značajnijih razlika dobiven je kod testiranja serija temperature no i tu rezultati idu u prilog kvalitete konstrukcije uzorka sa štep dekom. Interpretacija grafičkih prikaza rezultata mjerenja pokazuje da je provodnost vlage i izolacija temperature bolja kod uzorka 2 (sa štep dekom).
  Ključne riječi: Vodljivost vlage i topline, konstrukcija madraca, kvaliteta ležaja.

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ZNANSTVENA SURADNJA ŠUMARSKOG FAKULTETA I BRITANSKOG INSTITUTA BRE

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 4
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 45
  Godina: 1994
  Stranice: od 154 do 157
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U travnju 1994. godine djelatnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imali su priliku ugostiti dr. E. R. Millera iz instituta Building research Establishment (BRE) iz Velike Britanije, čiji je sedmodnevni radni posjet organiziran u sklopu ALIS (Academic Links and Interchange Scheme) projekta britanskog savjeta i Ministarstva znanosti RH. To je bio i prvi službeni posjet nekoga inozemnoga stručnjaka Šumarskom fakultetu u slobodnoj Hrvatskoj. Sa željom da širem krugu drvnotehnoloških stručnjaka predočimo tematiku istraživanja i rezultate te trogodišnje međunarodne suradnje, donosimo kratak pregled aktivnosti u sklopu projekta i prikaz predavanja što ga je dr. Miller održao u travnju 1994. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
  Ključne riječi: Znanstvena suradnja, drvni proizvodi za građevinarstvo.

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: UBRZANO ISPITIVANJE POSTOJANOSTI POVRŠINE DRVA

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Rajković, Vlatka (153974)
  Časopis: Drvna industrija
  Broj: 1
  ISSN: 0012-6772
  Volumen: 46
  Godina: 1995
  Stranice: od 30 do 34
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Drvo je nepostojano pri djelovanju vanjskih klimatskih uvjeta, pogotovo svjetla i vode. Visoka cijena obnavljanja površinskog sloja uvjetuje potrebe ispitivanja procesa svjetlosne razgradnje i načina njezina sprečavanja. QUV je uređaj za ubrzano izlaganje atmosferskim utjecajima pomoću kojega možemo predvidjeti relativnu trajnost materijala izloženog vanjskim utjecajima. Kiša i rosa oponašaju se kondenzacijskim sustavom, a sunčana svjetlost fluorescentnim UV (ultarvioletno zračenje) svjetiljkama. Uzorci se izlažu izmjeničnim ciklusima svijetla i vlage pri kontroliranoj povišenoj temperaturi. Za nekoliko dana ili tjedana QUV može reproducirati oštećenja što nastaju nakon nekoliko mjeseci ili godina izlaganja atmosferskim utjecajima.
  Ključne riječi: Izlaganje atmosferskim utjecajima, uređaj za ubrzano testiranje, trajnost drva.

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PRIMJENA SUNČANE ENERGIJE U SUŠENJU MASIVNOG DRVA ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA

  Autori:
  Pavlin, Zdenko (35655)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: RAZVOJ I PERSPEKTIVE FINALNE OBRADE DRVA
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 39 do 44
  Skup: AMBIENTA, 18.međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91
  Sažetak: Sušenje sunčanom energijom postaje, u današnjim uvjetima uštedena energiji i ekonomske krize,sve atraktivnije za manje radneorganizacije koje se bave proizvodnjom namještaja. Za nas je udanašnjoj ekonomskoj situaciji i energetskoj krizi neobično važnovršiti istraživanja u smjeru razvoja alternativnih izvoraenergije.
  Ključne riječi: Primjena sunčane energije, racionalno korištenje energije, troškovi procesa sušenja.

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: SIMULACIJA DODJELE REGISTARA BOJENJEM GRAFOVA ZA PROCESORE CISC I RISC ARHITEKTURE

  Autori:
  RIBARIĆ, SLOBODAN
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Urednici
  Ribarić, Slobodan
  Naslov zbornika: MIKRORAČUNALA U INTELIGENTNIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA/MIS
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6042-00-2
  Stranice: od 24 do 29
  Skup: MIKRORAČUNALA U INTELIGENTNIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA
  Održan: od 24.05.93 do 27.05.93
  Sažetak: Postupak dodjele registara završna je faza prevođenja, u kojoj seuvažavaju značajke procesora. Simboličkim se registrima tijekomtog postupka dodjeljuju fizički registri s ciljem minimiziranjabroja dinamičkih naslovaljavanja memorijskih lokacija. Postupakdodjele registara temelji se na bojenju grafa interferencije.Problem obojivosti grafa je NP-potpun i zato se u postupkudodjele upotrebljavaju heurističke metode koje dajuzadovoljavajuće rezultate u polinomskom vremenu. U radu je opisanChaitinov postupak dodjele registara. Postupak je simuliran zamatrice susjedstva grafova interferencije s različitim gustoćama.Prikazani su rezultati dodjele registara za jedan procesorarhitekture CISC i jedan arhitekture RISC.
  Ključne riječi: Dodjela registara, bojenje grafova, CISC i RISC arhitektura.

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: SIMULACIJA GLOBALNE DODJELE REGISTARA BOJENJEM GRAFOVA

  Autori:
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: INFORMATION TECHNOLOLOGY INTERFACES
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 149 do 154
  Skup: 15.International Conference "INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES"
  Održan: od 15.06.93 do 18.06.93
  Sažetak: Globalna dodjela registara može se promatrati kao problem bojenjagrafova. Vrhovi u grafu interferncije predstavljaju varijable, idva vrha su povezaani bridom ako žive istodobno. Broj bojaodređen je brojem raspoloživih registara. Na bazieksperimentalnih rezultata koji pokazuju da je za grafove štonastaju iz stvarnih programa obično broj bridova do 20 puta većiod broja vrhova, ovaj rad bavi se potrebnim brojem registara zasmještavanje varijabla u registre koristeći heurističke metode zabojenje grafova.
  Ključne riječi: Dodjela registara, bojenje grafova, broj registara.

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: GOSPODARSTVENA STRUKTURA FINALNE PRERADE I KVALITETA PROIZVODA

  Autori:
  Jeršić, Radoslav (63443)
  Mravunac, Pavao (133845)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naslov zbornika: TEHNOLOŠKI RAZVOJ DRVNE IND. U FUNKCIJI RESURSA I PODIZANJA KVALITETE FIN.PROIZV
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 124 do 132
  Skup: AMBIENTA, 19. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92
  Sažetak: Rad se temelji na višegodišnjim proučavanjima strukture drvneindustrije Hrvatske i svijeta, te iskustvima u prevođenju ikontroli kvalitete u našim tvornicama namještaja. Autori sunastojali prikazati kvalitetu proizvoda kao posljedicu tržišnestrukture gospodarstva.
  Ključne riječi: Kvaliteta, kontrola kvalitete, projekt kontrole kvalitete,cijena kvalitete, podjela rada i specijalizacija, drvno-industrijska gospodarska infrastruktura, profit

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: TEHNOLOŠKI RAZVOJ U FUNKCIJI VIŠE KVALITETE FINALNIH PROIZVODA

  Autori:
  Ljuljka, Boris (26183)
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naslov zbornika: STRATEGIJA RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 41 do 52
  Skup: AMBIENTA, 19. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92
  Sažetak: Intenziviranjem aktivnosti na prestrukturiranju proizvodnjenamještaja i drugih finalnih proizvoda usporedno se javljapotreba razvoja i uvođenja suvremene fleksibilne tehnologijekojom će se potizati visoka kvaliteta obrade i povećanjeproduktivnosti rada. Uvođenje visoke tehnologije zahtjeva ikadrove specijalizirane za izvođenje novih programa u suvremenoorganiziranim proizvodnim sustavima.
  Ključne riječi: Tehnologija, razvoj, kvaliteta finalnih proizvoda

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: TRENDOVI RAZVOJA DRVNE GRAĐEVNE STOLARIJE U EVROPI

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Bogner, Andrija (96326)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naslov zbornika: TEHNOLOŠKI RAZVOJ DRVNE IND. U FUNKCIJI RESURSA I PODIZANJA KVALITETE FIN.PROIZ.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 101 do 114
  Skup: AMBIENTA, 19. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92
  Sažetak: U radu se razmatraju neke odrednice budućeg razvoja i primjenedrvene građevne stolarije u raznim podnebljima Evrope. Prikazanesu prednosti primjene drva kao materjala za izradu stolarije.Konkurentnost tog materijala u odnosu na metale i plastiku ovisitće o povećanju ekonomičnosti proizvodnje, produljenju vijekatrajanja i isticanju estetskih i ekoloških vrijednosti drva.Razmotreni su najbitniji funkcijski zahtjevi na drvenu stolariju(naročito toplinsko i zvukoizolacijske osobine) te njihov utjecajna razvoj konstrukcija i primjenu novih materijala i tehničkihrješenja. Tehnološki i tehnički aspekti koji trenutno najjačeodređuju razvoj drvene stolarije su tehnologija lameliranja tezaštita i površinska obrada, pa su ovi aspekti posebnorazmatrani. Mogućnost zadovoljenja funkcijskih zahtjeva u svjetlurazvoja evropske standardizacije je promatrana s aspektatradicijskih odrednica, uvjeta podneblja i tehničkih ikonstrukcijskih iskustava u raznim evropskim zemljama.
  Ključne riječi: Drvena građevna stolarija, funkcijski zahtjevi stolarije, konstrukcije prozora, tehnologija proizvodnje građ. stolarije

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: POKAZATELJI POSTOJANOSTI LAMELIRANE GRAĐEVINSKE STOLARIJE

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Ljuljka, Boris (26183)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: RAZVOJ I PERSPEKTIVE FINALNE OBRADE DRVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 81 do 88
  Skup: AMBIENTA , 18. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91
  Sažetak: Na uzorcima okvirnica lameliranih prozora iz četinjača ihrastovih vrata provedeno je ispitivanje nekih parametarapostojanosti kvalitete. Elementi proizvoda su izloženiistovremenom djelovanju unutarnjih i vanjskih klimatskih utjecaja("diferencijalna klima") u trajanju od 18 mjeseci, te za ovoispitivanje razvijenom laboratorijskom sustavu tretiranja. Pokazuje se da je postojanost elemenata vratnih krilazadovoljavajuća, dok su elementi prozora nedovoljne kvalitete. 78% svih izloženih prozorskih elemenata ima nakon izlaganjarazlijepljene vanjske spojeve. Čvrstoća spojeva ne pokazujezadovoljavajuće vrijednosti. Utjecaj topline i distribucije vodeu elementima presudni su i za nezadovoljavajuću stabilnost oblikaelemenata.
  Ključne riječi: Građevna stolarija, lameliranje, postojanost, ubrzano tretiranje, čvrstoća spoja

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ISTRAŽIVANJE NOVIH PROCESA LIJEPLJENJA

  Autori:
  Bogner, Andrija (96326)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: RAZVOJ I PERSPEKTIVE FINALNE OBRADE DRVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 73 do 79
  Skup: AMBIENTA , 18. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91
  Sažetak: Prikazana su dva rada iz područja istraživanja novih tehnologijalijepljenja drva. U prvom radu površine sljubnica modificirane sunatrij-hidroksidom, a korišćene su četiri vrste ligninskihljepila dobivenih raznim postupcima iz crnog luga, nusproduktakod proizvodnje celuloze. U drugom radu površine sljubnicemodificirane su amonij-hidroksidom prije lijepljenja PVAc-ljepilom.
  Ključne riječi: Modifikacija sljubnice, kvašenje, lijepljenje, hrapavost, penetracija, čvrstoća

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE FINALNIH DRVNIH PROIZVODA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Ljuljka, Boris (26183)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: RAZVOJ I PERSPEKTIVE FINALNE OBRADE DRVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 11 do 17
  Skup: AMBIENTA , 18. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91
  Sažetak: Rad obuhvaća pregled sadašnjeg stanja industrije finalnihproizvoda, mogućnosti njene revitalizacije i ostvarivanja uvjetaza njen daljnji razvoj. Strateški ciljevi njenog daljnjeg razvojačine: inovirani programi,prije svega namještaj i unutarnja opremavisoke kvalitete, osiguranje kvalitetnih sirovina i poluproizvodaod strane finalne i polufinalne prerade, provođenje metodatehnoloških unapređenja kao tehnološka racionalizacija,prestrukturiranje, specijalizacija, te druge mjere za unapređenjekvalitete, podizanje kadrova, financiranje proizvodnje iosvajanje tržišta.
  Ključne riječi: Strategija razvoja, finalni drvni proizvodi, drvni materijali, drvna tehnologija, tehnološko prestrukturiranje.

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: WŽRME UND FEUCHTIGKEITSDURCHLŽSIGKEIT BEI MATRATZEN

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Urednici
  Gritzky, Arnold
  Naslov zbornika: SEMBELLA-NEUES SCHLFEN-NEUES LEBEN
  Jezik: njemački
  Mjesto: GRAZ, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 7 do 12
  Skup: SEMBELLA CONFERENCE-GRAZ
  Održan: od 11.02.93 do 14.02.93
  Sažetak: Na širenje topline i odvođenje vlage organizma utječu materijalina kojima spavamo i s kojima se prekrivamo, kao i klima okoliša.Provođenje topline i vlage kroz materijale od kojih je izrađenležaj , pored mehaničkih karakteristika, glavni je parametarudobnosti i kvalitete ležaja. Rezultati u ovom radu vrlo suinteresantni za praksu obzirom da su istraživanja provedena novom opremom razvijenom na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
  Ključne riječi: Propusnost vlage i topline, konstrukcija ležaja.

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: UNTERSUCHUNG DER MATRATZENQUALITŽT

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Urednici
  Gritzky, Arnold
  Naslov zbornika: SEMBELLA-NEUES SCHLAFEN-NEUES LEBEN
  Jezik: njemački
  Mjesto: GRAZ, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 6
  Skup: SEMBELLA CONFERENCE-GRAZ
  Održan: od 11.02.93 do 14.02.93
  Sažetak: U radu su opisane metode ispitivanja konstrukcija i kvaliteteležaja-madraca. Obrađene su elastične karakteristike, trajnost(izdržljivost) različitih konstrukcija, te konfor- metodomkružnih ploča i interakcijom čovjek-ležaj.
  Ključne riječi: Konstrukcije i kvaliteta madraca, komfor, trajnost

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: RAZVOJ NOVIH KONSTRUKCIJA NAMJEŠTAJA ZA LEŽANJE

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: RAZVOJ I PERSPEKTIVE FINALNE OBRADE DRVA
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 61 do 73
  Skup: ZNANSTVENO - STRUČNO SAVJETOVANJE : RAZVOJ I PERSPEKTIVE FINALNE OBRADE DRVA
  Održan: od 18.04.91 do 18.04.91
  Sažetak: U radu je iznijet prikaz novih spoznaja o krevetu, odnosnoležaju. Iznijeti su rezultati istraživanja Emnid instituta izNjemačke i opisane najnovije konstrukcije vodećih tvrtki iz togpodručja. Izvršeno je komparativno ispitivanje elastičnihkarakteristika i trajnosti (izdržljivosti) ležaja s dvostrukomopružnom jezgrom. Cilj istraživanja je poboljšanje osnovnihkarakteristika konstrukcije i kvalitete.
  Ključne riječi: Konstrukcije namještaja za ležanje, krevet-ležaj, dvostruka opružna konstrukcija.

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: NOVI MATERIJALI I TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI PODIZANJA KVALITETE NAMJEŠTAJA

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Ljuljka, Boris (26183)
  Urednici
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naslov zbornika: TEHNOLOŠKI RAZVOJ DRVNE IND.U FUNKCIJI RESURSA I PODIZANJA KVALITETE FIN.PROIZ.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 90 do 100
  Skup: AMBIENTA, 19. međunarodni sajam namještaja
  Održan: od 15.10.92 do 16.10.92
  Sažetak: U radu su iznesene osnovne postavke kvalitete proizvoda i očekivanja drvne industrije Hrvatske u odnosu na nove materijale i tehnologije. Analizirane su neke perspektivne tehnologije, a posebno uloga CIM-sustava u proizvodnji tapeciranog namještaja. Ozbirom na aktualnu problematiku zapaljivosti tapeciranog namještaja pažnju treba posvetiti novim materijalima kod namještaja za kućnu upotrebu. Dat je sažet prikaz ispitivanja zapaljivosti madraca tzv. "cigaret-testom".
  Ključne riječi: Novi materijali i tehnologije, kvaliteta, zapaljivost tapeciranog namještaja.

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: NOVITETI U POVRŠINSKOJ OBRADBI GRAĐEVINSKE STOLARIJE

  Autori:
  Rajković, Vlatka (153974)
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: SVJETSKI IZAZOVI PRERADBI DRVA U HRVATSKOJ
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 38
  Skup: AMBIENTA, 21. međunarodni sajam namješataja.
  Održan: od 07.09.94 do 07.09.94
  Sažetak: Površinska obrada građevinske stolarije ima prije svega zaštitnu, ali i sve izraženiju estetsku funkciju.Obje te funkcije danas uvelike određuju izbor materijala, razvoj novih sustava i tehnologije za nanošenje, kako bi se kvalitetom premaza i produljenjem perioda do obnavljanja povećala postojanost proizvoda i konkurentnost drva u odnosu prema ostalim materijalima. Glavne odrednice razvoja jesu ponovna primjena tradicionalnih materijala u postupcima renoviranja, zatim primjena fotostabilizatora u kombinaciji s polutransparentnim premazima, zapunjavanje čelnih presjeka kutnih spojeva. Sustavi na osnovi vode kao otapala i tehnike njihove primjene i obnavljanja i dalje se intenzivno razvijaju.
  Ključne riječi: Građevna stolarija, površinska obrada.

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ČVRSTOĆA SPOJEVA ZAOBLJENIM ČEPOM

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Prekrat, Silvana (198636)
  Grbac, Ivica (85982)
  Urednici
  Butković, Jurica (70022)
  Naslov zbornika: UKLJUČIVANJE ZNANOSTI U GOSPODARSKI SUSTAV PRERADBE DRVA U HRVATSKOJ
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Novi Vinodolski, CROATIA
  Godina: 1994
  Stranice: od 45 do 50
  Skup: ZNANSTVENO - STRUČNO SAVJETOVANJE: UKLJUČIVANJE ZNANOSTI U GOSPODARSKI SUSTAV PRERADBE DRVA U HRVATSKOJ
  Održan: od 11.05.94 do 12.05.94
  Sažetak: Rezultati istraživanja čvrstoće lijepljenja spojeva zaobljenim čepom dobiveni su provedbom eksperimenta na šest uzoraka. Prema veličini optimalnog zazora za bukovinu i prosječne veličine bubrenja natisnutih čepova proračunani su izvedeni uzorci s glatkim i izbrazdanim sljubnicama tehnikom natiskivanja, te jedan uzorak ojačan vijkom. Uzorci su slijepljeni i ispitivani momentom sile. Rezultati su pokazali da postoji signifikantna razlika između čvrstoće glatkog i izbrazdano-natisnutog čepa, dok je čep ojačan vijkom pokazao relativno veću čvrstoću.
  Ključne riječi: Drvne konstrukcije, spajanje čepovima, natiskivanje i brazdanje čepova, čvrstoća lijepljenja.

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: ISTRAŽIVANJE TOPLINSKE PROVODNOSTI I PROPUSNOSTI VLAGE U LEŽAJU

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Ljuljka, Boris (26183)
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Urednici
  Butković, Jurica (70022)
  Naslov zbornika: UKLJUČIVANJE ZNANOSTI U GOSPODARSKI SUSTAV PRERADBE DRVA U HRVATSKOJ
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Novi Vinodolski, CROATIA
  Godina: 1994
  Stranice: od 68 do 71
  Skup: ZNANSTVENO - STRUČNO SAVJETOVANJE: UKLJUČIVANJE ZNANOSTI U GOSPODARSKI SUSTAV PRERADBE DRVA U HRVATSKOJ
  Održan: od 11.05.94 do 12.05.94
  Sažetak: Istraživana je propusnost vlage i topline madraca s dvostrukom opružnom jezgrom sa štepdekom i bez nje. Ispitanici su muškarac, žena i dijete. Podaci ispitivanja registrirani su pomoću elektroda postavljenih na raznim pozicijama u odnosu prema ljudskom tijelu i različitim udaljenostima od površine. Rezultati omogućuju valjan izbor materijala i konstrukciju ležaja kojom bi se poboljšala njegova kakvoća.
  Ključne riječi: Vodljivost topline i vlage, kakvoća spavanja, ležaj.

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: UTJECAJ NEKIH ZANAČAJKI CISC I RISC ARHITEKTURE NA GLOBALNU DODJELU REGISTARA

  Autori:
  Ribarić, Slobodan
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Urednici
  Ribarić, Slobodan
  Vujatović, Mirko
  Naslov zbornika: MIKRORAČUNALA U INTELIGENTNIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA, MIPRO '94.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6042-01-0
  Stranice: od 3-74 do 3-79
  Skup: MIPRO '94
  Održan: od 23.05.94 do 26.05.94
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati simulacije globalne dodjele registara metodom bojenja grafova za CISC procesor MC 68040 i RISC procesor Alpha 21064. Rezultate simulacije analiziramo u svjetlu utjecaja značajki CISC i RISC kao što su: broj raspoloživih fizičkih registara, load-store arhitektura te broj načina adresiranja.
  Ključne riječi: CISC i RISC arhitektura, dodjela registara, bojenje grafova.

 49. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KONSTRUKCIJE I KVALITETA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: OSIGURANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM - KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ ZNANOSTI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6307-11-1
  Stranice: od 51 do 56
  Skup: Međunarodno savjetovanje: Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000)
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: Planiranje i uspješno ostvarenje novog asortimana kuhinjskog namještaja treba temeljiti na kvalitativnim zahtjevima korisnika. Izbor materijala i konstrukcijskih rješenja potrebno je usklađivati s normativima kvalitete za gotov proizvod, a zatim analizirati uvjete proizvodnje i prodaje. Rad obuhvaća klasifikaciju i normizaciju kuhinjskog namještaja metode rada u pristupu planiranju, oblikovanju i konstruiranju kavlitetnog kuhinjskog namještaja.
  Ključne riječi: Konstrulcije namještaja, kvaliteta namještaja, kuhinjski namještaj.

 50. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KONTROLA KAKVOĆE RAZLIČITIH KONSTRUKCIJA I IZVEDBI PODNIH OBLOGA

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: OSIGURANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM - KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ ZNANOSTI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6307-11-1
  Stranice: od 57 do 63
  Skup: Međunarodno savjetovanje: Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000)
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: Promicanje upotrebe drva za izradu podova ovisi - osim o estetskim aspektima - uglavnom o kvaliteti parketnih elemenata i gotovih podnih obložnih elemenata. Kontrola sadržaja vode i točnosti dimenzija i oblika je obvezna faza u proizvodnom postupku. Zahtjevi na podove u upotrebi otkrivaju i druge karakteristike gaznih slojeva ili cijele podne konstrukcije koje moraju biti određene i kontrolirane, pogotovo kada upotreba neuobičajenih vrsta drva ili kombinacija vrsta drva ukazuje na moguće probleme u upotrebi. Proizvodnja gotovih podnih elemenata ne zahtijeva samo kontrolu svojstava drva, nego i kontrolu ostalih materijala (ljepila, sredstava površinske obrade) kao i kontrolu parametara proizvodnog procesa.
  Ključne riječi: Drveni podovi, svojstva drva, kontrola kvalitete.

 51. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: PROGNOZIRANJE KVALITETE U KONSTRUKCIJAMA STOLICA

  Autori:
  Prekrat, Silvana (198636)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: UPRAVLJANJE I OSIGURANJE KVALITETOM - KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ ZNANOSTI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6307-11-1
  Stranice: od 65 do 70
  Skup: Međunarodno savjetovanje: Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000)
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: Razvojenm znanosti o konstruiranju i uvođenjem računala kao i adekvatnih programa, omogućeno je prognoziranje kvalitete tj. nalaženje optimalnih konstrukcijskih rješenja. Na primjeru stolice kao predstavnika jednog od najbrojnijih proizvoda finalne drvne industrije, simuliran je model ugaonog spoja noge i okvirnice stolice.
  Ključne riječi: Konstrukcije stolica, prognoziranje kvalitete, zaobljeni čep.

 52. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KVALITETA POVRŠINSKE OBRADE NAMJEŠTAJA

  Autori:
  Rajković, Vlatka (153974)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: OSIGURANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM - KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ ZNANOSTI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6307-11-1
  Stranice: od 79 do 85
  Skup: Međunarodno savjetovanje: Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000)
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: Površinska obrada drva je zadnja faza u proizvodnji namještaja koja značajno utječe na kvalitetu gotovog proizvoda. Kvaliteta površinske obrade ovisi o mnogim čimbenicima: pripremi podloge, vrsti laka, metodi nanošenja i otvrdnjavanja laka. Ispitivanje ovih čimbenika osiguravaju kvalitetu površinske obrade, no takva ispitivanja ne treba shvačati kao dodatni trošak, već kao ulaganje u kvalitetan proizvod.
  Ključne riječi: Kvaliteta površinske obrade drva, osiguranje kvalitete.

 53. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: UTJECAJ LJEPILA I REŽIMA LIJEPLJENJA NA KVALITETU PROIZVODA (Lijepljenje masivnog drva)

  Autori:
  Bogner, Andrija (96326)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: OSIGURANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM - KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ ZNANOSTI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6307-11-1
  Stranice: od 87 do 91
  Skup: Međunarodno savjetovanje: Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000)
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: U radu su prokomentirani utjecaji ljepila i režima lijepljenja na kvalitetu proizvoda od masivnog drva. Prokomentirani su samo neki, prema ocjeni autora najutjecajniji parametri u svezi s ljepilom i režimom lijepljenja. U zaključku su date i neke opće smjernice za optimalni izbor ljepila.

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KVALITETA OJASTUČENOG NAMJEŠTAJA - STANJE I TRENDOVI

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Urednici
  Grbac, Ivica (85982)
  Naslov zbornika: OSIGURANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM - KVALITETA PROIZVODA UZ POMOĆ ZNANOSTI
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Opatija
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6307-11-1
  Stranice: od 93 do 106
  Skup: Međunarodno savjetovanje: Osiguranje i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti (norme, certifikacija, ISO 9000)
  Održan: od 27.04.95 do 28.04.95
  Sažetak: U radu su iznesene osnovne postavke kvalitete proizvoda. Opisane su osnovne grupe jastučenog namještaja. Dat je pregled materijala koji se najčešće upotrebljavaju kod izrade namještaja za sjedenje i ležanje te karakteristike grubih i osnovnih punila. Kao indikator stanja i terndova poslužile su ovogodišnje najznačajnije međunarodne izložbe namještaja. Obzirom na aktualnu problematiku zdravog sjedenja i ležanja (spavanja) pozornost treba posvetiti novim materijalima i konstrukcijama. Prirodni su materijali sve prisutniji. Zapaljivost ojastučenog namještaja i nadalje aktualna i sve više dobiva na značenju.
  Ključne riječi: Ojastučeni namještaj, kvaliteta ojastučenog namještaja, trendovi ojastučenog namještaja.

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: DATA ANALYSIS OF THERMAL CONDUCTIVITY AND MOISTURE PERMEABILITY IN MATTRESS

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Urednici
  Čerić, Vlatko
  Hljuz Dobrić, Vesna
  Naslov zbornika: INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES
  Jezik: engleski
  Mjesto: Pula
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 1330-1012
  Stranice: od 217 do 222
  Skup: 16. International Conference "INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES"
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Cilj rada je istraživanje odnosa između konstrukcije madraca i propusnosti vlage i topline. Propusnost vlage i topline bilježena je pomoću elektroda postavljenih na različita mjesta u odnosu na tijelo ispitanika tijekom spavanja. Analizirani su podaci mjerenja vodljivosti vlage i topline za muškarca, ženu i dijete kao ispitanike. Rezultati omogućuju valjan izbor materijala i konstrukciju ležaja kojom bi se poboljšala njegova kakvoća.
  Ključne riječi: Analiza rezultata, toplinska provodnost, propusnost vlage, kakvoća ležaja.

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: KAKVOĆA LEŽAJA U FUNKCIJI ZDRAVOG SPAVANJA

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Urednici
  Melvan, Paško
  Naslov zbornika: KLIMA I ZDRAVLJE
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6224-03-8
  Stranice: od 81 do 95
  Skup: Klima i zdravlje
  Održan: od 26.05.95 do 26.05.95
  Sažetak: Kakvoća ležaja - madraca bitno utječe na odmor i spavanje. Najvažniji upotrebni zahtjev odnosi se na osiguranje individualne udobnosti i ostale fiziološke - higijenske zahtjeve, kao što su vodljivost topline i vlage, zatim estetske zahtjeve, te primjenu raznih materijala koji zadovoljavaju fiziološke i higijenske funkcije. U radu su opisani najnoviji rezultati istraživanja problema spavanja, metode identificiranja individualnih zahtjeva korisnika te vršenja izbora konstrukcijsko - tehničkih rješenja u cilju zdravog spavanja. Prikazani su i najnoviji zahtjevi za krevet-ležaj, krevetne klime te klime koja je u spavaonici. Istraživana je propusnost vlage i topline ležaja - madraca sa "štepdekom" i bez nje. Rezultati omogućuju valjan izbor materijala i konstrukciju ležaja kojom bi se poboljšala njegova kakvoća.
  Ključne riječi: Kakvoća ležaja, zdravo spavanje, najnoviji zahtjevi za krevet-ležaj.

 57. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: ASSESSMENT OF WOOD PHOTODEGRADATION BY MICROTENSILE TESTING

  Autori:
  Derbyshire, Hilary
  Miller, E. R.
  Sell, Jrgen
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Urednici
  Korpilahti, Eeva
  Salonen, Tommi
  Oja, Seppo
  Naslov zbornika: CARING FOR THE FOREST: RESEARCH IN A CHANGING WORLD (ABSTRACTS)
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tampere, Finska
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 951-40-1452-9
  Stranice: od 159 do 159
  Skup: IUFRO XX World Congress
  Održan: od 06.08.95 do 12.08.95
  Sažetak: Podložnost površina drva prirodnom propadanju i shodni visoki zahtjevi za obnavljanjem obeshrabruju upotrebu drva u vanjskom prostoru i naglašavaju potrebu za metodama poboljšanja postojanosti drva na svjetlosnu razgradnju. Proces starenja površinskih slojeva drva je proučavan mjerenjem promjena vlačne čvrstoće 75 mikrometara debelih odsječaka drva četinjača tokom prirodnog izlaganja te izlaganja nekolicini umjetnih klimatskih režima. Mikroispitivanje vlačne čvrstoće pri razmaku hvatišta od 0 i 10 mm omogućuje razlikovanje relativnih promjena čvrstoće celuloznih mikrofibrila i čvrstoće cjelokupne drvne strukture na koju poglavito utječu ligninske komponente. Ova tehnika se pokazala brzom, točnom i ponovljivom metodom za procjenjivanje kemijskih i strukturnih promjena koje se odvijaju tokom starenja drva i površinski obrađenih drvenih površina. Krivulje promjena vlačne čvrstoće ukazuju na tri faze u procesu razgradnje. Početna faza je karakterizirana malim gubitkom čvrstoće, a kod uvjeta visoke vlažnosti čvrstoća može može čak i porasti. Gubitak čvrstoće je izraženiji tokom druge i treče faze za koje se vjeruje da su povezane sa susljednim razdobljima pretežno ligninske, a zatim celulozne razgradnje. Uočene su razlike u ponašanju tokom izlaganja triju vrsti četinjača. Pokazalo se da temperatura, uvjeti vlažnosti i vrsta zračenja izrazito utječu na intenzitet razgradnje. Utvrđeno je da umjetno klimatsko izlaganje osigurava valjanu zamjenu za prirodno izlaganje za potrebe sustavnog ispitivanja mehanizama razgradnje. Istraživanja elektronskim mikroskopom (SEM) je otkrilo da su strukturne promjene drva povezane s ranim fazama svjetlosne razgradnje. Analiza lomne površine je pokazala da odvijanje procesa degradacije uključuje razvoj krtosti uslijed razgradnje lignina a time i smanjenje sposobnosti prijenosa naprezanja. Nakon toga slijedi i smanjenje čvrstoće mikrofibrila uslijed razgradnje celuloze.
  Ključne riječi: Četinjače, fotodegradacija, čvrstoća na vlak, SEM, fraktografija.

 58. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: MODIFIKACIJA POVRŠINE BUKOVINE RADI POBOLJŠANJA LIJEPLJENJA
  Fakultet: ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 03.09.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 141
  Sažetak: U radu je istražena mogućnost poboljšanja čvrstoće i trajnostilijepljenih spojeva iz bukovine modifikacijom površine sljubnica.Modifikacija je izvršena mehaničkim metodama, kemijskim metodamai ionizirajućim zračenjem. Mehanički modificirane sljubnice bilesu brušene brusnim papirom granulacije No.60, strojno blanjane iobrađene čeličnom postrugom. Kemijski modificirane sljubnice bilesu tretirane 3M i 5M vodenom otopinom NaOH. Sljubnice modificirane ionizirajućim zračenjem sačinjavale sudvije grupe uzoraka. Jedna grupa uzoraka zračena je bez zaštitnefolije u sobnoj atmosferi, dok su uorci iz druge grupe, prijezračenja, umotani u nepropusne polietilenske folije. Obje grupeuzoraka zračene su gama zrakama u apsorbirajućim dozama od 25, 50i 100 kGy. Nakon modifikacije sljubnica svi uzorci slijepljeni su PVAcljepilom i izmjerena je čvrstoća na smik lijepljenih spojeva.Pored črstoće na uzorcima je mjeren kut kvašenja za tekućine srazličitim površinskim napetostima. Određena je kritičnapovršinska energija i rad adhezije, penetracije i razlijevanja.Predložena je i nova praktična metoda za mjerenje energijepovršinskog sloja, koja je aplicirana na uzorcima s mehaničkimodificiranom sljubnicom. Na tim uzorcima izmjereno je i srednjearitmetičko odstpanje profila Ra i i izračunat je Wenzel-ovfaktor hrapavosti. Rezultati su pokazali da porastom kritične površinske energijeraste i čvrstoća spoja. Najveću čvrstoću spoja imali su uzorci sbrušenom sljubnicom i sljubnicom zračenom bez zaštitne folijedozom od 100 kGy. Porastom apsorbirane doze zračenja raste ičvrstoća spoja, ali samo kod uzoraka zračenih bez zaštitnefolije. Kod mehanički modificiranih uzoraka črstoća spoja je u porastuporastom hrapavosti površine sljubnice, dok su kodkemijski modificiranih uzoraka veću čvrstoću imali uzorcitretirani nižom koncentracijom NaOH. Uzorci zračeni u foliji nisupokazali značajnije vrijednosti čvrstoće.
  Ključne riječi: Modifikacija sljubnice, kemijska modifikacija, mehanička modifikacija, modifikacija ionizirajućim zračenjem, čvrstoća spoja na smik, slobodna površinska energija, hrapavost.


 59. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: REŽIMI BRUŠENJA RAVNIH FURNIRANIH PLOHA I NJIHOV UTJECAJ NA POVRŠINSKU OBRADU
  Fakultet: ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 11.07.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 153
  Sažetak: U radu su obuhvaćeni i obrađeni neki čimbenici procesa brušenjakoji utječu na kakvoću brušenih površina i na kakvoću površinskeobrade. U uvodnom dijelu rada navedene su osnovne postavke i dosadašnjasaznanja iz područja brušenja. U prethodnim istraživanjima mikrogeometrija površine ispitivalase kvantitativnom (kontaktnom) metodom i kvalitativnom metodom(opipom) na uzorcima furniranim bukovim i hrastovim furnirom,brušenim različitim kombinacijama granulacija. Za određivanjemikrogeometrije površine kontaktnom metodom primjenjivani suparametri Ra, Rz i Rmax. Pokazalo se da su ti parametri pogodniza određivanje mikrogeometrije površine uzoraka furniranihbukovim furnirom, ali da parametar Ra nije pogodan za mjerenja nauzorcima furniranim hrastovim furnirom. Glavna istraživanja podijeljena su u četiri grupe u kojima jeistražen: A) Utjecaj granulacija i smjera brušenja na hrapavost brušenihpovršina B) Utjecaj različitih kombinacija granulacija i smjera brušenjana hrapavost brušenih površina C) Utjecaj zatupljenosti brusne trake na hrapavost brušenihpovršina D) Utjecaj režima brušenja na kakvoću površinske obrade
  Ključne riječi: brušenje, kakvoća površine,hrapavost površine,površinska obrada


 60. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: DODJELJIVANJE REGISTARA BOJENJEM GRAFOVA
  Fakultet: ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 26.01.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 89
  Sažetak: Djelotvornijom dodjelom registara ubrzava se rad prevedenogprograma. Oblikovanje problema dodjele registara kao problemabojenja grafova daje vrlo jednostavnu i djelotvornu metodu zaglobalnu dodjelu registara. Svakoj varijabli iz programa odgovarajedan vrh u grafu interferencije, a brid između dva vrha postojiako su varijable žive istodobno.Ako se graf interferencije možeobojiti s k boja tako da nikoja dva vrha nisu obojena istombojom, znači da se varijablama iz programa može dodijeliti kregistara tako da dvije istodobno žive varijable nisu dodijeljeneistom registru. Budući da je problem nalaženja k- obojenostigrafa NP-potpun, uvode se heurističke metode koje upolinomijalnom vremenu nalaze zadovoljavajuća suboptimalanrješenja. U radu je prikazan Chaitinov heuristički postupakdodjele registara i njegova poboljšanja. Također su istaknuterazlike u načinu rješavanja problema dodjele registara uarhitekturi CISC i RISC. U eksperimentalnom dijelu,izneseni surezultati simulacije za slučajno generirane grafove različitihveličina , gustoće i raspodjele stupnjeva vrhova grafa. Pokazujese da se najslabiji rezultati dobijaju kad je vjerojatnostinterferencije između vrhova konstantna, tj. kada je očekivanistupanj vrha jednak za sve vrhove. Neravnomjernost stupnjevavrhova pridonosi boljem smještanju u registre. Time jepostavljena donja granica uspješnosti smještanja u registre.Oslanjajući se na rezultate eksperimenata iznesenih u nekimradovima-da je za grafove što nastaju iz stvarnih programa običnobroj bridova oko 20 puta veći od broja vrhova- pokazalo se da je40 registara granica od koje se nadalje sve varijable mogusmjestiti u registre. Primjeri primjene metode bojenja grafovadani su na nekoliko stvarnih procesornih arhitektura.
  Ključne riječi: dodjela registara,bojenje grafova, CISC, RISC arhitektura


 61. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: VPLIV PREČNE KRČITVENE ANIZOTROPIJE LESA NA SUŠENJE IN STABILNOST
  Fakultet: ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 04.11.92
  Broj stranica: 120
  Autor: Gorišek Mr. Sc. dipl. ing. Željko
  Rad: Doktorat


 62. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MOČENJA NA KVALITETU POVRŠINSKE OBRADE NAMJEŠTAJA
  Fakultet: ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 03.04.92
  Broj stranica: 287
  Autor: Manev Mr.Sc. Trajče
  Rad: Doktorat


 63. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: MODIFIKACIJA POVRŠINE BUKOVINE RADI POBOLJŠANJA LIJEPLJENJA
  Fakultet: ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 03.09.93
  Broj stranica: 141
  Autor: Bogner Andrija
  Rad: Doktorat


 64. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: REŽIMI BRUŠENJA RAVNIH FURNIRANIH PLOHA I NJIHOV UTJECAJ NA POVRŠINSKU OBRADU
  Fakultet: ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
  Datum obrane: 11.07.91
  Broj stranica: 153
  Autor: Rajković Vlatka
  Rad: Magisterij


 65. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: PRAVILNIK O OCJENJIVANJU I NAGRAĐIVANJU PROIZVODA ZA PRIZNANJA MOBIL OPTIMUM

  Autori:
  Ljuljka, Boris (26183)
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Lapaine, Božidar
  Naručitelj: ZAGREBAČKI VELESAJAM
  Depo ustanova: ZAGREBAČKI VELESAJAM
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pravilnik obuhvaća ciljeve ocjenjivanja i nagrađivanja napriredbi "AMBIENTA", program izlaganja koji se ocjenjuje inagrađuje, uvjete za prijavu ocjenjivanja, kriterije i načineocjenjivanja, ocjenjivački žiri, vrste nagrada i priznanja,dodjela nagrada i priznanja, pravo korišćenja nagrada ipriznanja, te završne odredbe. Kod kriterija za ocjenjivanje obuhvaćeni su i detaljno razrađeniestetski zahtjevi, funkcionalnost, inovativnost proizvoda,materijal i konstrukcijsko rješenje, tehnologija izrade, ikakvoća proizvoda, te tržišnost i eksploatibilnost proizvoda.
  Ključne riječi: Kakvoća, ocjenjivanje kakvoće, kriteriji ocjenjivanja kakvoće

 66. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ISTRAŽIVANJE OPTIMALNOG NAČINA KROJENJA ELEMENATA PRIMJENOM METODE SIMULACIJE

  Autori:
  Jeršić, Radoslav (63443)
  Mravunac, Pavao (133845)
  Naručitelj: LEPA d.o.o., Lepoglava
  Depo ustanova: TILIACO
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 41
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izvršena je analiza karakterističnih piljenica kao osnova zasimulaciju optimalnog načina krojenja. Razrađen je kompjutorskiprogram, kojim se mogu simulirati različiti parametri dimenzija ikakvoće sirovine, poprečno uzdužni i uzdužno poprečni postupakkrojenja, dimenzija i kakvoća prikrojaka, te fizičko i dijelomvrijednosno iskorišćenje.
  Ključne riječi: Krojenje, simulacija krojenja, prikrojak

 67. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: STUDIJA RAZVOJA PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA U "MOSLAVINA DRVO" d.o.o.-KUTINA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naručitelj: Moslavinadrvo d.o.o.-Kutina
  Depo ustanova: TILIA'CO
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 67
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studijom razvoja se planira proizvodnja blagovaoničkih i drugihstolova u količini 44.800 komada godišnje, za što je potrebno oko6.000 kubnih metara građe listača i oko 2.450 kubnih metararaznih ploča. Pogon će zaposliti 87 radnika.
  Ključne riječi: Studija razvoja, proizvodnja blagovaoničkog namještaja.

 68. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ANALIZA STANJA U LAKIRNICI TVORNICE NAMJEŠTAJA DRVNE INDUSTRIJE KRIŽEVCI

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naručitelj: Drvna industrija "Križevci"
  Depo ustanova: Šumarski fakultet, ZIDI
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Elaborat obuhvaća analizu programa obrade, materijala zapovršinsku obradu, tehnološku opremu i postupke obrade upostojećoj lakirnici i prijedlog smjernica za unapređenjeproizvodnje.
  Ključne riječi: Lakirnica, površinska obrada, strojevi za lakiranje i sušenje

 69. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI TRŽIŠNOG, TEHNOLOŠKOG I ORGANIZACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA DRVNOINDUSTRIJSKIH PODUZEĆA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naručitelj: "GAJ"d.d.-Pitomača
  Depo ustanova: TILIA'CO
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 412
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prvi dio studije obuhvaća analizu postojećeg stanja u pilani,krojačnici, finalizaciji masiva i ploča u tvornici namještaja uPitomači. Projekcijom razvoja uz podjelu proizvodnje na profitnecentre izvršena je optimizacija proizvodnog programa itehnologije s gledišta prođe na tržištu, prestruktuirana jeangažiranost kapitala po proizvodno-profitnim centrima.Gospodarska analiza profitabilnosti je pokazala uspješnostprimjene uporabljenih metoda rada.
  Ključne riječi: Optimizacija, restrukturiranje, drvna industrija, profitni centri, investicije, profit

 70. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: MIŠLJENJE O KVALITETI GRAĐEVINSKE STOLARIJE UGRAĐENE NA OBJEKTU DOMA ZDRAVLJA HŽP ZAGREB

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Naručitelj: INDUSTROGRADNJA DD ZAGEB,DOO IZOIND LOMNICA
  Depo ustanova: ŠUMARSKI FAKULTET I INDUSTROGRADNJA DD, DOO IZOIND DONJA LOMNICA
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dokument predstavlja izvještaj o provjeri i ocjenu kakvoćegrađevne stolarije (prozora i vrata) za navedeni objekt.Definirani su proizvodi - predmet pregleda - prema tipovima,materijalima i konstrukcijskim rješenjima. Detaljno je iznešennalaz o provedenim mjerenjima tj. utvrđivanjima udovoljavanjaodrednicama važećih nacionalnih i nekih srodnih Evropsihstandarda, i to za kakvoću i osobine i vrsti primijenjenihmaterijala (drva i drvnih materijala, stakla, brtvenih profila ikitova, ljepila, sredstava za površinsku obradu i okova), te zapojedine tehnološke postupke (lijepljenje, brtvljenje, površinskaobrada, okivanje, ugradba). Ocijenjeno je udovoljavanjestandardnim zahtjevima u pogledu fizičke zaštite (propusnostzraka i vode) te toplinske i zvučne zaštite. Na temelju navedenogiskazana je zadovoljavajuća ocjena kakvoće postupaka i proizvoda.
  Ključne riječi: Građevna stolarija, kakvoća materijala, proizvodnja građevne stolarije, kakvoća građevne stolarije

 71. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: PROCJENA ZAPALJIVOSTI LEŽAJA-MADRACA S "GR" JEZGROM PO METODI ISO 8191-1;1987 (E)

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Naručitelj: HRAST-Čakovec
  Depo ustanova: Šumarski fakultet, ZIDI
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obzirom na pooštrene zahtjeve u normama za ispitivanje u pogleduzapaljivosti tapeciranog namještaja, sve su veći upiti pred našimproizvođačima o adekvatnoj ugradnji tzv. "nezapaljivih"materijala u tapecirane proizvode. U radu je dat prikaz i ocjenazapaljivosti ležaja-madraca s "GR" jezgrom tzv. "cigaret testom"po ISO standardu. Rad je dobrodošao i primjenjivan je u praksi,naročito za proizvode namijenjene vanjskom tržištu, gdje se takviproizvodi primjenjuju. U tome je ujedno i najveća vrijednostrezultata ovih istraživanja.
  Ključne riječi: Zapaljivost ležaja (madraca), tinjajuća cigareta.

 72. Tip rada: Tehničko izvješće

  Naslov: Ispitivanje i stručno mišljenje o ležajima SMARAGD, SANTANA LUX i BRILIANT

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Naručitelj: "HESPO"-PRELOG
  Depo ustanova: Šumarski fakultet, ZIDI
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je komparativno ispitana kakvoća nekoliko vrstaležaja-madraca. Ispitivanja elastičnih karakteristika i trajnosti(izdržljivosti) vršena su po važećim normama u RepubliciHrvatskoj i švedskom standardu SIS 839621. Dobiven je veliki brojpodataka koji je prikazan u sažetom obliku. Dane su smjernice zapoboljšanje pojedine vrste ležaja. Rezultati su interesantni za praksu i ukazuju na smjernice urazvoju novih konstrukcija ležaja-madraca.
  Ključne riječi: Trajnost, elastičnost, konstrukcija madraca.

 73. Tip rada: Projekt

  Naslov: Tehnološki projekt tvornice blagovaoničkog namještaja DP "LIGNUM"-POŽEGA

  Autori:
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Naručitelj: DP LIGNUM -Požega
  Depo ustanova: Šumarski fakultet, ZIDI
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 51
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Idejno tehnološko rješenje osnovano je za proizvodnju 15.000kutnih blagovaoničkih garnitura godišnje. Proizvodne površinetvornice iznose 3.000 m četv. Pogon će zaposliti 84 radnika.
  Ključne riječi: Tehnološki projekt, blagovaonički namještaj.

 74. Tip rada: Novi proizvod

  Naslov: Ležaj s džepičastom opružnom jezgrom BRILIANT

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Odobrila ustanova: Zavod za istraživanje u drvnoj industriji
  Depo ustanova: Šumarski fakultet, ZIDI
  Datum odobrenja: 27.07.92
  Broj rješenja: 370/92(20-07)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rad obuhvaća konstrukcijsko rješenje prototipa, te njegovodetaljno ispitivanje kao novog proizvoda madraca (ležaja) sdžepičastom opružnom jezgrom. Prikazana su komparativnaispitivanja tzv. "novog" i starog ležaja (nakon tretmana od130.000 ciklusa). Obrađeni su podaci o indeksu komfora, te oelastičnim karakteristikama. Rad je veliki doprinos teoriji ipraksi u proizvodnji tapeciranog namještaja. Proizvod je nagrađenzlatnom medaljom i dobio je priznanje MOBIL OPTIMUM na 19.međunarodnom sajmu namještaja AMIENTA '92 na Zagrebačkomvelesajmu.
  Ključne riječi: Indeks komfora, elastične karakteristike, konstrukcija madraca.

 75. Tip rada: TV emisija

  Naslov: "HESPO MADRACI"-NOVA GENERACIJA MADRACA

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  TV postaja: HRT 2. PROGRAM
  Naslov emisije: METEOR MARKETING
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U emisiji su iznijete nove spoznaje o problematici spavanja.Zdravo spavanje važan je dio kakvoće življenja. Da bi sekralješnica tijekom spavanja mogla regenerirati neophodan jemadrac koji ispunjava određene zahtjeve. Prezentirani surezultati istraživanja kakvoće madraca tvrtke "HESPO". Poreddobrih elastičnih karakteristika i trajnosti (izdržljivosti)HESPO madraci pokazali su dobru propusnost vlage i topline, tevisoke indekse udobnosti kao značajne parametre kakvoće.
  Ključne riječi: Madrac, kakvoća, zdravo spavanje.

 76. Tip rada: Rukopis

  Naslov: KVAŠENJE DRVA I ADHEZIJA

  Autori:
  Bogner, Andrija (96326)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazana teorija adhezije koja se bazira napovršinskoj energiji. Opisano je kvašenje krutih površinatekućinama i detaljno su objašnjene faze kvašenja, a to suadhezija, penetracija i razlijevanje. Objašnjen je utjecajhrapavosti na kvašenje i faktor hrapavosti r. Izvedene sujednadžbe za rad adhezije, penetracije, razlijevanja, kao i zakoeficijent razlijevanja. Opisani su uvjeti dobrog kvašenja. Ukratko su opisane metode modifikacije sljubnice u ciljupovećanja površinske energije.
  Ključne riječi: Kvašenje, okrajni kut, adhezija, penetracija, razlijevanje, modifikacija sljubnice

 77. Tip rada: Rukopis

  Naslov: ISTRAŽIVANJE VODLJIVOSTI TOPLINE I VLAGE U LEŽAJU

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Ljuljka, Boris (26183)
  Dalbelo-Bašić, Bojana (179885)
  Tkalec, Stjepan (65853)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživana je propusnost vlage i topline kod madraca s tzv.dvostrukom opružnom jezgrom sa i bez štep deke. Ispitanici sumuškarac, žena i i dijete. Podaci ispitivanja su registrirani pomoću elektroda postavljenihna raznim pozicijama u odnosu na ljudsko tijelo i različitimudaljenostima od površine. Rezultati omogućuju pravilan izbor materijala i konstrukcijaležaja za poboljšanje njegove kakvoće.
  Ključne riječi: Vodljivost topline i vlage, kakvoća spavanja.

 78. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: ULOGA I MEHANIZAM FOTODEGRADACIJE DRVA
  Ustanova: BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT
  Godina: 1994


 79. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Matratzen und Federholzrahmen

  Autori:
  Grbac, Ivica (85982)
  Vrsta rada: Stručno predavanje
  Jezik: njemački
  Sažetak: Autor je prezentirao nove spoznaje o podlogama i madracima.Iznijeta su istraživanja elastičnih karakteristika i trajnosti(izdržljivosti) ležaja s opružnom jezgrom Bonell, GR idžepičastom konstrukcijom. Opisane su i metode istraživanjakomfora kružnom pločom i interakcijom čovjek-ležaj.
  Ključne riječi: Podloga, madrac, izdržljivost, komfor.
  Ostalo: Predavanje je održano na promociji proizvodnog programa tvrtke"DUNLOP" od 04.04. do 08. 04. 1993. u prostorijama Turističkogureda Zagreba.

 80. Tip rada: Ostalo

  Naslov: IZBOR DRVA ZA DIJELOVE PODOVA

  Autori:
  Turkulin, Hrvoje (128572)
  Vrsta rada: Recenzija rukopisa knjige Josipa Tomaševića
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Izdavač: Šumarski fakultet Zagreb Godina: 1994. Ukupno stranica: 10.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr